ارزیابی نقش کیفیت خدمات گردشگری بر وفاداری و تمایل به بازدید مجدد گردشگران (مطالعه موردی: شهرخرم آباد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیات علمی، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر.

چکیده

مقدمه:  شهرخرم آباد به سبب شمار فراوان جاذبه ها و نیز تنوع در آن ها از شهر های جاذب گردشگر در استان می باشد، وضعیت استقرار و نوع جاذبه های این شهر موقعیت مناسبی را برای زون بندی و برنامه ریزی تجهیز جاذبه ها فراهم کرده است.
هدف: پژوهش حاضر؛ ارزیابی نقش کیفیت خدمات گردشگری بر وفاداری و تمایل به بازدید مجدد گردشگران در شهرخرم‌آباد می‌باشد. این پژوهش بر اساس هدف  از نوع کاربردی و بر اساس ماهیت توصیفی – تحلیلی است.
روش شناسی:  داده­های مورد نیاز با استفاده از شیوه کتابخانه‌ای و میدانی (پرسشنامه) گردآوری شده است. روایی پرسشنامه از طریق متخصصان و کارشناسان تأیید گردید. جامعه آماری مورد مطالعه شامل گردشگرانی است که در سال 1399 از شهر خرم‌آباد دیدن کردند. با توجه به نامشخص بودن تعداد گردشگران وارد شده، حجم اقناع محقق 300 نفر انتخاب گردید که به‌صورت تصادفی میان گردشگران توزیع گردید. جهت تحلیل داده­های حاصل از پرسشنامه آزمون توکی، همبستگی پیرسون و  معادلات ساختاری در نرم­افزار SPSS استفاده شد.
قلمرو جغرافیایی پژوهش:  قلمرو جغرافیایی مورد مطالعه در این پژوهش شهرخرم آباد می باشد.
یافته­ها و بحث:  آزمون توکی کیفیت خدمات گردشگری (تصویر شناختی و تصویر منحصربه‌فرد) را به سه گروه تقسیم کرده است. نماگرهای معماری و جذابیت‌های شهری، حمل‌ونقل و اطلاع‌رسانی، امکانات، محیط اجتماعی و محیط‌زیست در گروه کیفیت کم، جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی با میانگین 08/3 در گروه متوسط و جاذبه‌های تاریخی و محلی در گروه کیفیت تصویر شناختی زیاد قرار گرفته­اند. ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که یک رابطه مستقیم و معناداری بین کیفیت خدمات و وفاداری گردشگران وجود دارد.
نتیجه­گیری:  نتایج تحلیل داده­ها بر اساس معادلات ساختاری  بیانگر این واقعیت است که مولفه تصویر شناختی، تصویر منحصر به فرد  دارای نقش (اثر) مثبت و معنادار  در وفاداری و تمایل به بازدید مجدد) می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluating the relationship between tourism service quality and customer loyalty and revisit of tourists (case study: Khorramabad)

نویسنده [English]

  • Mitra Ansari
faculty member, Department of Geography and urban planning, Islamic Azad university, Branch of Malayer.
چکیده [English]

Introduction: Khorramabad is a popular tourist attraction in Lorestan Province due to its numerous attractions and their diversity, so it provided a suitable position for zoning and planning the attractions.   
Objectives: This study aims to evaluate the role of tourism service quality on the loyalty of Khorramabad city.
Methodology: This research is an applied and descriptive-analytical study. The required data has been collected using the library and field methods (questionnaire). The validity of the questionnaire was confirmed by specialists and experts. The statistical population includes tourists who visited Khorramabad City in 2019. Due to the uncertainty about the total number of tourists, 300 people were selected which were randomly distributed among the tourists. Pearson correlation and structural equations were used in SPSS software to analyze the data obtained from the Tukey test questionnaire.
Geographical Context: The geographical territory studied in this research is Khorramabad City.
Results and Discussion: Tukey test has divided the quality of tourism services (cognitive image and unique image) into three groups. The indicators of architecture and urban attractions, transportation and information, facilities, social environment and environment are in a low quality, historical and cultural attractions are in the medium quality, and historical and local attractions are in the high cognitive image quality. Pearson's correlation coefficient showed that there is a direct and significant relationship between service quality and tourist loyalty.
Conclusion: The results of data analysis based on structural equations indicate the fact that the cognitive image component, the unique image, has a positive and significant role (effect) in customer loyalty.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism services
  • tourist loyalty
  • tourism development
  • Khorramabad city