ارزیابی سکونتگاه‌های غیررسمی شهر رشت به منظور ارائه راهبردهای بازآفرینی پایدار شهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری،واحد علوم وتحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه جغرافیا ، واحد علوم وتحقیقات ،دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران

3 دانشیار گروه جغرافیا ، واحد شهرری ،دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی سکونتگاه‌های غیررسمی شهر رشت به منظور ارائه راهبردهای بازآفرینی پایدار شهری صورت پذیرفت. در این راستا با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی به صورت تلفیقی از روش‌های کمی و کیفی اقدام به تجزیه و تحلیل اطلاعات گردید. نمونه تحقیق شامل 50 نفر از کارشناسان و متخصصان شهری می باشد که به صورت هدفمند نمونه گیری شده اند. در راستای دستیابی به اهداف پژوهش، در ابتدا از تحلیل سوات و پس از آن از ماتریس QSPM استفاده گردید. بر اساس تحلیل سوات مشخص گردید که مناسب ترین راهبردها به منظور بازآفرینی پایدار سکونتگاه های غیررسمی شهر رشت استفاده از راهبردهای محافظه کارانه برپایه استفاده از فرصت‌ها جهت به حداقل رساندن ضعف‌ها می باشد. به این ترتیب 5 راهبرد تدوین گردید که به کمک ماتریس QSPM مورد ارزیابی قرار گرفت و در نهایت راهبرد "تهیه طرح مطالعاتی جامع ساماندهی مرتبط با بازآفرینی شهری پایدار در قالب «برنامه جامع اقدام مشترک» با توجه به سطوح زمانی کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت و ضربتی و مشخص کردن نقش هر کدام از سازمان‌ها و نهادهای دولتی، خصوصی و مشارکت مردمی" به عنوان بهترین راهبرد بازآفرینی پایدار سکونتگاه های غیررسمی شهر رشت انتخاب گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


  • تاریخ دریافت: 08 دی 1400
  • تاریخ بازنگری: 18 آبان 1401
  • تاریخ پذیرش: 31 خرداد 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 31 خرداد 1401