دوره و شماره: دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 16، شهریور 1402 
واکاوی عوامل مؤثر بر ایجاد جایگاه رقابتی برند گردشگری در استان گیلان

صادق منعم لفمجانی؛ سید محمود شبگو منصف؛ علی قلی پورسلیمانی