برآورد ارزش اقتصادی گردشگری در مناطق روستایی قلعه رودخان شهرستان فومن استان گیلان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان

2 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان

3 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده علوم زراعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده

گردشگری روستایی بخشی از بازار گردشگری بوده و می‌توان آن را ابزار مهمی برای توسعه‌ی جوامع روستایی درنظر گرفت. لذا، ارزش-گذاری این نوع گردشگری می‌تواند نقش مهمی در بهبود برنامه‌ریزی‌های مرتبط با توسعه گردشگری داشته باشد. تحقیق حاضر با هدف برآورد ارزش اقتصادی گردشگری در مناطق روستایی قلعه رودخان شهرستان فومن در استان گیلان به انجام رسید. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، پیمایشی و از نوع توصیفی -تحلیلی است که از روش ارزش گذاری مشروط برای ارزش‌گذاری گردشگری در تحقیق استفاده شد. بر اساس فرمول میشل و کارسون، 193 نفر به عنوان حجم نمونه‌ی مورد بررسی به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه‌ی محقق ساخته استفاده شد. روایی پرسشنامه‌ با کمک گروهی از اساتید گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه گیلان و کارشناسان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان گیلان مورد تأیید قرار گرفت. مقدار میانگین آلفای کرونباخ معادل 85/0 نشان‌دهنده‌ی پایایی پرسشنامه‌ی مورد بررسی است. نتایج مدل لاجیت نشان داد که میزان تمایل به پرداخت گردشگران با متغیرهای توضیحی قیمت پیشنهادی (18/0-) و گریز و استراحت (44/0-) رابطه‌ی معنی‌دار و منفی و با متغیرهای توضیحی سن (22/0)، نگرش (98/0) و وجود امنیت و ایمنی (68/0) رابطه‌ی معنی‌دار و مثبت دارد. درصد پیش بینی صحیح الگوی برآورد شده معادل 67 درصد می باشد که بیانگر قدرت مناسب پیش‌بینی الگو است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


  • تاریخ دریافت: 13 بهمن 1400
  • تاریخ بازنگری: 04 اسفند 1400
  • تاریخ پذیرش: 11 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 11 اردیبهشت 1401