بررسی جغرافیایی تاثیر نگرش میل به کسب درآمد بیشتر در رفتار محیطی روستاییان، به تفکیک نواحی ارتفاعی (مطالعه موردی: شهرستان تالش)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی ، گروه جغرافیا، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

2 دانشیار گروه جغرافیا، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

3 استادیار گروه جغرافیا، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

4 استاد گروه جغرافیا، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

10.22034/jget.2023.125409

چکیده

مقدمه:  عامل میل به کسب درآمد در شکل­گیری نگرش و تغییر رفتار روستاییان با محیط طبیعی پیرامون  ارتباط مستقیم دارد. در این پژوهش پیامدهای محیطی  میل به کسب درآمد روستاییان ساکن در نواحی ساحلی، جلگه­ای، کوهپایه و کوهستانی شهرستان تالش مورد بررسی قرار گرفته است.  
هدف:  هدف این پژوهش تعیین عوامل جغرافیایی موثر در نگرش به میل کسب درآمد در فتار محیطی روستاییان شهرستان تالش براساس نواحی مختلف جغرافیایی است.
روش شناسی:  روش این تحقیق پیمایشی وتوصیفی بوده و جامعه آماری تحقیق، سکونتگاه­های روستایی  ناحیه ساحلی، جلگه، کوهپایه و کوهستان در شهرستان تالش از توابع استان گیلان است. تعداد 386 پرسشنامه در نواحی مطالعاتی تکمیل که با روش آلفای کرونباخ دارای پایایی 78/0 بود، برای توصیف داده­ها  از نرم­افزار SPSS و تحلیل عاملی از نرم افزار  PLS استفاده شده است. 
قلمرو جغرافیایی پژوهش:  این پژوهش در سکونتگاه­های روستایی شهرستان تالش انجام شده است.
یافته­ ها و بحث:  یافته­ها نشان می­دهد روستاهای ناحیه کوهستانی با 6/80 درصد میل به کسب درآمد بیشتر و نگرش مثبت محیطی با 6/58 درصد، کمتری نسبت به سایر نواحی دارند و این نتیجه نشانگر روند رو به رشد شکل­گیری پیامدهای منفی محیطی در این ناحیه است. در سنجش نگرش­های روستاییان، نگرش مثبت نسبت به نگرش منفی در نواحی مطالعاتی سطح پایین­تری دارد و این وضعیت در شکل­گیری رفتار نامطلوب از جمله تخریب و بهره برداری نامناسب از منابع می­تواند در روند رابطه نادرست انسان و محیط تاثیر گذار باشد.
نتیجه­ گیری: بر اساس نتایج این تحقیق عامل میل به کسب درآمد در شکل گیری نگرش مثبت و منفی در رفتار با محیط طبیعی، رابطه مستقیم و موثری دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Geographical study of the effect of "desire to earn more" attitude on the environmental behavior of villagers, by altitude areas Case study: Talesh city

نویسندگان [English]

  • Masoud Yahyazadeh 1
  • Teymour Amar 2
  • Esa Pourramazan 3
  • Bahman Ramezani 4
1 PhD Candidate in Geography and Rural Planning, Department of Geography, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
2 Associate Professor, Department of Geography, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
3 Assistant Professor, Department of Geography, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
4 Professor, Department of Geography, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
چکیده [English]

The factor of desire to earn money in the formation of attitude and change in the behavior of villagers is directly related to the natural environment. In this study, the environmental consequences of the desire to earn income of villagers living in coastal, plain, foothills and mountainous areas have been studied. Talesh is one of the functions of Gilan province. 386 questionnaires were completed in the study areas, which had a reliability of 0.78 by Cronbach's alpha method. SPSS software was used to describe the data and PLS software was used for factor analysis. Findings show that the villages of the mountainous area have a tendency to earn more and have a less positive environmental attitude than other areas, and this result indicates the growing trend of negative environmental consequences in this area. Negative attitude has a lower level in study areas and this situation in the formation of undesirable behavior such as destruction and improper use of resources can affect the process of improper relationship between humans and the environment. According to the results of this study, the factor of desire to earn money has a direct and effective relationship in the formation of positive and negative attitudes in dealing with the natural environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Desire to earn
  • positive and negative environmental attitudes
  • Talesh city
  • spatial behavior
  • environmental behavior
ازکیا،م،(1378)، مقدمه­ای بر جامعه شناسی توسعه روستایی، ویرایش دوم، تهران، انتشارات اطلاعات.
اصغرپور،ح،بهبودی،د،محمدی خانقاهی،رباب،1392،اثرات توسعه­ی اقتصادی و توسعه­ی مالی بر کیفیت محیط زیست در کشورهای عضو اوپک، فصلنامه اقتصاد محیط زیست و انرژی، سال دوم، شماره6، صص1-26.
بالان،ا،1382، سیاست و راهبرد فائو در زمینه همکاری با سازمان‌‌های غیر دولتی و تشکل‌‌های مدنی، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد FAO.
بهرامیان،س،کرمی،آ،1396، ﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪ ﻓﻘﺮ در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ اﯾﺮان، فصلنامه تحقیقات اقتصاد کشاورزی، جلد10، شماره 4، زمستان 1397، صص 214-195.
بهفروز،ف،1379، تحلیلی جغرافیایی بر توسعه و تباین رفاه انسانی در دنیا، مجله پژوهش­های جغرافیایی، شماره 38 .
پاپلی یزدی،م،ابراهیمی،م،1390، نظریه های توسعه روستایی، چاپ ششم، تهران، انتشارات سمت.
پرهیزکاری،ا، میرزایی،م،رحمانی،ص،علینی،م،1391، بررسی وضعیت توزیع و تنوع درآمد و تأثیر آن بر اقتصاد  خانوارهای روستایی (مطالعة موردی: منطقة الموت)، فصلنامه تحقیقات اقتصادی، دوره 50، شماره 1، بهار 1394، صص 74-49.
حمزه،ف،1388، از رفتار تا رفتارگرایی، فصلنامه علمی پژوهشی جغرافیا، دوره 3 شماره 8-9.
خانی،ف،1371، فقر و فقرزدایی در مناطق روستایی، نشریه علوم انسانی دانشگاه الزهرا(س)، شماره 9 و 10 صص4 تا 21.
دولفوس،ا،1369، فضای جغرافیایی، ترجمه سیروس سهامی، نشر نیکا، مشهد.
سازمان مدیریت برنامه­ریزی استان گیلان، نتایج سرشماری نفوس و مسکن،1395. www.mpogl.ir
شریفی­نیا،ز،مهدوی حاجیلویی،م،1390، نقش فقر اجتماعی و اقتصاد روستایی بر تخریب محیط زیست؛ فصلنامه پژوهش­های جغرافیای انسانی، شماره 76.
شکوئی،ح.1382، اندیشه­های نو در فلسفه­ی جغرافیا، جلد دوم، تهران، گیتاشناسی.
شیروانیان،ع،ترکمانی،ج،1389، ﻓﻘﺮ و ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻲ اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس، فصلنامه اقتصاد کشاورزی، جلد 4، شماره 2، صص 105-83.
فاطمی،م،رضایی،ح،مطیعی لنگرودی،ح، فرحی سبکبار،ح، دربان آستانه،ع، 1397، تحلیل الگوی حاکم بر نظام برنامه­ریزی توسعه پایدار اقتصاد روستایی ایران (مطالعه موردی:استان یزد)، مجله پژوهش و برنامه­ریزی روستایی، سال8، شماره3، شماره پیاپی26.
فزونی،ب، استعلاجی، ع،ولی شریعت پناهی،م،1396،نقش عوامل محیطی در توسعه اقتصاد روستایی  (مطالعه موردی: بخش دیلمان شهرستاى سیاهکل). فصلنامه علمی پژوهشی نگرش­های نو در جغرافیای انسانی، سال نهم، شماره سوم، تابستان 1396.
فنی،ز،1394،دیدگاه­ها و مکاتب در جغرافیای انسانی، دانشگاه شهید بهشتی.
فیروزآبادی،ا،عظیم­زاده،د،1391، فقر روستایی و تخریب محیط زیست(مورد مطالعه:روستاهای سرخون و بیدله از توابع استان چهارمحال و بختیاری)، مجله­ی توسعه­ی روستایی، دوره چهارم، شماره 2، صص100-120.
مطیعی لنگرودی،ح،1388، حفاظت محیط زیست و برنامه­ریزی توسعه فیزیکی روستا با تاکید بر ارزیابی طرح­های هادی روستایی، ﻣﺠﻠﻪ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ­رﻳﺰی ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﺷﻤﺎره 3، 1389.
نعیمی،ا، ﻣﻬﻨﻲ رﻓﺘﺎر،ر،ﺳﺒﺤﺎنی،س،1397، ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺯﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﯽ ﺯﻧﺎﻥ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﯽ ﺣﻮﺿﺔ ﺁﺑﺨﻴﺰ ﻫﻠﻴﻞﺭﻭﺩ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺟﻴﺮﻓﺖ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ­ﺭﻳﺰﯼ ﺷﺪﻩ، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﺔ روﺳﺘﺎ و ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺳﺎل 21 ﺷﻤﺎرة 3، ﭘﺎﻳﻴﺰ1397 ﺻص97 – 121.
نیلی،ح،یوسفی،ن،1390، نقش ادراکات محیطی بر شکل گیری فضاهای معماری و بافت های روستایی، مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین­المللی سکونتگاه­های روستایی: مسکن و بافت، تهران - سال 1389.
ورمرزیاری،ح،کلانتری،خ،لوایی،آ،دریانی،ر، صمدی،م،1396، ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺍﻟﮕﻮﻳﻲ ﺍﺯ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﻱ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﺗﻮﺳﻌﺔ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ:ﻳﮏ ﻧﻈﺮ ﻳﺔ ﺩﺍﺩﻩﺑﻨﻴﺎﻥ، فصلنامه روستا و توسعه، سال 21، تابستان 1397، صص 97-123 .
یاسوری،م.،1394، مقدمه ای بر اقتصاد روستایی، انتشارات دانشگاه گیلان، چاپ اول.
Aitken, S, Valentine, G, 2006, Approaches to Human Geography. http://dx.doi.org/10.4135/9781446215432,
Bazyli, C, et al, 2020, Public goods in rural areas as endogenous drivers of income: Developing a framework for country landscape ,valuation ,(2020),journalhomepage:www.elsevier.com/locate/landus pol
Bollen, A.K, Glanville, L.J, Stecklov G, 2001, Socio-Economic Status and Class in Studies of Fertility and Health in Developing Countries, Annu. Rev. Sociol, 27, pp. 153-185.
Dutton, D.B, Levis, S, 1989, Overview, Methodological Critique, and Reformulation, in J.P. Bunker, D.S. Gomby, and B.H. Kehrer (Eds.), Pathways to Health. Melno Park, CA: The Henry J. Kaiser Family Foundation, pp. 29-69.
GuntonT J.C. Day, 2003, the theory and practice of collaborative planning in resource and environmental management. Environments. Nov, 2003.
Halkosa  , G Matsiori ,S, 2017, Environmental attitude, motivations and values for marine biodiversity protection, Journal of Behavioral and Experimental Economics
Krieger, N, Williams, Moss, HW, 1997, Measuring Social Class in US Public Health Research: Concepts, Methodologies, and Guidelines. Annul. Rev. Public Health 18: 341–78.
Lynch, J, Kaplan, G, 2000, Socio-Economic Position. In L. F. Berkman, and I. Kawachi (Eds.), Social Epidemiology, New York: Oxford University Press, pp. 13-35. 
Monirul, I, etal, 2014, Socio Economic Status of rural population an income level analysis, Asian Academic Research Journal of Multidisciplinary. January 2014. www.asianacademicresearch.org
Mustaquim, M, Islam, M,2014, Demographic and Socio-Economic Characteristics of Inhabitants of Udaypur Village, Malda District, West Bengal, Indian Streams Research Journal, Vol. 4, Issue I, pp. 1-13.
Pritcharda, Rose. M.Grundy, Isla .der Horstc, Dan van.  Dzobod, Nyaradzo M.Ryanc, Casey.2019. Environmental resources as ‘last resort’ coping strategies following harvest failures in Zimbabwe. World Development journal.Volume 127, March 2020, 104741. from: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305750X19303900
Rathod, G.R., Ningshen, A, 2012, Measuring the Socio-Economic Status of Urban below Poverty Line Families in Imphal City, Manipur: A Livelihoods Study, International Journal of Marketing, Financial Services & Management Research, Vol. 1(12), pp. 62-69.
Selden, T.M, Song, D, 1994, Environmental quality and development: Is there Kuznet, Curve for Air pollution 270 pp 147-162.
Sha Cao, et al, 2018, A Study of the Relationships between the Characteristics of the Village Population Structure and Rural Residential Solid Waste Collection Services: Evidence from China, Int J Environ Res Public Health. 2018 Nov; 15(11): 2352. At https://www.mdpi.com/journal/ijerph
Stren, D, I.Coumon, M, S, Barbier, E.B, 1996, Economic growth and environmental degradation the environmental kuznent curve and sustainable development, world development, 24, Pp 1151-1160.
Thomas Soseco,T, The Relationship between of Rural Accessibility and Development, Universitas Negeri Malang, Indonesia JESP-Vol. 8, No 2 November 2016  ISSN (P) 2086-1575   E-ISSN 2502-7115
Yuling Ma, et al. (2020). Interpreting the humanistic space of urban-rural interface using consumption behaviors.at https://www.sciencedirect.com