واکاوی اثرات کارآفرینی با محوریت کسب و کارهای کوچک در رونق گردشگری پایدار روستایی (مطالعه موردی: دهستان حسنلو)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیای دانشگاه پیام نور،صندوق پستی 3697-19395 تهران، ایران

2 استادیار گروه علمی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی،صندوق پستی3697-19395،دانشگاه پیام نور،تهران ،ایران

3 استادیار گروه علمی جعرافیا و برنامه ریزی روستایی،صندوق پستی3697-19395 دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران

4 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه پیام نور تهران ایران

چکیده

هدف تحقیق واکاوی اثرات کارآفرینی با محوریت کسب و کارهای کوچک در رونق گردشگری پایدار روستایی در دهستان حسنلو است.روش تحقیق از نوع کاربردی و کمی است. جامعه آماری تحقیق دهستان حسنلو می باشد که طبق فرمول کوکران 256 نفر با روش تصادفی طبقه ای حجم نمونه انتخاب شدند. در بخش کمی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد و روایی با نظرات خبرگان و پایایی به آلفای کرونباخ 0.876 بدست آمد.برای تجزیه تحلیل اطلاعات از روش معادلات ساختاری و نرم افزار PLS2 استفاده شد.نتایج حاکی از آن شد که استفاده از روش مرابعات جزئی نشان داد بعد اقتصادی ، اجتماعی – فرهنگی و زیست محیطی هر یک به ترتیب دارای ضرایب تاثیر 0.711، 0.151 و 0.115 هستند و در بخش دوم مدل سازی یعنی استفاده از روش بوت استراپینگ نشان داد مقدار T نیز برابز است با 6.681، 2.701 و 2.120 بنابراین می توان گفت که بین ابعاد شناسایی و کارآفرینی روستایی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. در نهایت با استفاده از شاخص های برازش نکوئی مشخص شد که مدل در شاخص ها دارای وضعیت مناسبی است و مورد تایید می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


  • تاریخ دریافت: 17 فروردین 1401
  • تاریخ بازنگری: 18 آبان 1401
  • تاریخ پذیرش: 01 تیر 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 01 تیر 1401