تبیین و بررسی منابع درآمدی شهرداری‌ها بر اساس توسعه پایدارشهری (مطالعه موردی شهر نظرآباد کرج)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیا،داشنکده ادبیان و علوم انسانی دانشگاه ازاد واحد تهران مرکزی

2 دانشیار گروه جغرافیا ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، واحد تهران مرکزی ، دانشگاه آزاد اسلامی تهران ،

3 ،دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، گروه جغرافیا ، دانشکده علوم فنون دریایی ، واحد تهران شمال ، دانشگاه آزاد اسلامی ،

چکیده

مقدمه:  امروزه اولین و مهم­ترین موضوع برای حل مسائل روز افزون شهری و ناکارآمدی خدمات رسانی شهرداری­ها، در شهرهای درحال توسعه از جمله کشور ایران، فقدان منابع مالی پایدار، عدم مدیریت صحیح و برنامه­ریزی هزینه است نحوه وصول درآمد توسط شهرداری‌ها در ایران به مسئله قابل تامل تبدیل‌ شده است. دسترسی شهرداری‌ها به منابع درآمدی مطلوب و پایدار باعث می‌شود که شهرداری، نقش موثرتر در محیط پیرامونی شهری ایفا کرده و پاسخگویی مناسبی به نیازهای شهروندان داشته باشد. بنابراین ضرورت مطالعه بیشترمنابع پایدار شهرداری­ها و نگاه نو در این مسیر، متضمن آینده روشن درجهت توسعه و تحقق شهر ایده­آل و پایداری شهر می­باشد
هدف:  پژوهش حاضر با هدف تبیین و بررسی منابع درآمدی شهرداری‌ها بر اساس توسعه شهری پایدار انجام شده است.
روش شناسی:  روش و نوع تحقیق در پژوهش حاضر کاربردی و روش بررسی آن توصیفی- تحلیلی و پیمایشی می باشد. وجمع آوری اطلاعات نیز با دو روش اسنادی و مطالعات میدانی درجهت بررسی کاهش درآمدها و افزایش هزینه های شهرداری، با بهره­گیری و تحلیل داده­های مرتبط با عملکرد درآمد و هزینه­های شهرداری نظراباد در دوره­های مختلف که از شهرداری اخذ گردیده صورت گرفته است.
قلمرو جغرافیایی پژوهش:  قلمرو جغرافیایی مورد مطالعه در این پژوهش شهر نظرآباد کرج می­باشد.
یافته­ها و بحث: یافته­های پژوهش نشان می­دهد که رشد سالانه و میزان هزینه ها و درآمد ها طی 10 سال با هم برابر بوده است. بیشترین رقم رشد درآمد ها در سال 91 - 1390 برابر با 6/ 78 درصد بوده است. رشد درآمد ها در تمام سال ها بجز سال 1395-1392 مثبت بوده و در مقابل رشد هزینه ها در تمام دوره ها هم با صعود همراه بوده است. هزینه ها در بخش اداری در دوره 91 - 1390 افزایش چشمگیری با رشد 96 درصدی داشته و در دوره های 94 - 1393 و 95 – 1394 کاهش و دارای رشد منفی بوده است.
نتیجه­گیری:  در مجموع می­توان بیان نمود که طی دوره­های مختلف، درآمدهای پایدار(مستمر) دارای روند نزولی و درآمدهای ناپایدار دارای افزایش چشمگیری بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the revenue stream of municipalities based on sustainable urban development(Case study: Nazarabad City, Karaj)

نویسندگان [English]

  • Hossein Mojtabazadeh 1
  • Ali asghar Rezvani 2
  • HOSEIN ALIZADEH 3
1 Assistant Professor, Department of Geography, Faculty of Literature and Humanities, Azad University, Central Tehran Branch
2 Associate Professor Department of Geography, Faculty of Literature and Humanities, Central Tehran Branch, Islamic Azad University
3 PhD student of Geography and Urban planning, Department of Geography Faculty of Marine Science and Technology , NORTH Tehran Branch, Islamic Azad University,
چکیده [English]

Introduction: Today, the urban problems and the ineffectiveness of municipal services in developing cities, including Iran, is caused by the lack of stable financial resources, lack of proper management and planning cost. On the other hand, municipalities with stable sources of income play a more effective role in the urban environment and respond appropriately to the needs of citizens. Therefore, studying more sustainable resources of municipalities will bring a bright future for the development and realization of sustainability.  
Objectives: The current research aimed at investigating the revenue stream of municipalities based on sustainable urban development.
Methodology: The type of research is applied, and its method is descriptive-analytical and survey. The data collection was done with library methods and field studies to investigate the reduction of revenues and the increase of expenses of the municipality. Also, the performance of the income and expenses of Nazarabad municipality in different periods was obtained from it.
Geographical Context: The geographical area in this research is the city of Nazarabad of Karaj.
Results and Discussion: The results showed that the annual growth, expenses, and incomes were equal over ten years. The highest income growth in 2010-2011 was equal to 78.6%. The growth of incomes has been positive in all years except 2013-2015, and on the other hand, the expenses growth has also increased. Expenses in the administration in 2011-2012 increased to 96 percent, and in the periods of 2014-2015 and 2015-2016, they decreased.
Conclusion: In general, it can be stated that sustainable (continuous) incomes have a downward trend during different periods and unstable incomes have increased significantly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Municipality
  • sustainable income
  • revenue stream
  • sustainable city
  • Nazarabad