تبیین الگوهای فکری تحول فضایی گردشگری در مقصدهای میان راهی (مورد مطالعه: شهرستان خلخال)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت جهانگردی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

2 استاد گروه مدیریت جهانگردی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

3 استاد گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

4 دانشجوی دکتری گردشگری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

10.22034/jget.2023.146145

چکیده

مقدمه: مقصدهای گردشگری میان‌راهی، به عنوان یکی از انواع مقصدهای گردشگری، محسوب می­شوند که به دلیل موقعیت ارتباطی بین مقصدها، در شبکه روابط فضایی و اصول مهندسی جغرافیایی فضا، حائز اهمیت می­باشند. اما این مقصدها سهم اندکی از منافع گردشگری برخوردارند. یکی از راهبردهای حل این چالش، تحول در موقعیت فضایی مقصد و تبدیل آن به یک مقصد کانونی است. شهرستان خلخال در استان اردبیل، از مقصدهای میان­راهی است که پل ارتباطی مقصدهای شمال و شمال غرب نیز محسوب می شود.
هدف: یکی از چالش­های مهم در ارتباط با تحول فضایی موقعیت یک مقصد، وجود دیدگاه ها و الگوهای فکری متعدد است. تحلیل این الگوها، بسیار حائز اهمیت است. بر این اساس، هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و تبیین الگوهای فکری تحول فضایی گردشگری مقصد میان­راهی و ارائه مدل فکری تحول گردشگری است.
روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف، یک پژوهش کاربردی به شمار می رود و از نظر نوع داده ها نیز یک روش ترکیبی کمی – کیفی است. داده ها از مطالعات کتابخانه­ای و میدانی و از 20 کارشناس و خبره حوزه گردشگری خلخال شامل کارآفرینان، مدیران و پژوهشگران و بخشی از گردشگران، گرداوری و سپس از طریق مدل تحلیلی کیو، تجزیه و تحلیل شد.
قلمرو جغرافیایی پژوهش:  قلمرو اصلی این پژوهش، شهرستان خلخال در استان اردبیل به عنوان مقصد گردشگری میان راهی است و مجموعه شهرها و روستاهای این شهرستان به همراه فضاهای طبیعی و جاذبه های گردشگری مرتبط را در بر می گیرد.
یافته ­ها و بحث:  بر اساس نتایج حاصل شده، تعداد 9 الگوی فکری، شناسایی شد که دارای مقدار ویژه بالاتر از 1 می باشند. این الگوها در مجموع 87 درصد از موضوع تحول فضایی گردشگری خلخال را پوشش می دهند. فاصله و اهمیت الگوهای فکری، اختلاف زیادی باهم ندارد و نزدیک هستند.
نتیجه­ گیری: مدل نهایی الگوی فکری تحول با تاکید بر برنامه­های جایگزین، ارائه شد که مولفه­های اصلی آن شامل برندسازی، تربیت نیروهای خلاق، تمرکز بر حوزه نفوذ، ارتباط گردشگران و بازاریابان، توسعه زیرساخت، توجه بر سنتها و تغییر قواعد، مسیرهای گردشگری، گردشگری بوم گردی و شهری، تلفیق نیروهای بومی و غیربومی و توجه بر دیدگاه موقعیت فعلی و آتی میان راهی و کانونی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Explannation of conceptual models for spatial tourism evolution in passage destinations (case study: Khalkhal county)

نویسندگان [English]

  • Esmaeil Ghaderi 1
  • Mahmood Ziaee 2
  • Maghsoud Amiri 3
  • Mohammad alizadeh 4
1 Associate Professor, Department of Tourism Management, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.
2 professor of tourism managment department, Allameh Tabataba'i University
3 professor of industrial managment department, Allameh Tabataba'i University
4 Ph.D student of tourism, Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

passage tourist destinations are considered as one of the types of tourist destinations that are important due to the communication position between the destinations. these destinations have a small share of tourism benefits. One of the strategies to solve this challenge is to change the spatial position of the destination and turn it into a focal destination. Khalkhal city in Ardabil province is one of the passage destinations. One of the major challenges related to the spatial evolution of a destination is the existence of multiple perspectives and thought patterns. Accordingly, the main purpose of this study is to identify and explain the thought patterns of spatial evolution of the tourism destination and to present an intellectual model of tourism evolution. Data were collected from library and field studies and from 20 experts in Khalkhal tourism, including entrepreneurs, managers and researchers, and some tourists, and then analyzed through the Q analytical model. Based on the results, 9 thought patterns were identified. The distance and importance of thought patterns do not differ much and are close. The final model of the transformation model was presented with emphasis on alternative programs, the main components of which include branding, training of creative forces, focus on the sphere of influence, communication between tourists and marketers, infrastructure development, attention to traditions and changing rules, tourism routes, Ecotourism and urban tourism is a combination of indigenous and non-indigenous forces and attention to the perspective of the current and future situation between the road and the focus

کلیدواژه‌ها [English]

  • passage destination
  • spatial tourism evolution
  • Khalkhal county
  • conceptual pattern
Behrouzi khourgo. S., & Mohammadi Kangarani. H., (2017). Mapping and analyzing communication networks between fishing stakeholders and its role in the development of rural tourism , case syudy: Salkh village. Village and development, 20 (2), 47-67 (in persian)
Bahmani. M., & Mohammadi Shakiba. A., (2016). Perceptions and perceptions in society about social networks using Q method. Comunications researches, 21 (34), 7-33 (in persian)
Behrouzi khourgo. S., & Mohammadi Kangarani. H., (2016). Mapping and analyzing communication networks between fishing stakeholders and its role in the development of rural tourism , case syudy: Salkh village. Village and development, 20 (2), 47-67 (in persian)
Butler. R.W., (1980). The concept of a tourism area Cycle of evolution: implications for management of resources. Canadian Geographer, 24, 5–12.
Butler, R.W., (2006). the tourism area life cycle, Vole 2, channel view publication
Cole, S., (2007). Beyond the Resort Life Cycle: The Micro-Dynamics of Destination Tourism. Special Section: Tourism and Regional Science JRAP, 37 (3), 266-278.
Emami. S.Y., & Bagheri Rokni. M., & Lotfi. S., (2016). Typology of the policies of policy makers and implementers about managing coping with profanity in Iran. Culture strategy, 9 (33), 7-33 (in persian)
Flognfeldt. T., Jr., (2005). The tourist route system – models of travelling patterns, Human mobility in a globalising world, Belgeo [Online], 1-2 | 2005, Online since 27 October 2013, connection on 30 April 2019. URL: http:// journals.openedition.org/belgeo/12406
Ghasemi Khouzani. M., (2011). Tourisn as a system: case study: Mashhad. Geography and regional development, 9 (17), 1-35 (in persian)
Gilbert. E.W., (1939). the growth of inland and seaside health resorts in England. Scottish Geographical Magazine, 55, 16–35.
Getz. D., (1986). Models in tourism planning: Towards integration of theory and practice, Tourism Management.Volume 7, Issue 1, March 1986, Pages 21-32
Golshiri Esfahani. Z., & Roknodin Eftekhari., & Pourtaheri. M., (2015). Analysis of tourists healthy security in rural area of Iran. Geopolic, 2 (11), 174-197 (in persian)
Iannolino. S., & Ruggieri. G., (2017). Tourist destination network analysis: The ego network role. European Journal of Tourism Research. 17, 231-245
Jalalian. H., & Rezvani. M., & Tahmasebi. A., & Oroji. H., (2018). Explain the development model of rural tourism system using chaos theory and Butler model (case study: Mesr village, Khour-biabank county). Rural researches, 9 (2), 222-234 (in persian)
Ma, M., & Hassink, R., (2013). An evolutionary perspective on tourism area development. Annals of Tourism Research, 41, 89–109.
Mansfeld, Y., (1990). Spatial patterns of international tourist flows: towards a theoretical framework. Progress in Human Geography, 14 (3), 372-390
Mings. R. C., & McHugh. K. E., (1992). The spatial configuration of travel to Yellowstone National Park. Journal of Travel Research, 30 (4), 38-46.
Molaei Hashjin. N., & Salehi Babamiri. C., (2017). Proposal model of geographical planning strategy of regional planning in Iran. Land geographical planning , 1 (1), 1-12 (in persian)
Nasim sobhan. S., (2015). Designing a dynamic model of service-oriented regional development with a system dynamics approach. M.A thesis, faculty of accounting and managment, Yazd university (in persian)
Pearce. D. G., (1987). Tourism Today: A Geographical Analysis. Harlow: Longman Scientific and Technical.
Pearce. D. G., (1989). Tourist development (2 ed.). Harlow & New York: Wiley.
Pearce. D. G., (1995). Tourism today: a geographical analysis (2 ed). Harlow & New York: Wiley.
Pearce. D. G., (2001). An integrative framework for urban tourism research. Annals of Tourism Research, 28 (4), 926-946.
Prideaux. B., (2009). Resort Destinations: Evolution, Management and Development. Routledge.
Rabiei mandjin. M., & oroji. H., & Alizadeh. M., (2020). Explain the development model of rural resorts tourism system (case study: Khalkhal county). tourism researches, 5 (1) (in persian)
sepehri. M., & Babaei. e., (2015). Enquiring of tourism destination network, social network approach. Oparation and manufactureing managment, 5 (1) (in persian)
Oroji. H., (2017). explannation of tourism development trend in rural area (case study: Khour-biabanak). Ph.D thesis of geography and rural planning in Kharazmi university (in persian)
Sojasi Gheidari. H., & Roknidin Eftekhari. A., & Mahdavi. D., (2016). Explain the development model of rural resorts tourism system (case study: Khalkhal county). tourism researches, 5 (1) (in persian)
Williams, S. (2002). Tourism Geography. New York: Routledge.
Zargham brojeni. H., & Delshad. A., (2011). Determining of tourism suitable pattern in Kelardasht. tourism and development, 5 (1), 173-144 (in persian)