نقش شهرهای دانشگاهی کوچک در توسعه‌ اقتصادی پایدار روستاهای پیرامونی (مطالعه‌موردی: روستاهای پیرامون شهر سرخنکلا)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دانشگاه تهران‌، ایران

2 دانشجوی دوره دکتر جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه تربیت مدرس

3 کارشناسی ارشد طراحی و برنامه ریزی شهری و منطقه ای، دانشگاه ازاد اسلامی، واحد تهران مرکز.

چکیده

هدف تحقیق حاضر بررسی نقش شهر سرخنکلا بر روستاهای پیرامونی خود می‌باشد. قلمرو مکانی آن را روستاهای پیرامونی شهر سرخنکلا و جامعه آماری این پژوهش را خانوارهای ساکندر روستاهای پیرامونی (11روستا) شهر سرخنکلا تشکیل می‌دهند. از آنجایی‌که حجم کل جامعه آماری (3476خانوار) بوده است، لذا اقدام به تعیین نمونه کوچکتری از جامعه‌آماری مذکور شده و طبق محاسبات با استفاده از فرمول کوکران تعداد 203 نمونه مشخص گردیده است. لذا مهم‌ترین نتایج آن به ترتیب فرضیات طرح شده درمتن پژوهش اینگونه می‌باشد که بین فاصله ومیزان فروش محصول درخارج از روستا همبستگی درسطح 99 درصد وجوددارد. نتایج آزمونTمستقل نشان می‌دهد که بین دو ناحیه از نظر فروش محصول درداخل و همچنین فروش محصول درخارج از روستا تفاوت معناداری وجود ندارد، بین رضایت‌مندی ازقیمت پیشنهادی عاملان و میزان فروش محصولات توسط عاملان در شهر سرخنکلا همبستگی در حد 99 درصد وجوددارد، بین دو ناحیه درجذب بازاریابی محصولات در بازارهای روز، اصلی، شرکت تعاونی روستایی وجهاد کشاورزی شهر سرخنکلا تفاوت معناداری درحد 99 درصد وجوددارد، از نظر تغییرات جمعیتی بین دو ناحیه در شاخص‌های امکانات بهداشتی، میزان تأمین نیازهای ضروری و ماندگاری، افزایش سطح زندگی و ماندن درروستا رابطه معناداری وجوددارد، بین نوع روستا و وضعیت اقشارمهاجر با استفاده از آزمون فای کرامر تفاوت معناداری وجود ندارد، بین دو ناحیه از نظرمیزان رضایت‌مندی ازمراجعه به خدمات آموزشی واقع در شهر سرخنکلا تفاوت معناداری را شاهد هستیم و بین دو ناحیه از نظر میزان رضایت‌مندی ازمراجعه به خدمات اقتصادی درغالب مؤلفه‌ها تفاوت معناداری درحد 99 درصدو 95 درصد نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


  • تاریخ دریافت: 25 بهمن 1399
  • تاریخ بازنگری: 22 اسفند 1399
  • تاریخ پذیرش: 03 اردیبهشت 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 17 اسفند 1400