تبیین الگوهای فکری تحول فضایی گردشگری در مقصدهای میان راهی (مورد مطالعه: شهرستان خلخال)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبائی، گروه مدیریت جهانگردی

2 استاد گروه مدیریت جهانگردی، دانشگاه علامه طباطبائی

3 استاد گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه علامه طباطبائی

4 دانشجوی دکتری گردشگری، دانشگاه علامه طباطبائی

JGET-2103-1266

چکیده

مقصدهای گردشگری میان‌راهی، به عنوان یکی از انواع مقصدهای گردشگری، محسوب می‌شوند که به دلیل موقعیت ارتباطی بین مقصدها، در شبکه روابط فضایی و اصول مهندسی جغرافیایی فضا، حائز اهمیت می‌باشند. اما این مقصدها سهم اندکی از منافع گردشگری برخوردارند. یکی از راهبردهای حل این چالش، تحول در موقعیت فضایی مقصد و تبدیل آن به یک مقصد کانونی است. شهرستان خلخال در استان اردبیل، از مقصدهای میان‌راهی است که پل ارتباطی مقصدهای شمال و شمال غرب نیز محسوب می شود. یکی از چالش‌های مهم در ارتباط با تحول فضایی موقعیت یک مقصد، وجود دیدگاه ها و الگوهای فکری متعدد است. بر این اساس، هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و تبیین الگوهای فکری تحول فضایی گردشگری مقصد میان‌راهی و ارائه مدل فکری تحول گردشگری است. داده ها از مطالعات کتابخانه‌ای و میدانی و از 20 کارشناس و خبره حوزه گردشگری خلخال شامل کارآفرینان، مدیران و پژوهشگران و بخشی از گردشگران، گرداوری و سپس از طریق مدل تحلیلی کیو، تجزیه و تحلیل شد. بر اساس نتایج حاصل شده، تعداد 9 الگوی فکری، شناسایی شد. فاصله و اهمیت الگوهای فکری، اختلاف زیادی باهم ندارد و نزدیک هستند. مدل نهایی الگوی فکری تحول با تاکید بر برنامه‌های جایگزین، ارائه شد که مولفه‌های اصلی آن شامل برندسازی، تربیت نیروهای خلاق، تمرکز بر حوزه نفوذ، ارتباط گردشگران و بازاریابان، توسعه زیرساخت، توجه بر سنتها و تغییر قواعد، مسیرهای گردشگری، گردشگری بوم گردی و شهری، تلفیق نیروهای بومی و غیربومی و توجه بر دیدگاه موقعیت فعلی و آتی میان راهی و کانونی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


  • تاریخ دریافت: 24 اسفند 1399
  • تاریخ بازنگری: 28 فروردین 1401
  • تاریخ پذیرش: 16 اردیبهشت 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 17 اسفند 1400