بررسی اشتغال‌زایی تقاضا محور و توسعه کارآفرینی کشاورزی در مناطق روستایی شهرستان‏های شیراز، بوشهر، چابهار و رشت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار رشته مدیریت کارآفرینی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

3 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری. دانشگاه آزاد اسلامی. واحد تهران مرکزی. تهران. ایران.

چکیده

روندرشد و توسعه جهانی سبب توسعة روستایی، ارتقای ظرفیت و بهره وری ‌بخش کشاورزی ازطریق سیاست‌‌های ساختاری و با هدف بهره‌برداری از مزیت‌‌های رقابتی محصولات کشاورزی و..می‌باشد، که می‌توانند زمینه ساز ظهور بسیاری از حرفه‌های نو و کارآفرینانه گردند. این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی و نتایج آن،کاربردی است.برای جمع‌آوری اطلاعات و داده‌‌های مورد نیاز، از رو مطالعه کتابخانه‌ای در قالب مبانی نظری مبانی نظری و همچنین آمارنامه‌‌های سازمان‌‌ها و مراکز در سال 1396 و 1397 استفاده گردید. ساکنان روستایی شهرستان‏های(شیراز،بوشهر،چابهارو رشت)میباشد که در کلاس‌‌های کارآفرینی برگزار شده جهاد کشاورزی شرکت داشته‌اند بر اساس فرمول کوکران N=380،حجم نمونه این مطالعه را تشکیل می‌دهد که به صورت سرشماری همه‌ی افراد مورد مطالعه که تخصصی در زمینه کشاورزی، کارآفرینی و اقتصاد روستایی داشته اند(دهیار،کشاورزان تحصیل کرده در رشته کشاورزی و رشتههای وابسته،خیرین و کارآفرینان)،قرار گرفتند.جهت گردآوری اطلاعات از دو شیوه مطالعات کتابخانه ای و میدانی (مبتنی بر پرسشنامه)استفاده شده است.سپس به کمک روش تحلیل عاملی اکتشافی این راهکارها دسته بندی شدند. در نهایت اولویت هر یک از عوامل و راهکارهای ساختاری زیر مجموعه ی آنها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس فریدمن معین شد لذا نتایج حاکی از آن است که تدوین سند ملی و برنامهی ویژهی توسعهی کارآفرینی و کسب وکارهای کوچک و متوسط(18/5)در رتبه اول؛ ایجاد مراکز کارآفرینی و خدمات مشاورهای در روستاها(04/5)در رتبه دوم،ارایه ی حمایتهای مالی و مالیاتی سازمان یافته(52/4)در رتبه سوم،کاهش الزامات و مراحل اداری و بانک و ...(36/4)در رتبه چهارم و ایجاد شبکه های حامی توسعه کارآفرینی روستایی و کشاورزی(72/4)در رتبه پنجم میباشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


  • تاریخ دریافت: 25 مرداد 1400
  • تاریخ بازنگری: 20 اسفند 1400
  • تاریخ پذیرش: 23 فروردین 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 23 فروردین 1401