تحلیلی بر گردشگری حلال در استان قم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامى، تهران، ایران

2 استاد گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار گروه شهرسازی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

چکیده

مقدمه:  گردشگری یکی از پردرآمدترین صنعت‌ها به شمار می‌رود که کشورهای مختلف هر یک با مزیت‌های رقابتی خاص خود سعی در ورود به کارزار رقابتی این صنعت و ارائه پیشنهادهای جذاب برای گردشگران دارند. یکی از انواع گردشگری گردشگری حلال است. برند حلال و توسعه گردشگری مسلمانان یکی از مشکلات موجود برای مسلمانان در صنعت توریسم، همواره این بوده است که به‌رغم اینکه دین اسلام افراد را ترغیب به سفر و دیدن عالم می‌کند، اما ساختار فرهنگی بسیاری از کشورها به‌گونه‌ای است که قوانینی بسیار متفاوت از قوانین موجود در دین اسلام و موارد منع شده در آن دارند و اساساً قصد سفر در دیدگاه اسلام در جنبه‌هایی متفاوت است.
هدف:  شناسایی و تحلیل نحوه (راهبردها و راهکارهای) پیاده‌سازی و گسترش توریسم حلال در استان قم هدف پژوهش است.
روش شناسی:  تحقیق حاضر باتوجه‌به ماهیت موضوع و هدف کلی آن، از نوع مطالعات کاربردی بوده و به لحاظ روش‌شناسی از نوع مطالعات توصیفی زمینه‌یاب مبتنی بر توصیف، تبیین و کشف چگونگی همبستگی و در تابستان سال 1400 در استان قم انجام‌گرفته است.
قلمرو جغرافیایی پژوهش:  محدوده پژوهش در این مطالعه استان قم می باشد.
یافته­ها و بحث:  یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد متغیرهای قانونی و ساختاری دارای بیشترین اثرگذاری در گردشگری حلال استان قم را دارند. متغیر اقتصادی با میانگین 2.1 دارای کمترین اثرگذاری است.
نتیجه­گیری:  متغیرهای میراث‌فرهنگی، جغرافیایی و قانونی به‌مراتب سهم بیشتری در مقایسه با سایر متغیرها در پیش‌گویی متغیر وابسته دارند، بگونه ای که یک واحد تغییر در انحراف معیار میراث‌فرهنگی، میزان تقاضا و قانونی، باعث می‌شود تا انحراف معیار متغیر وابسته (گردشگری حلال) به‌اندازه 96 و 23 و 92 درصد تغییر کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of halal tourism in Qom Province

نویسندگان [English]

  • Hamid Yazdani 1
  • Rahim Sarvar 2
  • Mohammad Ali Khaliji 3
1 Department of Geography, Tehran Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Professor, Department of Urban Planning, Tehran Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Urban Planning, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Introduction: Tourism is one of the most profitable industries, in a way that many countries are trying to find a place in the market based on the competitive advantages and attractions they offer for tourists. Halal tourism is one of the types of tourism. Halal brand addresses one of the problems for Muslims in the tourism industry. Although the religion of Islam encourages people to travel and see the world, the cultural structure of many countries are very different from the existing laws in Islam and the forbidden things in it.  
Objectives: Identifying and analyzing the method (strategies and solutions) of implementing and expanding halal tourism in Qom Province is the aim of the research.
Methodology: According to general purpose, the present research is an applied study, and in terms method is descriptive which explains the correlation, and it was carried out in the summer of 2021 in Qom Province.
Geographical Context: The scope of research in this study is Qom Province.
Results and Discussion: The findings of the research show that the legal and institutional variables have the greatest effect on halal tourism in Qom Province. The economic variable with an average of 2.1 has the least effect.
Conclusion: Cultural, geographic and legal heritage variables have a much greater contribution compared to other variables in predicting the dependent variable. In other words, one unit change in the standard deviation of cultural heritage and the amount of demand and legal, causes 96 and 23 and 92 per cent changes in the standard deviation of the dependent variable (halal tourism).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Halal tourism
  • Islamic countries
  • development
  • Qom