تأثیر الگوهای پیوند از دور بر سری های دمایی شهر زاهدان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیا، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

2 گروه جغرافیا، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران

3 گروه مهندسی آب، واحد دزفول، دانشگاه ازاد اسلامی، دزفول، ایران

چکیده

مقدمه:  پیوند از دور یکی از ویژگی های آب و هوایی در مقیاس جهانی می باشد. الگوهای پیوند از دور معرف تغییرات کلانی است که در الگوی امواج جوی و رودبادها رخ می دهد و بر الگوی دما، بارش، مسیر رگبارها و موقعیت و شدت رودبادها در قلمروهای وسیع اثر می گذارند.  
هدف:  پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر این الگوها بر سری های دمایی شهرستان زاهدان صورت پذیرفته است.
روش شناسی:  در این راستا آمار دمای حداقل، دمای حداکثر و متوسط دمای ایستگاه زاهدان طی مقطع زمانی 2019-1987 در مقیاس ماهانه و همچنین داده های استاندارد شده الگوهای پیوند از دور طی دوره مذکور مورد استفاده قرار گرفت. در این راستا از آزمون های همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره استفاده شد.
قلمرو جغرافیایی پژوهش:  قلمرو جغرافیایی مورد مطالعه در این پژوهش شهر زاهدان می باشد.
یافته­ها و بحث:  نتایج به دست آمده حاکی از ان است که ارتباط معناداری بین الگوهای پیوند از دور با متوسط دمای زاهدان وجود دارد. در این میان الگوهایNTA ، AMO و TNA بیشترین تأثیر را بر متوسط دمای زاهدان داشته است. همبستگی های رخ داده همه از نوع مستقیم بوده و تنها الگوی NAO همبستگی معکوس داشته است. دمای حداکثر و حداقل زاهدان نیز بیشترین همبستگی را با الگوهای واقع در اطلس شمالی نشان دادند. دمای حداکثر در ماه های مارس و اکتبر و دمای حداقل در ماه های مارس و آگوست بیشترین همبستگی را با الگوهای اطلس شمالی داشته اند.
نتیجه­گیری:  در مجموع می­توان بیان نمود که الگوهای واقع در اطلس شمالی بیش از سایر الگوها بر سری های دمایی زاهدان و به خصوص متوسط دمای آن تأثیرگذار بوده اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Teleconnection Patterns on Temperature Series in Zahedan City

نویسندگان [English]

  • Amir Gandomkar 1
  • Hamed Mirhosseiny 2
  • Ali Afrous 3
  • Alireza Abbasi 2
1 Department of Geography, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran
2 , Department of Geography, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran
3 Department of Water Engineering, Dezful Branch, Islamic Azad University, Dezful, Iran
چکیده [English]

Introduction: Teleconnection is one of the features of the climate on a global scale. Teleconnection patterns represent large changes that occur in the pattern of atmospheric waves and tornadoes and affect the pattern of temperature, precipitation, the direction of showers and the position and intensity of tornadoes in large areas.   
Objectives: The aim of this study was to investigate the effect of these patterns on temperature series in Zahedan.
Methodology: In this regard, minimum temperature, maximum and average temperature statistics of Zahedan station during the period of 1987-2019 on a monthly scale as well as standardized data of teleconnection patterns during the mentioned period, were used. Pearson correlation and multivariate regression tests were used in this regard.
Geographical Context: The geographical territory studied in this research is the city of Zahedan.
Results and Discussion: The results indicate that there is a significant relationship between teleconnection patterns and the average temperature of Zahedan. Among these, NTA, AMO and TNA patterns had the greatest effect on the average temperature of Zahedan. The correlations were direct, and only the NAO pattern was inversely correlated. The maximum and minimum temperatures of Zahedan also showed the highest correlation with the patterns located in the North Atlas. The maximum temperatures in March and October and the minimum temperatures in March and August had the highest correlation with the North Atlantic patterns.  
Conclusion: In general, it can be said that the patterns located in the North Atlas, more than other patterns, have affected the temperature series of Zahedan and especially its average temperature.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Teleconnection Patterns
  • Temperature
  • Zahedan
  • Correlation