بررسی جغرافیایی تاثیر نگرش" میل به کسب درآمد بیشتر" در رفتار محیطی روستائیان، به تفکیک نواحی ارتفاعی مطالعه موردی: شهرستان تالش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی ، گروه جغرافیا، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

2 دانشیار گروه جغرافیا، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

3 استاد گروه جغرافیا، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

4 استادیار گروه جغرافیا، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

چکیده

میل به کسب درآمد عاملی است که در شکلگیری نگرش و تغییر رفتار روستائیان با محیط طبیعی پیرامون آنان ارتباط مستقیم دارد. در این پژوهش پیامدهای محیطی ناشی از میل به کسب درآمد روستائیان ساکن در نواحی ساحلی، جلگه ای، کوهپایه و کوهستانی مورد بررسی قرار گرفته است، روش این تحقیق پیمایشی و کتابخانه‌ای بوده و جامعه آماری تحقیق، سکونتگاههای روستایی چهار ناحیه ساحلی، جلگه، کوهپایه و کوهستان در شهرستان تالش از توابع استان گیلان است. تعداد 386 پرسشنامه در نواحی مطالعاتی تکمیل شد که با روش آلفای کرونباخ دارای پایایی 0.78 بود، داده‌های حاصل از آن برای توصیف در نرم افزاز آماریSPSS و تحلیل عاملی در نرم‌افزارPLS بررسی و تحلیل شده است. یافته‌ها نشان میدهد روستاهای ناحیه کوهستانی(با ارتفاع بیش از 500 متر)"میل به کسب درآمد" بیشتر و "نگرش مثبت محیطی" کمتری نسبت به سایر نواحی دارند و این نتیجه نشانگر روند رو به رشد شکل‌گیری پیامدهای منفی محیطی در این ناحیه است، البته در سنجش نگرشهای روستائیان، متاسفانه نگرش مثبت نسبت به نگرش منفی درنواحی مطالعاتی سطح پایینتری دارد و این وضعیت در شکل گیری رفتار نامطلوب از جمله تخریب و بهره برداری نامناسب از منابع میتواند در روند رشد رابطه نادرست انسان و محیط تاثیر گذار باشد .بر اساس یافته های این تحقیق عامل میل به کسب درآمد در شکل‌گیری نگرش مثبت و منفی در رفتار با محیط طبیعی رابطه مستقیم و موثری دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


  • تاریخ دریافت: 08 مهر 1399
  • تاریخ بازنگری: 13 بهمن 1399
  • تاریخ پذیرش: 20 آبان 1399
  • تاریخ اولین انتشار: 13 بهمن 1399