تحلیل اثربخشی تسهیلات مقاوم‌سازی در توسعه مسکن روستایی مورد: بخش مرکزی شهرستان شهریار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد برنامه ریزی روستایی دانشگاه خوارزمی

چکیده

هدف این پژوهش، برخوردار از تسهیلات مقاوم سازی شده بخش مرکزی شهرستان شهریار می باشد .در بخش مرکزی شهرستان شهریار در برهه زمانی 6 ساله اجرای طرح بهسازی که با برنامه چهارم توسعه مصادف می باشد 614 واحد مسکونی مقاوم سازی شده است .بمنظور تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد، برمبنای این فرمول 120 نفر از روستائیانی که از تسهیلات اعطایی استفاده نمودند، انتخاب شدند.روش پژوهش مطالعه حاضر اسنادی میدانی می باشد .در مطالعات میدانی برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته بهره گرفته شد .برای سنجش روایی و پایایی ابزار تحقیق از روش آلفای کرونباخ استفاده شد .برای آزمون فرضیات و همچنین اولویت بندی عوامل و گویه های مؤثر در ثربخشی تسهیلات مقاوم سازی از آزمون های علامت t تک نمونه ای و پیرسون و رگرسیون خطی استفاده شد .نتایج حاصل از پژوهش بیان گر این واقعیت می باشد که ز بین عوامل اثرگذار براثربخشی تسهیلات مقاوم سازی بیش از همه عوامل نحوه مدیریت اجرای تسهیلات و به ترتیب سطح درامد خانوار و سطح آگاهی روستاییان تاثیرگذار بوده اند

کلیدواژه‌ها

موضوعات


  • تاریخ دریافت: 21 آذر 1399
  • تاریخ بازنگری: 18 آبان 1401
  • تاریخ پذیرش: 23 فروردین 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 23 فروردین 1401