دوره و شماره: دوره 6، شماره 4 - شماره پیاپی 14، دی 1401، صفحه 731-975 

مقاله پژوهشی

تبیین نقش مدیریت محلی در تحولات محیطی - فضایی روستاهای شهرستان رودسر

صفحه 731-750

زینب علیزاده؛ عیسی پوررمضان؛ نصرالله مولائی هشجین


رتبه بندی و تحلیل درجه توسعه یافتگی استان های کشور

صفحه 751-766

حسن پارسی پور؛ احمد حسین زاده؛ حمیدرضا عاقلی مقدم


تحلیل فضایی-مکانی پدیده بلندمرتبه سازی(مورد مطالعه: کلانشهر تبریز)

صفحه 767-780

ویدا حسین پور؛ حسین اصغری؛ علیرضا پورشیخیان؛ سیده صدیقه حسنی مهر


تأثیر الگوهای پیوند از دور بر سری های دمایی شهر زاهدان

صفحه 835-848

امیر گندمکار؛ حامد میرحسینی؛ علی افروس؛ علیرضا عباسی


تبیین ارتباط بین عناصر فرم کالبدی شهر وتحقق پذیری شکوفایی شهری (مطالعه موردی شهر لاهیجان)

صفحه 885-898

اسماعیل نصیری هنده خاله؛ حسن حکمت نیا؛ ریحانه یونسی؛ فرشته فخار تازه یزدی


تحلیلی بر گردشگری حلال در استان قم

صفحه 899-916

حمید یزدانی؛ رحیم سرور؛ محمدعلی خلیجی