برآورد ارزش اقتصادی گردشگری در مناطق روستایی قلعه رودخان شهرستان فومن استان گیلان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

2 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران.

10.22034/jget.2023.149070

چکیده

مقدمه:  گردشگری روستایی بخشی از بازار گردشگری بوده و می­توان آن را ابزار مهمی برای توسعه­ی جوامع روستایی درنظر گرفت. لذا، ارزش­گذاری این نوع گردشگری می­تواند نقش مهمی در بهبود برنامه­ریزی­های مرتبط با توسعه گردشگری داشته باشد.
هدف:  تحقیق حاضر با هدف برآورد ارزش اقتصادی گردشگری در مناطق روستایی قلعه رودخان شهرستان فومن در استان گیلان به انجام رسید.
روش شناسی:  این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، پیمایشی و از نوع توصیفی -تحلیلی است که از روش ارزش گذاری مشروط برای ارزش­گذاری گردشگری در تحقیق استفاده شد. بر اساس فرمول میشل و کارسون، 193 نفر به عنوان حجم نمونه­ی مورد بررسی به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه­ی محقق ساخته استفاده شد. روایی پرسشنامه­ با کمک گروهی از اساتید گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه گیلان و کارشناسان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان گیلان مورد تأیید قرار گرفت. مقدار میانگین آلفای کرونباخ معادل 85/0 نشان­دهنده­ی پایایی پرسشنامه­ی مورد بررسی است.
قلمرو جغرافیایی پژوهش:  این مطالعه در مناطق روستایی قلعه رودخان شهرستان فومن استان گیلان به انجام رسید.
یافته­ ها و بحث:  نتایج نشان داد که متغیرهای انگیزشی به جز جذابیت در امکانات نمره­ی میانگین بیشتر از حد متوسط دارند و در نتیجه، عوامل انگیزشی کششی و رانشی در تمایل بازدیدکنندگان به حضور در مناطق روستایی قلعه رودخان شهرستان فومن در حد متوسط تا زیاد مؤثر بوده­اند. نتایج مدل لاجیت نشان داد که میزان تمایل به پرداخت گردشگران با متغیرهای توضیحی قیمت پیشنهادی و گریز و استراحت رابطه­ی معنی­دار و منفی و با متغیرهای توضیحی سن، نگرش و وجود امنیت و ایمنی رابطه­ی معنی­دار و مثبت دارد. مقدار آماره LR (97/57) نشان داد که رگرسیون انتخاب دوتایی لاجیت برآورد شده به طور کلی معنی دار است.
نتیجه­ گیری: در مجموع درصد پیش بینی صحیح الگوی برآورد شده معادل 67 درصد می باشد که بیانگر قدرت مناسب پیش­بینی الگو است. هرچند بر اساس نتایج تحقیق گردشگران زیادی تمایل به پرداخت حق ورودیه برای بازدید از مناطق روستایی قلعه رودخان شهرستان فومن دارند و از سویی دیگر حق ورودیه پشتوانه­ی صد درصدی جهت مشارکت مردمی به حساب نمی­آید اما ارزش اقتصادی منطقه را مشخص ساخته و مردم را نسبت به عملکرد ضعیف مدیریت و یا رفتارهای نامناسب دیگران ( رفتارهایی مانند آلوده کردن محل گردشگری، صدمه زدن به بناهای تاریخی، آلودگی­های صوتی، ایجاد درگیری­ و دعوا بین مردم و...) حساس می­کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Estimation of economic value of tourism in rural areas of Ghaleh Rudkhan in Fooman township of Guilan province

نویسندگان [English]

  • Mohammad karim Motamed 1
  • Mohammad Kavoosi 1
  • Fatemeh Ghorbani Piralidehi 2
1 Associate Professor, Department of Agricultural Economics, Faculty of Agricultural Sciences, Gilan University, Rasht, Iran.
2 Assistant Professor of Department of Agricultural Extension and Education, Faculty of Agricultural Sciences, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
چکیده [English]

Rural tourism is part of the tourism market and can be considered an important tool for the development of rural communities. So, valuation of this type of tourism can play an important role in improving the planning related to tourism development. Present research was aimed Estimation of economic value of tourism in rural areas of Ghaleh Rudkhan in Fooman township of Guilan province. This research is applied in terms of purpose and in terms of method, it is survey and the type of descriptive-analytical which used Contingent Value Method (CVM) to evaluate tourism in the research. According to the Mitchell and Carson formula, 193 individuals were selected as the sample size of the study randomly. A researcher-made questionnaire was used for data collection. The validity of the questionnaire was confirmed with the help of a group of professors from the Department of Agricultural Economics of Guilan University and experts of Guilan Cultural Heritage and tourism organization. Cronbach's alpha value of 0.85 indicates the reliability of the questionnaire. Result of Logit model showed that the amount of tourists 'willingness to pay has significantly and negatively correlated with the explanatory variables of the proposed price (-0.18), escape and rest (-0.44), and has significantly and positively correlated with the explanatory variables of age (0.22), attitude (0.98) and the existence of security and safety (0.68). The correct prediction percentage of the estimated model is 67%, which indicates the appropriate power of model prediction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Valuation of tourism
  • rural tourism
  • Guilan province
اسفنجاری کناری، رضا؛ محمودی، سید احد و شعبان­زاده، مهدی. (1394). برآورد ارزش تفرجگاهی باغ ارم شیراز با استفاده از روش ارزش­گذاری مشروط. نشریه محیط­زیست طبیعی، منابع طبیعی ایران، 68، 30-23. 
بساک، سعید و دین­پرست، ساجده. (1399). بررسی نقش گردشگری روستایی در توسعه اقتصادی روستاهای هدف گردشگران (مطالعه موردی: روستاهای دهستان مدرس، شهرستان شوشتر). فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی، 3 (1)، 286-269.   
بلالی، حمید و ابراهیمی، یوسف. (1395). برآورد ارزش غیراستفاده­ای مجموعه­ی تاریخی- فرهنگی آرامگاه بوعلی­سینا با استفاده از روش ارزش­گذاری مشروط. فصلنامه گردشگری و توسعه، 5، 45-35. 
پورخسروانی، محسن؛ محرابی، علی و عبدالهی، علی اصغر. (1397). ژئومورفوتوریسم. انتشارات آکادمیک، تهران، چاپ اول.
توسلی، غلام عباس. (1389). نظریه‌های جامعه شناسی. انتشارات سمت، تهران، ویرایش دوم.
توکلی، مرتضی؛ میرزاپور، سلیمان و شمس پویا، محمد کاظم. (1394). ارزیابی مولفه های سرمایه اجتماعی در مناطق روستایی شهرستان خرم آباد. نشریه جغرافیا و توسعه، 13، 28-17.  
خاکسار آستانه، حمیده؛ دانشور، محمد؛ کلانه عربی، وحید و اکبری، سید محمدرضا. (1390). برآورد ارزش تفریحی پارک­های جنگلی شهر مشهد با استفاده از روش ارزش­گذاری مشروط (CVM). فصلنامه تحقیقات اقتصاد کشاورزی، 3، 78-61. 
رنجبریان، بهرام؛ امامی، علیرضا و غفاری، محمد. (1393). رفتار مصرف کننده در گردشگری، انتشارات مهکامه، تهران.
رنود، قاسم و معیری، محمد هادی. (1395). برآورد ارزش تفرجی پارک جنگلی ناهارخوران گرگان با استفاده از روش ارزش­گذاری مشروط، مجله جنگل ایران. انجمن جنگل­بانی ایران، 8 (2)، 223-209. 
سحابی، بهرام؛ حاجیان، محمد هادی و جواهری، بختیار. (1391). عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان و برآورد ارزش تفریحی منطقه جاجرود. فصلنامه مدلسازی اقتصادی، 6 (1)، 126-111.    
شهبازی، طاهره و قهیه­ای، بهناز. (1393). ارزیابی مشکلات، موانع، نیازهای صنعت گردشگری از دیدگاه اقتصادی در استان کرمانشاه ( با تأکید بر پارک جنگلی طاقبستان). فصلنامه فضای گردشگری، 3 (11)، 88-69. 
طولابی­نژاد، مهرشاد؛ پودینه، محمدرضا و طولابی­نژاد، میثم. (1399). گردشگری روستایی (مدیریت و بازاریابی). انتشارات جهاد دانشگاهی، تهران.
قادری، اسماعیل؛ عزتی، عزت الله و حسین پور، شکوفه. (1390). بررسی توسعه گردشگری روستایی در بخش آسارا شهرستان کرج. فصلنامه جغرافیایی سرزمین، 8 (31)، 30-17.
کروبی، مهدی. (1388). بررسی نقش ارتباطات انسانی در توسعه صنعت جهانگردی. مجله علوم مدیریت ایران، 4 (13)، 130-102. 
مصطفی­زاده، سانا؛ حبیبی، فتاح و محمدی، احمد. (1398). برآورد تمایل به پرداخت گردشگران و عوامل مؤثر بر آن (مطالعه موردی: دریاچه زریبار مریوان). فصلنامه مطالعات شهری، 9 (33)، 26-15.
محمدی، آزاده. (1398). ارزشگذاری گردشگری تاریخی در روستای قلعه رودخان شهرستان فومن در استان گیلان، پایان­نامه کارشناسی ارشد توسعه روستایی، دانشگاه گیلان.
منافی ملایوسفی، مرضیه و حیاتی، باب الله. (1389). برآورد ارزش تفرجی دریاچه­ی مهارلوی شیراز با استفاده از روش ارزش­گذاری مشروط، نشریه­ی محیط­زیست طبیعی. مجله منابع طبیعی ایران، 63 (3)، 302-291. 
مهدوی، علی؛ امیدی، زینب؛ اسد فلسفی­زاده، ندا و سایه­میری، علی. (1396). ارزش­گذاری تفرجی ذخیره­گاه جنگلی ارغوان استان ایلام با استفاده از روش ارزش­گذاری مشروط. فصلنامه پژوهش و توسعه­ی جنگل، 3 (2)، 118-107. 
یعقوب­زاده، رحیم. (1393). گونه­شناسی گردشگری، ارائه­ی چارچوبی برای تقسیم­بندی انواع گردشگری. انتشارات جامعه­شناسان، تهران.
یگانه، حسن؛ شریعتی، محمدرضا و سپهری، عادل. (1397). برآورد ارزش اقتصادی گردشگری مراتع حوزه آبخیز ابر شاهرود. فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان ایران، 25 (3)، 643- 627.   
Amirnejad, H; Ahmadi kaliji, S., & Aminravan, M. (2013). The application of the contingent valuation method to estimate the recreational value of Sari Forest Park. International Journal of Agriculture and Crop Sciences, 5(10), 1080-1083.
Badihbarzin, H; Sargazi, A. R; Jahantigh, H., & Ghavidel, M. (2014). Assessment of recreational value of Golestan Pardisan Forest Park Complex using a contingent valuation method (A case study in Golestan province, Gorgan). Journal of Novel Applied Science, 3 (12), 1359-1366.
Balali, H., & Ebrahimi, Y. (2016). Estimating the unused value of the historical-cultural complex of Bu Ali Sina tomb using conditional valuation method. Quarterly Journal of Tourism and Development, 5, 35-45. (in Persian)
Basak, S., & Dinparast, S. (2020). Investigating the Role of Rural Tourism in Economic Development of Tourist Target Villages (Case Study: Modares Villages, Shushtar township). Quarterly Journal of Geography and Human Relations, 3 (1), 269-286. (in Persian)
 Chaikaew, P; Hodges, A. W., & Grunwald, S. (2017). Estimating the value of ecosystemservices in mixed-use watershed: a choice experiment approach. Ecosystem Services, 23, 228- 237.
Chen, W.; Hong, H; Liu, Y; Zhang, L; Hou, X., & Aymond, R. M. (2004). Recreation demand and economic value: an application of travel cost method for Xiamen island. China Economic Review, 15, 398-406.
Esfanjari Kenari, R; Mahmoodi, S. A., & Shabanzadeh, M. (2015). Estimating the recreational value of Shiraz Eram Garden using conditional valuation method, Journal of Natural Environment. Natural Resources of Iran, 68, 23-30. (in Persian)
Ghaderi, E; Ezati, A., & Hossein Pour, Sh. (2011). Investigating the development of rural tourism in Asara section of Karaj township. Quarterly  Geographical Journal of Territory, 8 (31), 17-30. (in Persian)
Giorgio, A; Jose, B; Hernando, S. M; Andres, V., & Lucia, L. (2018). Coastal tourism importance and beach user preferences: the Big Fives criterions and related management aspects. Journal of Tourism Hospital, 7, 347.
Griglon, A. B.; Borgers, A. W. J; Kemparrman, A. D. A., & Timeermans, H. J. P. (2014). Vacation length choice: a dynamic mixed multinomial logit model. Tourism Management, 41, 158- 167.
Hung, K., & Petrick, J. F. (2011). Why do You Cruise? Exploring the Motivations for Taking Cruise Holidays and the Construction of a Cruising Motivation Scale. Tourism Management, 32, 386-393.
Karrobi, M. (2009). Investigating the role of human relations in the development of tourism industry. Iranian Journal of Management Sciences, 4 (13), 102-130.  (in Persian)
Khaksar Astaneh, H; Daneshvar; M; Kalaneh Arabi, V., & Akbari, S. M. R. (2011). Estimation of recreational value of forest parks in Mashhad using conditional valuation method (CVM). Journal of Agricultural Economics Research, 3, 61-78. (in Persian)
Kiami. F; Allahyari, M. S., & Kavoosi-Kalashami, M. (2016). An investigation on the recreational value of Masouleh village, Iran. Tourism Planning & Development, 13 (1), 111-119.
Mahdavi, A; Omidi, Z; Asad Falsafizadeh, N., & Sayeh Miri, A. (2017). Recreational valuation of Arghavan forest reserve in Ilam province using conditional valuation method. Quarterly Journal of Forest Research and Development, 3 (2), 107-118. (in Persian)
Manafi Molayosefi, M., & Hayati, B. A. (2010). Estimation of recreational value of Maharlavi Lake in Shiraz using conditional valuation method, Journal of Natural Environment. Iranian Journal of Natural Resources, 63 (3), 291-302. (in Persian)
Mitchell, R. C., & Carson, R. T. (1989). Using surveys to value public goods: the contingent valuation method. Resiurces for the future. Washington D. C. p. 462.
Mohammadi, A. (2019). Evaluation of historical tourism in Ghaleh Rudkhan village of Fooman township in Guilan province, Master Thesis in Rural Development, University of Guilan. (in Persian)
Mostafazadeh, S; Habibi, F., & Mohammadi, A. (2020). Estimating the willingness of tourists to pay and the factors affecting it (Case study: Zaribar Lake, Marivan). Quarterly Journal of Urban Studies, 9 (33), 15-26. (in Persian)
Nabin Barala, M.; Stem, J., & Ranju, B. (2008). Contingent valuation of ecotourism in Annapurna conservation area, Nepal: implications for sustainable park finance and local development. Ecological Economics, 66 (2 & 3), 218-227.
Pourkhosravani, M; Mehrabi, A., & Abdollahi, A. A. (2018). Geomorphotourism. first edition, Academic Publication. (in Persian)
Ranjbariyan, B; Emami, A. R., & Ghafari, M. (2014). Consumer behavior in tourism. Mahkameh Publications. (in Persian)
Renood, Gh., & Moayari, M. H. (2016). Estimation of recreational value of Gorgan Dining Forest Park using conditional valuation method. Iranian Journal of Forestry, Iranian Forestry Association, 8 (2), 209-223. (in Persian)
Reynisdottir, M.; Song, H., & Agrusa, J. (2008). Willingness to pay entrance fees to natural attractions: an lcelandic case study. Tourism Management, 29 (6), 1076-1083.
Saarinen, J. (2007). Contradictions of rural tourism initiatives in rural development contexts: case finish rural tourism strategy. Current Issues in Tourism, 10 (1), 96-105.
Sahabi, B; Hajiyan, M. H., & Javaheri, B. (2012). Factors affecting the willingness of paying visitors and estimating the recreational value of Jajroud Region. Quarterly Journal of Economic Modeling, 6 (1), 111-126. (in Persian)  
Sangpikul, A. (2008). Travel motivations of Japanese senior travelers to Thailand. International Journal of Tourism Research, 10 (1), 81-94.
Shahbazi, T., & Ghahyeei, B. (2014). Assessing the problems, obstacles, and needs of the tourism industry from an economic perspective in Kermanshah province (with emphasis on Taghbestan Forest Park). Quarterly Journal of Tourism Space, 3 (11), 69-88. (in Persian)
Smaranda, C; Dragos, P; Marius, B., & Fleseriua, C. (2014). Innovation- a useful tool in the rural tourism in Romania. Procedia- Social and Behavioral Sciences, 148, 507- 515.
Suni, J., & and Komppula, R. (2012). Sf- Filmvillage as a Movie Tourism Destination- a Case Study of Movie Tourist Push Motivations. Journal of Travel and Tourism Marketing, 29 (5), 460-471.
Tavakoli, M; Mirzapour, S., & Shans Pouya, M. K. (2015). Evaluation of social capital components in rural areas of Khorramabad city. Journal of Geography and Development, 13, 17-28. (in Persian)
Tavasoli, Gh. A. (2010). Sociological Theories, Second Edition. Samt Publications. (in Persian)
Toulabinejad, M; Pudineh, M. R., & Toulabinejad, M. (2020). Rural tourism (management and marketing). Jahad Daneshgahi Publisher. (in Persian)
Van Leeuwen, E. (2015). Urban- rural synergies: an explorative study at the NUTS3 level. Applied Spatial Analysis and Policy, 8 (3), 273-289.
Walpole, M. J., & Goodwin, H. (2000). Local economic impacts of dragon tourism in Indonesia. Annals of Tourism Research, 27 (3), 559-576.
Yaghob Zadeh, R. (2014). Tourism typology, providing a framework for classifying types of tourism. Sociologists Publications. (in Persian)
Yeganeh, H; Shariati, M. R., & Sepehri, A. (2018). Estimating the economic value of rangeland tourism in Abar Shahroud watershed. Iranian Rangeland and Desert Research Quarterly, 25 (3), 627-643. (in Persian)