تبیین جایگاه ICT روستایی در توسعه اقتصادی پایدار روستاهای استان قزوین با تأکید بر سیماک (سامانه یکپارچه مدیریت املاک و اماکن کشور)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه جغرافیا ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، واحد تهران مرکزی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران.

2 استاد و عضو هئیت علمی، گروه جغرافیا دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، واحد یادگار امام ( ره ) ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران.

چکیده

مقدمه: ظهور فناوری و تکنولوژی های مدرن ارتباطی از مظاهر دنیای کنونی است و اثر آن در توسعه و پیشرفت کشورها تا جایی است که از آن تحت عنوان انقلاب خاموش یاد می شود. در توسعه اقتصادی پایدار روستاهای استان قزوین با تأکید بر سیماک در بین کاربران روستاهای استان قزوین می‌باشد‌‌‌‌‌‌.

روش شناسی تحقیق: روش تحقیق در این مطالعه پیمایشی و کمی است که برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه کمک گرفته شده است‌‌‌‌‌‌. نمونه آماری شامل 400 نفر از کاربران دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی (روستایی‌های‌ استان قزوین) بوده که با روش خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شد‌ه‌اند‌‌‌‌‌‌. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد‌‌‌‌‌‌.

یافته ها و بحث : نتایج نشان داد که بین توسعه اقتصادی و عملکرد دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی استان قزوین (46/0r =) همبستگی متوسط و مثبت وجود دارد‌‌‌‌‌‌. همچنین رابطه قوی و مثبت بین میزان دسترسی روستاییان به خدمات دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی و توسعه اقتصادی وجود دارد(580/0r =)‌‌‌‌‌‌. از سوی دیگر رابطه ضعیف و مثبت بین را‌ه‌اندازی سامانه سیماک و کاهش تخلفات استعلامات و زمین‌خواری وجود دارد(35/0r =)‌‌‌‌‌‌. همچنین رابطه معناداری بین را‌ه‌اندازی سامانه سیماک و کاهش زمان اخذ مجوز‌های ساخت و ساز و کاهش تخلفات سازمانی رابطه معناداری وجود دارد (421/0r =)‌‌‌‌‌‌.

نتایج : به عبارتی راه‌اندازی سامانه سیماک‌‌‌‌‌‌،‌ منجر به کاهش اخذ مجوز‌های ساخت و ساز و کاهش تخلفات سازمانی در استان قزوین شده است‌‌‌‌‌‌.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


  • تاریخ دریافت: 19 خرداد 1400
  • تاریخ بازنگری: 17 آبان 1400
  • تاریخ پذیرش: 06 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 06 اردیبهشت 1401