تحلیل عملکرد مدیریت شهری همدان مبتنی بر شاخص‌های حکمروایی مطلوب شهری با تأکید بر نظر شهروندان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 دانشیار گروه کسب و کار جدید، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران،تهران، ایران

3 استاد گروه شهرسازی،دانشکده شهرسازی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه:  امروز رویکرد حکمرانی خوب شهری توانسته است نقش خود را در بهبود مدیریت شهری معاصر به خوبی نشان دهد.
هدف:  هدف این پژوهش تحلیل عملکرد مدیریت شهری همدان، بر مبنای شاخص­های حکمروایی مطلوب شهری و اولویت­بندی شاخص­های مؤثر بر حکمروایی مطلوب شهری با توجه به نظرات شهروندان است.
روش شناسی: این پژوهش بر حسب هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی-تحلیلی است و اطلاعات لازم از طریق منابع کتابخانه­ای و پیمایشی با استفاده از ابزار پرسشنامه به دست آمده است. جامعه آماری پژوهش شهروندان شهر همدان بوده و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 384 نفر برآورد شده است. برای تجزیه و تحلیل داده­ها، از آزمون خی دو نیکویی برازش و آزمون فریدمن استفاده گردیده است.
قلمرو جغرافیایی پژوهش:  محدوده پژوهش در این مطالعه شهر همدان می­باشد.
یافته­ها و بحث:  نتایج به دست آمده نشان می­دهد سطح حکمروایی خوب شهری در همدان حدود 4/46% است و میانگین کل شاخص­های حکمروایی خوب شهری با مقدار 32/2 کمتر از حد متوسط 3 است. بنابراین مدیریت شهری همدان نسبت به هیچ یک از شاخص­های حکمروایی مطلوب شهری در وضعیت مطلوب قرار ندارد.
نتیجه­گیری:  نتایج مربوط به اولویت­بندی شاخص­ها، نشان داد که شاخص­های قانونمندی، مسئولیت­پذیری و شفافیت بیشترین تأثیرگذاری را در سطح حکمروایی مطلوب شهری همدان دارند. در نهایت نیز با توجه به یافته­های تحقیق، پیشنهادهایی برای بهبود عملکرد مدیریت شهری در راستای حکمروایی مطلوب شهری و اجرای این رهیافت ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analyzing the performance of Hamedan urban management based on good urban governance indicators from citizens' point of view

نویسندگان [English]

  • samira samavati 1
  • Gholamhossein Hosseininia 2
  • Hossein Bahraini 3
1 PhD Student in Urban Planning, Department of Urban Planning, Faculty of Architecture and Urban Planning, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
2 Associate Professor, Department of Entrepreneurship, Faculty of Entrepreneurship, Tehran University, Tehran,Iran
3 Professor, Department of Urban Planning, Fine Arts Campus, Tehran University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction: Today, the approach of good urban governance has been able to show its role in improving contemporary urban management.  
Objectives: The study aims to analyze the performance of the urban management of Hamadan, based on the indicators of good urban governance and to prioritize the indicators that affect the optimal urban governance according to the opinions of citizens.  
Methodology: In terms of purpose, this research is applied, and descriptive-analytical in terms of its nature and method. The data were obtained through library and a survey using a questionnaire tool. The statistical population is the citizens of Hamadan City and the sample size is estimated to be 384 people based on Cochran's formula. For data analysis, chi-square goodness of fit test and Friedman test were used.
Geographical Context: The scope of research in this study is Hamadan City.
Results and Discussion: The obtained results show that the level of good urban governance in Hamedan is about 46.4% and the average of all indicators of good urban governance with a value of 2.32 is less than the optimal average of 3. Therefore, the urban management of Hamedan is not in an optimal situation with respect to any of the good urban governance indicators.
Conclusion: The ranking of the indicators showed that the indicators of legality, accountability and transparency have the greatest impact on the level of good urban governance in Hamedan. Finally, according to the findings of the research, suggestions have been made to improve the performance of urban management in line with good urban governance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance
  • urban management
  • good urban governance
  • Hamadan