بررسی رضایتمندی از کیفیت زندگی شهری در سکونتگاه ‏های غیررسمی (مطالعه موردی: محلة یوسف ‏آباد تبریز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه برنامه ;ریزی شهری و توسعة منطقه ای، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 گروه برنامه ریزی شهری و توسعه منطقه ای، دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 گروه جغرافیا و برنامه ‏ریزی شهری،دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

چکیده

مقدمه: آنچه که به تقلیل و تضعیف بیش از پیش سطح زندگی ساکنان سکونتگاه‏های غیررسمی دامن زده است، تداوم مشکلات بغرنج در ابعاد اجتماعی-فرهنگی، محیطی، اقتصادی، زیرساختی و ... بوده است که مهم‏ترین هدف رضایتمندی شهروندی، یعنی بهبود کیفیت زندگی شهری را با مشکلات بسیاری مواجه ساخته است.
هدف: هدف پژوهش حاضر، تعیین و بررسی ابعاد مختلف کیفیت زندگی شهری مؤثر بر رضایتمندی ساکنان سکونتگاه‏های غیررسمی است.
روش شناسی: روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی بوده و داده‏ها براساس پرسش‏نامه گردآوری شده‏اند. جهت ارزیابی پایایی ابزار پژوهش، از روش آلفای کرونباخ و جهت تعیین روایی پژوهش، از روایی صوری بهره گرفته‏ شده است. جامعه‏ی آماری با حجم نمونه‏ی 350 نفر، شامل ساکنان سکونتگاه غیررسمی محله‏ی یوسف‏آباد کلانشهر تبریز است و تحلیل داده‏ها با استفاده از نرم‏افزار SPSS صورت گرفته است.
قلمرو جغرافیایی پژوهش: محدودة مورد مطالعه محله یوسف‏آباد تبریز می‏باشد. یوسف‏آباد در دامنه‏های کوه عون بن علی، روی تپه‏ ماهورهایی قرار گرفته است که با بریدگی‏های متعدد از هم جدا می‏شود. این محله در محدود محلة عباسی است.
یافته ها و بحث: براساس یافته‏ها، بیشترین رابطة معناداری به ترتیب بین متغیرهای وضعیت شغلی(791/0)، وضعیت درآمدی(788/0)، و کمترین رابطه با متغیر نهایت امنیت محیطی (601/0) و سیمای نمادین محیطی (636/0) با رضایتمندی ساکنان از کیفیت زندگی شهری وجود دارد. و همچنین نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون‏ چند‏گانه نشان داد که در سطح ویژگی‏های محیطی، اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی و زیرساختی به ترتیب زیرشاخص‏های امنیت محیطی (801/0)، وضعیت درآمدی (473/0)، دارای بیشترین میزان تاثیر بر رضایتمندی ساکنان محلة یوسف‏آباد تبریز از کیفیت زندگی شهری می‏باشند.
 نتیجه­گیری: براساس نتایج، رضایتمندی ساکنان از کیفیت زندگی شهری، در حد پایین 85/2 ارزیابی شد که نشانگر نامساعدبودن ابعاد کیفیت زندگی شهری در سکونتگاه‏ غیررسمی یوسف‏آباد می‏باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Survey of Satisfaction with the Quality of Urban life in Informal Settlements (Case Study: YousefAbad Neighborhood of Tabriz)

نویسندگان [English]

  • Rasoul Ghorbani 1
  • Ali Oskouee Aras 2
  • Hossein Tahmasebi Moghaddam 3
1 Department of Urban Planning and Regional Development, University of Tabriz, Tabriz, Iran
2 Department of Urban Planning and Regional Development, Faculty of Planning and Environmental Sciences, University of Tabriz, Tabriz, Iran
3 PhD student in Geography and Urban Planning, Department of Geography and Urban Planning, Zanjan University, Zanjan, Iran
چکیده [English]

Introduction: What has fueled the reduction of the living standards among the residents of informal settlements is the perpetuation of complex problems in socio-cultural, environmental, economic, infrastructural dimensions.
Objectives: The aim of the study is to determine and investigate the different aspects of the quality of urban life that affect the satisfaction of the residents in informal settlements.
Methodology: The research method is descriptive-analytical, and the data were collected through the questionnaire. The evaluation of the reliability was via Cronbach's alpha, and the validity of the research was via face validity. The statistical population included the residents of the informal settlement of Yousef Abad neighborhood in Tabriz metropolis, and a sample of 350 people was selected. SPSS software was used for data analysis.
Geographical Context: The area under study is Yusefabad neighborhood of Tabriz. Yusefabad is located on the slopes of Eynali Mount and the hills. This zone is within the Abbasi neighborhood.
Results and Discussion: According to the findings, the most significant relationship with the satisfaction of residents belongs to the variables of employment status (0.791) and income status (0.788), and the lowest value belongs to the variable of environmental security (0.601) and symbolic image of the environment (0.636). Also, the results of multiple regression analysis showed that the sub-indicators of environmental security (0.801) and income status (0.473) have the most significant impact on the satisfaction of the residents of Yousefabad neighborhood Tabriz.
Conclusion: Based on the results, the residents' satisfaction with the quality of urban life was evaluated at a low level of 2.85, which indicates the unfavorable level of the quality of urban life in the informal settlement of Yusef Abad.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Citizen satisfaction
  • informal settlement
  • quality of urban life
  • Yousefabad
  • Tabriz