عوامل موثر بر پیاده سازی مدیریت شهری هوشمند ( مطالعه موردی : شهر شیراز )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه جغرافیا، واحد لارستان، دانشگاه آزاد اسلامی، لارستان، ایران.

10.22034/jget.2023.149036

چکیده

مقدمه:  با رشد چشمگیر جمعیت و مهاجرت افراد از روستاها به شهرها، زندگی شهرنشینی بسیار گسترش پیدا کرده است مقاله حاضر با رویکردی جامع مطابق با مفاهیم سازمان در عصر پسامدرن ، به دنبال ارائۀ مدلی برای طراحی نوع جدیدی از سازمان در مدیریت شهری با عنوان سازمان هوشمند مدیریت شهری است.
هدف:  تحقیق حاضر با هدف عوامل موثر بر پیاده­سازی  مدیریت شهری هوشمند شهر شیراز به انجام رسید.
روش شناسی:  روش پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی و از نظر هدف کاربردی است. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش و  بررسی فرضیه­ها از مدلسازی معادلات ساختاری در محیط نرم افزار آموس استفاده شد. جامعه آماری شهروندان ساکن شهر شیراز بود، حجم نمونه 384 نفر برآورد گردید. داده های مورد نیاز برای این تحقیق با ابزار پرسشنامه جمع آوری شده است. جهت بررسی پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است، به گونه­ای که مقدار آلفای کرونباخ برای کلیه متغیرها بیشتر از 7/0 بود، از این رو می­توان گفت که پرسشنامه مورد نظر از پایایی مناسبی برخورداراست.
قلمرو جغرافیایی پژوهش:  شهر شیراز مرکز استان فارس و در منطقه کوهستانی جنوب ایران واقع شده است.
یافته ­ها و بحث:  نتایج نشان داد که در ارتباط با تاثیر حکمرانی هوشمند بر مدیریت شهری هوشمند، که حکمرانی هوشمند تاثیری مثبت(73/0) بر مدیریت شهری هوشمند دارد. به عبارتی با هر واحد تغییر در حکمرانی هوشمند، متغیر مدیریت شهری هوشمند به میزان 73/0 واحد و هم جهت با هم تغییر می­کند. شایان ذکر است که این تاثیر از نظر آماری معنادار است. زیرا آماره T-Value برابر با (09/8) است که این میزان از مقدار 96/1 بیشتر می­باشد. بنابرین تاثیر حکمرانی هوشمند بر مدیریت شهری هوشمند در سطح اطمینان 95/0 تایید می­شود.
نتیجه­ گیری: مطابق نتایج مطالعۀ حاضر ، سازمان هوشمند در آماده سازی محیط هوشمند اثرگذار است . به همین جهت ضرورت دارد تا مدیران و برنامه ریزان ، شرایط و تسهیلات لازم را برای ورود فناوری های مورد نیاز به این نهاد مدنی فراهم آورند و از دانش نیروهای متخصص در این زمینه بیشترین بهره را ببرند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Factors affecting the implementation of smart urban management (Case study: Shiraz city)

نویسنده [English]

  • Marzieh Mogholi
Associate Professor, Department of Geography, Larestan Branch, Islamic Azad University, Larestan, Iran.
چکیده [English]

In recent years, the paradigm of urban management intelligence has become one of the key categories in the field research literature. Meanwhile, according to the latest ranking in 2018, none of the cities in Iran are on the list of the top smart cities in the world. For this reason, in this research, the design of an intelligent organization model for Shiraz Municipality is examined to determine its executive and practical solutions and to determine the components affecting intelligence. This study was performed in a descriptive-analytical manner. The required data were estimated from a sample of 384 citizens living in Shiraz, which was collected using a researcher-made questionnaire. Structural equation modeling in software environment (AMOS) was used to achieve the research objectives and test the hypotheses. In the first part, confirmatory factor analysis method was used to evaluate the fit of measurement models and in the second part, path analysis method was used to investigate the structural and significant model of relationships between variables. According to the research results, the smart urban environment has a positive effect (0.56) on smart urban management. In other words, with each unit of change in the smart environment, the variable of smart urban management changes by 0.56 units and in the same direction. Regarding the impact of smart organization on smart urban management, smart organization has a positive effect (0.71) and smart governance has a positive effect (0.73) on smart urban management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Smart"
  • Urban Management"
  • Shiraz city"
  • "
  • Software (AMOS)"
افشاری بصیر، نفیسه، افشاری بصیر، محمدرضا ( 1391 ) ساختمان­های هوشمند گامی بسوی فناوری نوین در ساخت "، دومین کنفرانس بین­المللی معماری و سازه دانشگاه تهران.
امیری، آناهیتا ( 1398 ) بررسی جغرافیایی تاثیر صنایع دستی در توسعه گردشگری ( مطالعه موردی: شهر شیراز )، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد لارستان.
پوراحمد، احمد. زیاری، کرامت­اله. حاتمی­نژاد، حسین  ( 1397 ) به تبیین ضرورت­ها و الزامات شهر تهران برای هوشمندی، نگرش­های نو در جغرافیای انسانی، دوره 10، شماره 2، ص 22 – 1.
حاجی­زاده­طوسی، رقیه. سمیعی، محمدرضا. موحدی، محمد قاسم ( 1394 ) خانه هوشمند گامی به سوی شهر شهروند، ششمین کنفرانس ملی مدیریت شهری مشهد.
ذوقدار، پریسا. شبانی، امیرحسین ( 1397 ) ارزیابی الگوی رفتاری شهروندان در ایستگاه­های هوشمند حمل و نقل شهری ( نمونه موردی: ایستگاه هوشمند شهید خرازی شاهین شهر )، فصلنامه معماری­شناسی، دوره 1، شماره 5، ص 59 – 37 .
صابری­فر، رستم ( 1399 ) تعیین و تشخیص عوامل موثر در طراحی سازمان شهری برای مدیریت شهری ( مطالعه موردی: شهرداری مشهد )، پژوهش­های برنامه­ریزی شهری، دوره 8، شماره 2، ص 467 – 445 .
لدنی، عباس ( 1394 ) ارزیابی تأثیرات شهر هوشمند بر کاربری اراضی و سرانه­های نوظهور شهری، اولین کنفرانس ملی شهر هوشمند، قم.
علوی، سیدتقی و رحیمی، حسین ( 1399 ) بررسی میزان هوشمندسازی شهری با توجه به شاخص­های شهر هوشمند ( در کلانشهر مشهد ) نهمین کنفرانس و دومین کنفرانس برنامه­ریزی و مدیریت شهری، مشهد.
مسیح­پور، محمدحسین و اکبریان، مجتبی ( 1395 ) هوشمندسازی شهرها ضرورت ایجاد شهر الکترونیک، دومین کنفرانس بین­المللی مهندسی صنایع و مدیریت، تهران.
مولایی، محمد مهدی. شاه­حسینی، گلارا. دباغچی، سمانه ( 1396 ) تبیین و واکاوی چگونگی هوشمندسازی شهرها در بستر مولفه­ها و عوامل کلیدی اثرگذار، فصلنامه علمی – پژوهشی نقش جهان، شماره 6، ص 92 – 75.
Bolívar, M.P.R. (2018). Smart Cities: Big Cities, Complex Governance? Public Administration and Information Technology 8, DOI 10.1007/978-3-319-03167-5 .
Chourabi, H., Nam, T., Walker, S., Gil-Garcia, J., & Mellouli, S. (2019). Understanding smart cities: An integrative framework. 45th Hawaii International Conference on System Sciences, (pp. 2289-2297). Maui.
-David, N., Justice, J., & McNutt, J (2015). Smart Cities Are Transparent Cities: The Role of Fiscal Transparency in Smart City Governance. Public Administration and Information Technology, Library of Congress Control Number: 2015944231: 69-86 ..
Lai, Loi Lei (17 August 2021). "A Review of Technical Standards for Smart Cities". Clean Technologies. 2 (3): 290–310. 
 Riley, Kim (15 June 2018). "Pittsburgh, San Diego city officials put utilities as major players in smart-city partnerships". Daily Energy Insider. Retrieved 25 September 201
McLaren, Duncan; Agyeman, Julian ( 2019 ) Published by interestingengineering.com on 16 November 2018, retrieved on 4 April 2019
Shafer, G. (2018). A Mathematical Theory of Evidence turns 40. International Journal of Approximate Reasoning, 79, 7_25.
Sharifi, Ayyoob (October 2019). "A critical review of selected smart city assessment tools and indicator sets". Journal of Cleaner Production. 233: 1269–1283. doi:10.1016/j.jclepro.2019.06.172.
Wu., Y., W. Zhang, J. Shen, Zh. Mo, & Y.Peng. 2020. Smart city with Chinese characteristics against the background of bigdata: Idea, action and risk. Journal of Cleaner Production 173: 60-66.