تحلیلی بر گردشگری حلال در استان قم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامى، تهران، ایران

2 استاد گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار گروه شهرسازی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

چکیده

مقدمه:  گردشگری یکی از پردرآمدترین صنعت‌ها به شمار می‌رود که کشورهای مختلف هر یک با مزیت‌های رقابتی خاص خود سعی در ورود به کارزار رقابتی این صنعت و ارائه پیشنهادهای جذاب برای گردشگران دارند. یکی از انواع گردشگری گردشگری حلال است. برند حلال و توسعه گردشگری مسلمانان یکی از مشکلات موجود برای مسلمانان در صنعت توریسم، همواره این بوده است که به‌رغم اینکه دین اسلام افراد را ترغیب به سفر و دیدن عالم می‌کند، اما ساختار فرهنگی بسیاری از کشورها به‌گونه‌ای است که قوانینی بسیار متفاوت از قوانین موجود در دین اسلام و موارد منع شده در آن دارند و اساساً قصد سفر در دیدگاه اسلام در جنبه‌هایی متفاوت است.
هدف:  شناسایی و تحلیل نحوه (راهبردها و راهکارهای) پیاده‌سازی و گسترش توریسم حلال در استان قم هدف پژوهش است.
روش شناسی:  تحقیق حاضر باتوجه‌به ماهیت موضوع و هدف کلی آن، از نوع مطالعات کاربردی بوده و به لحاظ روش‌شناسی از نوع مطالعات توصیفی زمینه‌یاب مبتنی بر توصیف، تبیین و کشف چگونگی همبستگی و در تابستان سال 1400 در استان قم انجام‌گرفته است.
قلمرو جغرافیایی پژوهش:  محدوده پژوهش در این مطالعه استان قم می باشد.
یافته­ها و بحث:  یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد متغیرهای قانونی و ساختاری دارای بیشترین اثرگذاری در گردشگری حلال استان قم را دارند. متغیر اقتصادی با میانگین 2.1 دارای کمترین اثرگذاری است.
نتیجه­گیری:  متغیرهای میراث‌فرهنگی، جغرافیایی و قانونی به‌مراتب سهم بیشتری در مقایسه با سایر متغیرها در پیش‌گویی متغیر وابسته دارند، بگونه ای که یک واحد تغییر در انحراف معیار میراث‌فرهنگی، میزان تقاضا و قانونی، باعث می‌شود تا انحراف معیار متغیر وابسته (گردشگری حلال) به‌اندازه 96 و 23 و 92 درصد تغییر کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات