طراحی برنامه راهبردی توسعه مناطق شهری با استفاده از تکنیک تحلیل عرصه های تصمیم گیری مرتبط (تکنیک آیدا)(نمونه موردی: منطقه 4 شهر اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان،اصفهان، ایران.

چکیده

با کنار رفتن رهیافت ساده جامع از دانش برنامه‌ریزی و پیرو انتقادات وارد شده بر آن، در اواخر دهه 1960 میلادی رهیافت عقلانی جامع از سوی نهادهای برنامه‌ریزی به رهیافت ساده جامع ترجیح داده شد. برنامه‌های جامع عقلانی با تأکید بر عقلانی بودن و توجه به مدل تصمیم‌گیری عقلانی، زمینه حضور نگرش راهبردی در علم برنامه‌ریزی را فراهم نمودند. در نظام برنامه‌ریزی ایران نیز عدم تحقق کامل برنامه‌های تهیه شده با رویکرد جامع و موفقیت اندک در دست‌یابی به اهداف سبب گشت تا دستورکار جدیدی برای برنامه‌ریزی تحت عنوان "برنامه‌های راهبردی" تعیین گردد.

هدف از این پژوهش طراحی برنامه راهبردی منطقه 4 شهر اصفهان می‌باشد این پژوهش در راستای پاسخ به سه سوال: دستیابی به برنامه راهبردی منطقه 4 شهر اصفهان چگونه محقق می‌شود؟ چه مشکلاتی بر سر تحقق برنامه‌های شهری در منطقه 4 شهر اصفهان وجود دارد؟ و مناسب‌ترین سناریوها جهت تحقق برنامه راهبردی منطقه 4 شهر اصفهان کدام می‌باشند؟ تدوین گشته است. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش، از روش استنتاج اهداف از مشکلات در تدوین بیانیه اهداف، روش تقابل و تعامل عوامل درونی و بیرونی در تدوین بیانیه راهبردها و روش تحلیل عرصه‌های تصمیم‌گیری مرتبط(تکنیک آیدا) و فرآیند اختیار راهبردی به منظور دستیابی به طراحی برنامه شهری استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


  • تاریخ دریافت: 15 آبان 1400
  • تاریخ بازنگری: 20 دی 1400
  • تاریخ پذیرش: 21 بهمن 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 21 بهمن 1400