کارآفرینی و نقش آن در توسعه اقتصاد روستایی با تأکید بر گردشگری مطالعه موردی استان آذربایجان شرقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ، واحد علوم وتحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه جغرافیا، واحد یادگار امام ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران

3 استاد یار گروه جغرافیا ، واحد علوم وتحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران

چکیده

از آنجاییکه طی دهه های اخیر در ایران، توسعه روستایی و ارتقاء سطح رفاه روستاییان از اهداف اصلی اجرای برنامه های توسعه ای بوده است و توسعه ارتباط تنگاتنگی با کارآفرینی دارد بنابراین با خلق فرصت های جدید اشتغال و درآمد می توان نقش مؤثری در بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی روستاها بوجود آورد. توسعه ی فضای کسب و کار، از عوامل مؤثر در توسعه روستایی است. با توجه به اینکه بسیاری از جاذبه‌های گردشگری در محیط های روستایی قرار دارند لذا توجه به گردشگری روستایی و پرداختن به آن می‌تواند نقش مهمی در توسعه اقتصاد روستایی داشته باشد. این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی است و می توان از نتایج تحقیق در مناطق دیگر نیز بهره برد و به لحاظ روش انجام کار، توصیفی_ تحلیلی می باشد. بر اساس نظر سنجی از کارشناسان و متخصصین 10 روستای گردشگرپذیر استان آذربایجان شرقی انتخاب گردیدند و از نظر 5 شاخص مرتبط با کارآفرینی و تحولات اقتصاد روستایی نظیر: نقش گردشگری در توسعه اقتصادی روستاها مورد مطالعه قرار گرفتند. در این پژوهش جهت استخراج داده های پرسشنامه ها از نرم افزار SPSS بهره گرفته شده است و برای آزمون فرضیه ها از روش تک نمونه ای استفاده شده است. پژوهش حاکی از این مطلب است که رابطه معناداری بین توسعه کارآفرینی و توسعه پایدار اقتصادی وجود دارد و در روستاهایی که گردشگرپذیری بیشتری دارند فعالیت های کارآفرینانه بیشتری صورت میگیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


  • تاریخ دریافت: 08 شهریور 1400
  • تاریخ بازنگری: 22 اسفند 1400
  • تاریخ پذیرش: 23 فروردین 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 23 فروردین 1401