پیامدهای سیاستهای دولت در توسعه روستایی طی برنامه چهارم وپنجم توسعه اقتصادی ( مطالعه موردی روستاهای شهرستان آستارا )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکترای جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آستارا، ایران

2 استادیار گروه آموزشی جغرافیا دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آستارا، ایران

3 استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آستارا، ایران

چکیده

روستا از گذشته دور، مدیریت روستا را به صورت یکپارچه مطرح کرده است. جهت نیل به توسعه اقتصادی باید سرمایه گذاری های لازم در هر سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات صورت پذیرد تا روستا بتواند، روند توسعه اقتصادی که یکی از ارکانهای توسعه است، تحقق یابد.

مقاله حاضر با هدف بررسی سیاست های دولت در توسعه اقتصادی مناطق روستایی در شهرستان آستارا طی برنامه چهارم و پنجم به اجرا درآمد، می پردازد. روش تحقیق توصیفی– تحلیلی بوده و جامعه آماری کلیه مناطق روستایی شهرستان آستارا بوده که جمعیت شهرستان آستارابر طبق آمار سال ۱۳۹۵،۹۱۲۵۷ نفر است و براساس فرمول کوکران تعداد 380 نفر به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد. تحلیل داده ها و ترسیم نقشه از نرم افزار spss , GISانجام گرفت. نتایج بدست آمده نشان می دهد اغلب شاخص ها طی این دو دوره شاهد رشد قابل قبولی بوده اند. تغییرات اشتغال طی این دو دوره روند صعودی هرچند با شیب کند ولی قابل قبولی را داشته است. با توجه به مشکلات عدیده بیکاری در سطح استان، این تغییرات تقریبا پایدار طی برنامه های چهارم و پنجم ثبات نسبی در این زمینه را نشان می دهد. مراکز صنعتی تحت حمایت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با رشد 56/26 درصدی طی برنامه چهارم و رشد قابل ملاحظه 7/155 درصدی در طی برنامه پنجم توسعه روبه رو بوده است. به تبع این روند مثبت میزان اشتغال در این واحدها نیز افزایش قابل ملاحظه ای داشته است که یکی از دلایل ثبات نرخ اشتغال این صنایع کوچک محلی هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


  • تاریخ دریافت: 25 آذر 1400
  • تاریخ بازنگری: 29 فروردین 1401
  • تاریخ پذیرش: 11 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 11 اردیبهشت 1401