تبیین و بررسی منابع درآمدی شهرداری‌ها بر اساس توسعه پایدارشهری (مطالعه موردی شهر نظرآباد کرج)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیا،داشنکده ادبیان و علوم انسانی دانشگاه ازاد واحد تهران مرکزی

2 دانشیار گروه جغرافیا ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، واحد تهران مرکزی ، دانشگاه آزاد اسلامی تهران ،

3 ،دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، گروه جغرافیا ، دانشکده علوم فنون دریایی ، واحد تهران شمال ، دانشگاه آزاد اسلامی ،

چکیده

مقدمه:  امروزه اولین و مهم­ترین موضوع برای حل مسائل روز افزون شهری و ناکارآمدی خدمات رسانی شهرداری­ها، در شهرهای درحال توسعه از جمله کشور ایران، فقدان منابع مالی پایدار، عدم مدیریت صحیح و برنامه­ریزی هزینه است نحوه وصول درآمد توسط شهرداری‌ها در ایران به مسئله قابل تامل تبدیل‌ شده است. دسترسی شهرداری‌ها به منابع درآمدی مطلوب و پایدار باعث می‌شود که شهرداری، نقش موثرتر در محیط پیرامونی شهری ایفا کرده و پاسخگویی مناسبی به نیازهای شهروندان داشته باشد. بنابراین ضرورت مطالعه بیشترمنابع پایدار شهرداری­ها و نگاه نو در این مسیر، متضمن آینده روشن درجهت توسعه و تحقق شهر ایده­آل و پایداری شهر می­باشد
هدف:  پژوهش حاضر با هدف تبیین و بررسی منابع درآمدی شهرداری‌ها بر اساس توسعه شهری پایدار انجام شده است.
روش شناسی:  روش و نوع تحقیق در پژوهش حاضر کاربردی و روش بررسی آن توصیفی- تحلیلی و پیمایشی می باشد. وجمع آوری اطلاعات نیز با دو روش اسنادی و مطالعات میدانی درجهت بررسی کاهش درآمدها و افزایش هزینه های شهرداری، با بهره­گیری و تحلیل داده­های مرتبط با عملکرد درآمد و هزینه­های شهرداری نظراباد در دوره­های مختلف که از شهرداری اخذ گردیده صورت گرفته است.
قلمرو جغرافیایی پژوهش:  قلمرو جغرافیایی مورد مطالعه در این پژوهش شهر نظرآباد کرج می­باشد.
یافته­ها و بحث: یافته­های پژوهش نشان می­دهد که رشد سالانه و میزان هزینه ها و درآمد ها طی 10 سال با هم برابر بوده است. بیشترین رقم رشد درآمد ها در سال 91 - 1390 برابر با 6/ 78 درصد بوده است. رشد درآمد ها در تمام سال ها بجز سال 1395-1392 مثبت بوده و در مقابل رشد هزینه ها در تمام دوره ها هم با صعود همراه بوده است. هزینه ها در بخش اداری در دوره 91 - 1390 افزایش چشمگیری با رشد 96 درصدی داشته و در دوره های 94 - 1393 و 95 – 1394 کاهش و دارای رشد منفی بوده است.
نتیجه­گیری:  در مجموع می­توان بیان نمود که طی دوره­های مختلف، درآمدهای پایدار(مستمر) دارای روند نزولی و درآمدهای ناپایدار دارای افزایش چشمگیری بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات