بررسی تأثیرات اقتصادی شهرک‌های صنعتی بر مناطق پیرامونی (مطالعه موردی: شهرک صنعتی قرچک)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیای سیاسی، دانشگاه خوارزمی تهران، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران

3 دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، دانشگاه خوارزمی تهران، تهران، ایران

چکیده

صنعتی شدن و فعالیت‌های صنعتی در یک کشور باعث رشد و شناسایی جهت انجام سرمایه‌گذاری لازم برای بهبود و پیشرفت مناطق در کشور در زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی میگردد. ایجاد شهرک‌های صنعتی و صنعتی کردن مناطق توسعه نیافته می‌تواند نقش بسیار مهمی بر تحولات اجتماعی- فرهنگی، اقتصادی و زیست‌محیطی در مناطق پیرامون صنایع داشته باشد و باعث افزایش تولیدات روستایی، بهره‌وری، ایجاد فرصت‌های شغلی، تأمین نیازهای اساسی و ایجاد پیوند با دیگر بخش‌ها می‌گردد. در این پژوهش، روش تحقیق به صورت پیمایشی و توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای و میدانی و از طریق طیف لیکرت بوده، همچنین از دیدگاه دو گروه متخصصان برنامه‌ریز شهری و اقتصادانان و گروه شاغلین در شهرک با استفاده از سه شاخص توسعه سطح زندگی، کارای و ارائه انواع خدمات به اثرگذاری شهرک صنعتی قرچک بر نواحی پیرامون پرداخته شد. در این پژوهش با استفاده از نرم‌افزار SPSS و روش‌های t تک نمونه‌ای و آزمون ANOVA یافته‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از سطح معناداری نشان می‌دهد که از دید متخصصان و شاغلین اثر اقتصادی شهرک صنعتی قرچک در رابطه با سه شاخص توسعه سطح زندگی، کارای و ارائه انواع خدمات معنادار بوده‌ و نتایج تحلیل واریانس نشان می‌دهد که از دیدگاه متخصصان و شاغلین شهرک اثرگذاری شهرک بر نواحی پیرامون در رابطه با این سه شاخص متفاوت است. همچنین خروجی حاصل از روش توکی، شفر نشان می‌دهد که از دیدگاه دو گروه اثر اقتصادی شهرک صنعتی قرچک در رابطه با سه شاخص متفاوت است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


  • تاریخ دریافت: 20 بهمن 1398
  • تاریخ بازنگری: 18 آبان 1401
  • تاریخ پذیرش: 30 اردیبهشت 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 17 اسفند 1400