واکاوی اثرات کارآفرینی با محوریت کسب و کارهای کوچک در رونق گردشگری پایدار روستایی (مطالعه موردی: دهستان حسنلو)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیای دانشگاه پیام نور،صندوق پستی 3697-19395 تهران، ایران

2 استادیار گروه علمی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی،صندوق پستی3697-19395،دانشگاه پیام نور،تهران ،ایران

3 استادیار گروه علمی جعرافیا و برنامه ریزی روستایی،صندوق پستی3697-19395 دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران

4 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه پیام نور تهران ایران

10.22034/jget.2023.152261

چکیده

مقدمه: کارآفرینی به عنوان یک عامل مهم برای نوآوری در نظر گرفته می­شود که با ترکیب منابع موجود به روش­های جدید برای توسعه و تجاری­سازی محصولات جدید ، انتقال به بازارهای جدید و یا خدمت به مشتریان جدید، به بقا و عملکرد شرکت کمک می­کند.
هدف: هدف تحقیق واکاوی اثرات کارآفرینی با محوریت کسب و کارهای کوچک در رونق گردشگری پایدار روستایی در دهستان حسنلو است.
روش شناسی: روش تحقیق از نوع کاربردی و کمی است. جامعه آماری تحقیق دهستان حسنلو می­باشد که طبق فرمول کوکران  256 نفر  با روش تصادفی طبقه­ای حجم نمونه انتخاب شدند. در بخش کمی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد و روایی با نظرات خبرگان و پایایی به آلفای کرونباخ 0.876 بدست آمد.برای تجزیه تحلیل اطلاعات از روش معادلات ساختاری و نرم­افزار PLS2 استفاده شد.
قلمرو جغرافیایی پژوهش:  قلمرو جغرافیایی‌ دهستان حسنلو می‌باشد‌.
یافته­ ها و بحث:  نتایج حاکی از آن شد که استفاده از روش مرابعات جزئی نشان داد بعد اقتصادی ، اجتماعی – فرهنگی و زیست­محیطی هر یک به ترتیب دارای ضرایب تاثیر 715/0 ، 151/0و 115/0 هستند و در بخش دوم مدل­سازی یعنی استفاده از روش بوت استراپینگ نشان داد  مقدار T نیز برابز است با 681/ 6 701/2و 120/2می باشد.
نتیجه­ گیری: بنابراین می­توان گفت که بین ابعاد شناسایی و کارآفرینی روستایی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. در نهایت با استفاده از شاخص­های برازش نکوئی مشخص شد که مدل در شاخص­ها دارای وضعیت مناسبی است و مورد تایید می­باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analyzing the effects of entrepreneurship with a focus on small businesses in the prosperity of sustainable rural tourism (Case study: Hasanlu village)

نویسندگان [English]

  • ghadir firoznia 1
  • abdolah abdolahi 2
  • majid parishan 3
  • rogoyeh hashem pour 4
1 Associate professor.Department of geography payam-e-Noor University,po Box 19395-3697 Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Geography and Rural Planning, P.O.Box 19395-3697, Payam-e-Noor University, Tehran, Iran
3 assistant professor, department of geography and rural planning, p.o.box 19395-3697, payam-e-noor university, tehran, iran
4 PhD student in Geography and Rural Planning, Payame Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this research is to investigate the effects of entrepreneurship with a focus on small businesses in the prosperity of sustainable rural tourism in Hasanlu district. The research method is applied and quantitative. The statistical population of the study is Hasanloo village. According to Cochran's formula, 256 people were selected by stratified random sampling method. In a small part, a researcher-made questionnaire was used and validity with expert opinions and reliability to Cronbach's alpha was 0.876. Structural equation method and PLS2 software were used for data analysis. The results showed that the use of partial quadratic method showed The economic, socio-cultural and environmental dimensions each have impact coefficients of 0.711, 0.151 and 0.115, respectively. It can be said that there is a positive and significant relationship between the dimensions of rural identification and entrepreneurship. Finally, using the good fit indices, it was determined that the model is in a good condition in the indicators and is approved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • rural tourism
  • small business
  • entrepreneurship
  • Hasanlu village