تحلیل عملکرد مدیریت شهری همدان مبتنی بر شاخص‌های حکمروایی مطلوب شهری با تأکید بر نظر شهروندان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 دانشیار گروه کسب و کار جدید، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران،تهران، ایران

3 استاد گروه شهرسازی،دانشکده شهرسازی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه:  امروز رویکرد حکمرانی خوب شهری توانسته است نقش خود را در بهبود مدیریت شهری معاصر به خوبی نشان دهد.
هدف:  هدف این پژوهش تحلیل عملکرد مدیریت شهری همدان، بر مبنای شاخص­های حکمروایی مطلوب شهری و اولویت­بندی شاخص­های مؤثر بر حکمروایی مطلوب شهری با توجه به نظرات شهروندان است.
روش شناسی: این پژوهش بر حسب هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی-تحلیلی است و اطلاعات لازم از طریق منابع کتابخانه­ای و پیمایشی با استفاده از ابزار پرسشنامه به دست آمده است. جامعه آماری پژوهش شهروندان شهر همدان بوده و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 384 نفر برآورد شده است. برای تجزیه و تحلیل داده­ها، از آزمون خی دو نیکویی برازش و آزمون فریدمن استفاده گردیده است.
قلمرو جغرافیایی پژوهش:  محدوده پژوهش در این مطالعه شهر همدان می­باشد.
یافته­ها و بحث:  نتایج به دست آمده نشان می­دهد سطح حکمروایی خوب شهری در همدان حدود 4/46% است و میانگین کل شاخص­های حکمروایی خوب شهری با مقدار 32/2 کمتر از حد متوسط 3 است. بنابراین مدیریت شهری همدان نسبت به هیچ یک از شاخص­های حکمروایی مطلوب شهری در وضعیت مطلوب قرار ندارد.
نتیجه­گیری:  نتایج مربوط به اولویت­بندی شاخص­ها، نشان داد که شاخص­های قانونمندی، مسئولیت­پذیری و شفافیت بیشترین تأثیرگذاری را در سطح حکمروایی مطلوب شهری همدان دارند. در نهایت نیز با توجه به یافته­های تحقیق، پیشنهادهایی برای بهبود عملکرد مدیریت شهری در راستای حکمروایی مطلوب شهری و اجرای این رهیافت ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات