تبیین نقش مدیریت محلی در تحولات محیطی - فضایی روستاهای شهرستان رودسر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

2 استادیار گروه جغرافیا، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

3 استاد گروه جغرافیا، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

چکیده

مقدمه: مدیریت روستایی، فرآیندی چندجانبه شامل سه رکن مردم، دولت و نهادهای عمومی است که نقش قابل توجه­ای در توسعه و تحولات نواحی روستایی داشته­اند. نقش مدیریت محلی در تحولات محیطی - فضایی سکونتگاه­های روستایی به ویژه در بخش تغییرات کاربری اراضی، ساخت و ساز، احداث و مرمت شبکه­های ارتباطی بیش از ابعاد اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی نمود داشته که در این پژوهش به آن پرداخته شده است.
هدف:  تعیین نقش مدیریت محلی در تحولات محیطی- فضایی روستاهای شهرستان رودسر هدف اصلی مقاله حاضر است.
روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش انجام آن توصیفی- تحلیلی است. اطلاعات مورد از طریق منابع اسنادی و مطالعات میدانی بدست آمده است. جامعه آماری 187 روستای شهرستان رودسر می­باشد. حجم نمونه شامل 20 درصد از روستاهای دارای دهیاری بوده است. روش نمونه گیری تصادفی- سهمیه­ای بوده و نمونه­ها براساس نواحی جغرافیایی ساحلی، جلگه­ای، کوهپایه­ای و کوهستانی محاسبه شده و در مجموع 345 پرسشنامه در سطح 36 روستای محدوده توزیع و تکمیل شده است. تجزیه و تحلیل اطلاعات از طریق مستندات و با استفاده از روش­های آماری در قالب آمار توصیفی و استنباطی انجام شده است. در این پژوهش برای پردازش اطلاعات از نرم­افزار SPSS، ترسم جداول از نرم­افزار Excel و برای ترسیم نقشه از نرم­افزار Arc GIS بهره برده شده است.
قلمرو جغرافیایی پژوهش: قلمرو جغرافیایی پژوهش حاضر، روستاهای شهرستان رودسر می­باشد.
یافته­ها و بحث: نقش مدیریت محلی در تحولات محیطی- فضایی روستاهای شهرستان رودسر با استفاده از 12 مولفه مورد ارزیابی قرار گرفته است. یافته­ها حاکی از آن است که، وضعیت مدیریت محلی در روستای مورد بررسی از دیدگاه پاسخگویان در حد متوسط به بالا بوده که نشاندهنده رضایت ساکنین روستاها از عملکرد مدیریت محلی در بعد محیطی می­باشد. مدیریت محلی در روستاهای شهرستان بیشتر معطوف به انجام  وظایف خود بوده و در بعد محیطی روستاها بیش از سایر ابعاد توسعه روستایی موثر بوده­اند.
نتیجه­ گیری:  نتایج پژوهش نشان می­دهد که مدیریت محلی در شهرستان رودسر موجب تغییرات محیطی زیادی در سطح روستاها شده است. احداث هتل، مسافر کاشانه در بحث گردشگری، پارک­های روستایی، خانه­های ویلایی از جمله تحولات محیطی روستاهای محدوده است. به اعتقاد مردم روستا دهیاران و مدیران روستاهای شهرستان در تغییرات محیطی اعم از ساخت مسکن، بهبود وضعیت معابر و سایر قسمت­ها نقش مهمی را ایفا نموده­اند که این نقش براساس فاصله روستاها از مراکز شهری به دلیل آن که بیشتر مساحت شهرستان محدوده کوهستانی بوده، کم رنگ می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the Role of Local Management in Environmental-Spatial Developments in the Villages of Rudsar County

نویسندگان [English]

  • zaynab Alizadeh 1
  • Eisa porramezan 2
  • Nasrollah Molaei Hashjin 3
1 Ph.D in Geography & Rural Planning, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
2 Assistant Professor, Department of Geography, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
3 Professor, Department of Geography, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Rural management is a multi-faceted process that includes the three pillars of the people, the government and public institutions, which play a significant role. The role of local management in the environmental-spatial developments of rural settlements, especially in land use changes, construction, construction and repair of communication networks, has been more than the economic and socio-cultural dimensions addressed in this research.
Objectives: Determining the role of local management in environmental-spatial changes in the villages of Rodsar is the primary goal of this article.
Methodology: The current research is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of its nature and method. The case information was obtained through documentary sources and field studies. The statistical population is 187 villages of Rudsar city. The sample size included 20% of the villages with villages. The sampling method was a random quota, and the samples were calculated based on coastal, plain, foothill and mountain geographical areas. 345 questionnaires were distributed and completed in 36 villages of the area. Data analysis has been done through documentation and using statistical methods in the form of descriptive and inferential statistics. In this research, SPSS software was used to process information, Excel software was used to draw tables, and Arc GIS software was used to draw maps.
Geographical Context: The geographical territory of the current research is the villages of Rudsar County.
Results and Discussion: The role of local management in the environmental-spatial developments of the villages of Rudsar City has been evaluated using 12 components. The findings indicate that the state of local management in the surveyed village from the point of view of the respondents is medium to high, which indicates the satisfaction of the residents of the villages with the performance of local management in the environmental dimension. Local management in the city's villages is more focused on fulfilling their duties, and they have been more effective in the environmental aspect of the villages than other aspects of rural development.
Conclusion: The research results show that local management in Rudsar County has caused many environmental changes at the village level. The construction of hotels, Kashana travelers in tourism, rural parks, and villa houses are among the environmental developments of the surrounding villages. According to the people of the village, the villagers and the managers of the villages of the city have played an important role in environmental changes, such as building housing, improving the condition of roads and other parts, which is based on the distance of the villages from the urban centers, because most of the area of ​​the city is in the mountainous area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Village
  • local management
  • environmental changes
  • spatial changes
  • Rudsar County