ارائه‌ی روشی دانش مبنا برای تمییز محصولات زراعی و برآورد سطح زیر کشت (مطالعه موردی: دشت مغان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته‌ی کارشناسی ارشد مهندسی GIS، دانشکده مهندسی ژئودزی و ژئوماتیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

2 استادیار گروه مهندسی نقشه‌برداری، دانشکده مهندسی علوم زمین، دانشگاه صنعتی اراک، اراک، ایران

چکیده

مقدمه: نظارت و اطلاع از آمار دقیق و بهنگام سطح زیر کشت محصولات کشاورزی و برآورد میزان تولیدات کشاورزی نقش مهمی در برنامه‌ریزی‌های صحیح اقتصادی، واردات و صادرات دارد.

هدف پژوهش: هدف اصلی پژوهش توسعه‌ی روشی دانش‌مبنا مبتنی بر مفاهیم شی‌ءگرایی با لحاظ شروط مکانی و زمانی به منظور بهبود دقت تمییز محصولات زراعی و همچنین کاهش تعداد نمونه‌برداری‌های زمینی می‌باشد.

روش‌شناسی تحقیق: تحقیق حاضر در سه مرحله اصلی انجام ‌می‌شود: مرحله‌ی اول شامل ایجاد ساختار شی‌ءگرایی (استخراج ویژگی‌های هر مزرعه و ذخیره آن)، مرحله‌ی دوم ایجاد پایگاه دانش بر اساس استخراج امضا طیفی و شروط مکانی زمانی و مرحله‌ی سوم شامل یافتن محصولات در تصاویر جدید با استفاده از دانش و اطلاعات ذخیره‌شده در هر مزرعه (شی‌ء) می‌باشد.

قلمرو جغرافیایی پژوهش: روش پیشنهادی به دلیل اهمیت و تنوع محصولات دشت مغان با استفاده از اطلاعات (مکانی و طیفی) سال زراعی ۹9-۱۳۹8 در بخش ۴ زراعت از مزارع مجتمع کشت و صنعت و دام‌پروری مغان پیاده‌سازی شد.

یافته‌ها و بحث: دقت کلی روش برای تمییز محصولات در سه مرحله‌ی مختلف از رویش محصولات شامل اواخر فروردین (شروع رویش سبز گندم)،‌ اواخر اردیبهشت‌ماه و اواسط خردادماه (قبل از برداشت گندم) به ترتیب 66/94، 5/91 و 12/95 درصد محاسبه شد که نسبت به روش طبقه‌بندی بیشترین شباهت بهبودی بیش از 10 درصد را نشان می‌دهد.

نتایج: نتایج نشان داد استفاده از شروط پایگاه دانش با استفاده از شرایط مکانی-زمانی و رفتار طیفی محصولات زراعی موجب افزایش دقت تمییز محصولات در مقایسه با روش طبقه‌بندی بیشترین شباهت می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


  • تاریخ دریافت: 13 شهریور 1400
  • تاریخ بازنگری: 01 آذر 1400
  • تاریخ پذیرش: 14 دی 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 18 آبان 1401