آینده توسعه پایدار روستایی (مورد مطالعه: سکونتگاه‌های روستایی شهرستان رشت)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، واحد آستارا، دانشگاه آزاد اسلامی، آستارا، ایران.

2 استادیارگروه جغرافیا، واحد آستارا، دانشگاه آزاد اسلامی ،آستارا ، ایران

3 گروه جغرافیا،دانشگاه آزاداسلامی واحد آستارا، آستارا، ایران

چکیده

توسعه پایدار حالت تعادل و توازن میان ابعاد مختلف توسعه است. توسعه روستایی فرایندی همه جانبه و پایداری است که در چارچوب آن، توانایی‌های اجتماعی و اقتصادی روستایی به منظور رفع نیازهای مادی، معنوی و کنترل موثر بر نیروی شکل دهنده نظام سکونتی محلی (اکولوژی، اجتماعی، اقتصادی و نهادی) رشد و تعالی می‌یابد. حال آینده‌نگاری توسعه پایدار روستایی باعث می‌شود که ما با دیدن زمان حال بهتر بتوانیم آینده و بخصوص آینده توسعه و توسعه پایدار و چالش‌های پیش‌روی جامعه و بخصوص جامعه روستایی را در راستای تحقق هر چه سریع‌تر رسیدن به یک جایگاه مناسب که همان دستیابی به توسعه پایدار است بیش از پیش درک کنیم. تحقیق حاضر با هدف آینده‌نگاری توسعه پایدار روستایی در مناطق روستایی شهرستان رشت انجام شده است. این تحقیق از نظر روش توصیفی- تحلیلی با اهداف کاربردی و روش گرد آوری اطلاعات بصورت کتابخانه‌ای، اسنادی و میدانی می‌باشد. تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز با استفاده از تکنیک تحلیل SWOT انجام شده است. نتایج تحقیق نشان داد پس از تدوین استراتژی بر اساس نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید، 19 استراتژی تدوین گردید که توسعه زیرساخت‌ها و بالا بردن توان رقابت‌پذیری گردشگری، صنایع تولیدی و کشاورزی برآمده از موقعیت ST (تنوع بخشی) دارای بالاترین اولویت بوده و به همین ترتیب استراتژی‌های توسعه‌روابط اقتصادی و تجاری با کشورهای حاشیه‌ی خزر و توسعه زیرساخت‌های مدرن و کارآمد شهری در موقعیت‌های ST (تنوع بخشی) و SO (رقابتی/ تهاجمی) دومین و سومین استراتژی‌های دارای بیشترین امتیاز بوده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


  • تاریخ دریافت: 23 اردیبهشت 1400
  • تاریخ بازنگری: 20 بهمن 1400
  • تاریخ پذیرش: 20 بهمن 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 20 بهمن 1400