واکاوی عوامل مؤثر بر ایجاد جایگاه رقابتی برند گردشگری در استان گیلان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت بازرگانی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

2 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

چکیده

صنعت گردشگری همواره نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی ایفا نموده و شناخت موقعیت رقابتی و شیوه‌های بهبود مدیریت و ارتقای آنها بر میزان تأثیرگذاری این عوامل در جذب گردشگری بسیار تأثیر گذار است.

هدف این پژوهش ارائه مدلی از عوامل تأثیرگذار بر جایگاه رقابتی برند گردشگری در استان گیلان است.

این پژوهش از نوع ترکیبی است که در بخش کیفی آن از الگوی نظریه داده بنیاد استفاده شده و بر حسب روش گردآوری داده‌ها از نوع تحقیقات میدانی محسوب می‌شود. جامعه آماری پژوهش اساتید دانشگاه‌ها و مدیران حوزه گردشگری در استان گیلان هستند. در بخش کیفی از نمونه‌گیری نظری استفاده گردید و تعداد حجم نمونه با توجه به اشباع نظری 11 نفر بوده است.

تحلیل داده‌های حاصل از مصاحبه‌ها جهت تدوین الگوی جایگاه رقابتی برند گردشگری استان گیلان به روش کدگذاری نشان داد که 300 کدباز شناسایی و در قالب 23 مفهوم طبقه‌بندی و در شش مقوله اصلی شامل منابع رقابتی، جایگاه رقابتی برند گیلان، عوامل زمینه‌ای، مدیریت مقصد و عملیات جایگاه یابی و برندسازی مقصد، و عوامل مداخله‌گر تقسیم‌بندی شدند. همچنین به منظور سنجش مدل طراحی شده، در بخش کمی پژوهش از نظرات 169 نفر از مدیران، کارشناسان ارشد و کارشناسان حوزه گردشگری در استان گیلان استفاده شد.

نتایج نشان از برازش مناسب مدل طراحی شده با داده‌های به دست آمده داشت. می‌توان اظهار داشت، کلیدی‌ترین عاملِ جایگاه یابی برند مقصد در ذهن مشتریان، عملیات مربوط به جایگاه‌یابی، برندسازی و تبلیغات آن مقصد بوده و تمامی عوامل دیگر با اجرای صحیح این عامل نمود بارزتری خواهند داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


  • تاریخ دریافت: 11 دی 1400
  • تاریخ بازنگری: 18 آبان 1401
  • تاریخ پذیرش: 09 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 09 اردیبهشت 1401