واسنجی تاثیر جایگاه برند اقتصادی بر شاخص های پایدار شهری (مطالعه موردی: شهر چابهار)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران

2 گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران

3 گروه جغرافیا و برنامهریزی شهری، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران

چکیده

مقدمه:عوامل و متغیرهای اقتصادی، تأثیر عمده در شکل‌گیری و فرم شهر، تعیین ویژگی‌های کالبدی، اندازه، وسعت و... شهر دارند. آگاهی و اطلاع از ساختمان و طرز کار اقتصاد یک شهر، برای برنامه‌ریزی‌ها در هر سطح اعم از شهری‌، منطقه‌ای و کشوری و تجزیه و تحلیل استفاده از زمین ضرورت دارد.

هدف پژوهش:هدف پژوهش حاضر، واسنجی تاثیر جایگاه برند اقتصادی بر شاخص‌های پایدار شهری در چابهار می‌باشد.

روش شناسی تحقیق: روش تحقیق تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه‌ای، اسنادی و میدانی است. به منظور تحلیل‌های فضایی و نمایش فضایی یافته های تحقیق از محیط نرم‌افزار SPSS و مدل AHP Fuzzy استفاده شد.جامعه آماری پژوهش حاضر شامل ساکنین شهر چابهار میباشد که با استفاده از فرمول کوکران (383) نفر به عنوان حجم نمونه تعیین شد. همچنین از 20 نفر از متخصصین در حوزه برنامه‌ریزی شهری با استفاده از روش دلفی نیز جهت پاسخ به سوالات مدل پژوهش، پرسش به عمل آمد

قلمرو جغرافیایی پژوهش: شامل شهر چابهار در جنوب استان سیستان و بلوچستان می‌باشد.

یافته ها و بحث:نتایج رتبه بندی شاخص های توسعه پایدار با توجه به جایگاه اقتصادی شهر چابهار با استفاده از مدل AHP فازی نشان داد، معیار C3 (اقتصادی) با وزن نرمال نشده 56/0، و وزن نرمال شده 345/0، در اولویت اول قرار دارد. نتایج آزمون رگرسیون چندگانه مورد سنجش نشان داد، متغیر مستقل (جایگاه برند اقتصادی) با متغیرهای وابسته (اقتصادی، اجتماعی، کالبدی، بهداشتی و درمانی) دارای رابطه معناداری در سطح 05/0=P می‌باشد.

نتایج:نتایج نشان داد برند اقتصادی شهر چابهار تاثیر بسزایی در توسعه شاخصهای پایدار شهری داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


  • تاریخ دریافت: 13 مرداد 1400
  • تاریخ بازنگری: 17 بهمن 1400
  • تاریخ پذیرش: 27 بهمن 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 18 آبان 1401