تبیین چالش های اجرای الگوی راهبردی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در شهرها (مورد مطالعه: شهر اندیشه )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری ،واحد تهران مرکزی،دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران،ایران.

3 استادیار گروه جغرافیا واحد تهران مرکزی،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران ،ایران

چکیده

مقدمه:  منطق امنیت در متن نوشته ژئوپلیتیک، به یک کشور با موقعیت حساس ژئواستراتژیک دیکته می­کند که  میان حوزه اقتدار ملی با پتانسیل تهدیدات ممکن و متصور، تعادل ایجاد کند. ترک مرزهای امنیت ملی در افق تاثیرپذیری ژئواستراتژیک به معنای پذیرش قطعی تهدید است. ما در منطقه و زیر سیستم­های بلافصل امنیتی سرزمین خود حق بیشتری برای حضور و ایجاد موازنه داریم، تا امریکا که از قاره­ای دور دست به آب­های سرزمینی ما می­چسبد. اگر منطق برتری موقعیت ژئوپولیتیک سرزمین  ایران را نسبت به مناطق پیرامون خود، و زیر سیستم­های تابع امنیتی متصل به آن بپذیریم، ضرورت حفظ تعادل امنیتی را نیز لاجرم باید بپذیریم. حتی بدون چنین معادله­ای، بروز نگرانی کشورهای پیرامون ایران، از افزایش سطح توان امنیتی و دفاعی ما، یا از افزایش قدرت و ظرفیت حضور و نفوذ ما، در اقصی افق منطقه مشترک، قابل درک است. چنین نگرانی­هایی با روش­های روانی، اقتصادی، اجتماعی، و در نهایت سیاسی و امنیتی، قابل کنترل و مدیریت است.
هدف:  هدف این پژوهش استخراج چالش­های اجرایی مدیریت بحران و پدافند غیر عامل در شهر اندیشه می­باشد.
روش شناسی:  این پژوهش از نوع کاربردی است و متغیرهای مورد بررسی؛ علل و چالش­های اجرای الگوی مدیریت بحران و پدافند غیر عامل در شهر اندیشه می­باشد. روش جمع­آوری اطلاعات عمدتاً کتابخانه­ای بوده و با توجه به نوع تحقیق از مطالعات میدانی (مصاحبه و مشاهده) نیز استفاده شده است.
قلمرو جغرافیایی پژوهش:  قلمرو جغرافیایی مورد مطالعه در این پژوهش شهر اندیشه می­باشد.
یافته­ ها و بحث:  استراتژی نوین دفاعی ایران در غالب مدت، وسعت و تنوع ؛ این گفتمان را پوشش می­دهد و پدافندی بازدارنده ایجاد کرده است،  شهر جدید اندیشه در جنوب­غربی تهران و  به دلیل وجود مراکز مهم و استراتژیک داخل و اطراف این شهر دارای اهمیت می­باشد. این مراکز نیز علارغم طرح جامع و دستورالعمل های مدیریت بحران و پدافند غیر عامل؛ به علت عدم اجرای اصول پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در معرض خطر هستند.
نتیجه­ گیری:  نتایج پژوهش بیانگر عدم اجرا و رعایت اصول مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در شهر اندیشه که غالبا بعلت هزینه­بر بودن می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Challenges of implementing the strategic crisis management and passive defense in cities (case study: Andisheh City)

نویسندگان [English]

  • HASAN hosainiamini 1
  • azita rajabi 2
  • ardavan behzad 3
1 Ph.D. Candidate in Geography and Urban Planning, Central Tehran Branch , Islamic Azad University Tehran, Iran.
2 Corresponding Author) Associate professor in Department of Geography and Urban planning ,central Tehran Branch ,Islamic Azad Univercity,Tehran,Iran
3 Assistant Professor in Department of Geography ,Central Tehran Branch, Islamic Azad Univercity,Tehran,Iran.
چکیده [English]

Introduction: The logic of security in geopolitics obligates a country with a strategic geopolitical position to create a balance between the national sovereignty and the potential of possible threats. In terms of national border security based on geostrategic policy the threat is always accepted. Iran have probably more right to be present and create a balance in the neighboring region than USA which is adjacent to our territorial waters from a distant continent. If we accept the logic of the superiority of the geopolitical position of Iran's territory over its surrounding regions, we must also accept the necessity of maintaining the security balance. The concern of surrounding countries about the increase in the level of our security and defense capabilities, or the influence of Iran is totally understandable. Such concerns can be controlled and managed with psychological, economic, social, and ultimately political and security methods.  
Objectives: The purpose of this research is to extract the executive challenges of crisis management and passive defense in Andisheh City.
Methodology: This research is applied and investigates variables related to causes and challenges of implementing crisis management and passive defense in the city of Andisheh. The data collection was done by mainly library and field studies (interview and observation).
Geographical Context: The scope of research in this study is Andisheh City.
Results and Discussion: Iran's new defense strategy in most of its duration, scope and diversity covers the discourse of deterrent defense. The new city of Andisheh in the southwest of Tehran is crucial because of the presence of important and strategic centers within and around this city. These centers, despite the comprehensive plan and guidelines are at stake due to ignoring the principles of passive defense and crisis management.
Conclusion: The results of the research show that the principles of crisis management and passive defense are not implemented and observed in the city of Andisheh, which is often due to the high cost.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Passive defense
  • war
  • risks
  • Andisheh
  • crisis management
  • defense