تحلیل تطبیقی الگوهای گردشگری در نواحی روستایی و پیامدهای اقتصادی ‌اجتماعی آن(مطالعه موردی: شهرستان ماسال و سیاهکل)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، گروه جغرافیا، و احد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

2 دانشیار، گروه جغرافیا، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

3 استاد، گروه جغرافیا، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

چکیده

مقدمه: امروزه توسعه گردشگری در شکل انبوه و خودجوش با اثرگذاری بر بنیانهای اقتصادی روستایی، اثرات و پیامدهای گوناگونی به دنبال داشته است.
هدف:  هدف از پژوهش حاضر تحلیل تطبیقی الگوهای گردشگری و پیامدهای اقتصادی­ اجتماعی آن بر نواحی روستایی شهرستان ماسال و سیاهکل می باشد.
روش شناسی:  پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت استقرایی-قیاسی است .جامعه آماری پژوهش کلیه دهیاران و کارشناسان روستاهای هدف گردشگری شهرستان ماسال و سیاهکل می‎باشند که برهمین اساس از هر شهرستان 20 روستا که گردشگران در آنجا دارای بیشترین بازدید و اقامت شبانه را داشتند به عنوان نمونه و هدفمند انتخاب شدند. روش گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر به صورت اسنادی و میدانی و ابزار گردآوری اطلاعات نیز علاوه بر مصاحبه و مشاهده استفاده از پرسشنامه می باشد که روایی شاخص ها در آن با نظر کارشناسی اساتید مربوطه تایید شد. همچنین با توجه به اینکه میزان آلفای کرونباخ برای تمامی متغیرهای تحقیق بالاتر از 7/0 و برابر(824/0) به‎دست آمد از این رو پایایی پرسشنامه نیز قابل قبول است. داده­های به‎دست آمده  در محیط نرم­افزاری SPSS  با استفاده­ از روش­های آماری توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شد.
قلمرو جغرافیایی پژوهش: محدوده مطالعاتِی پژوهش، شهرستان‎های سیاهکل و ماسال می‎باشد.
یافته­ها و بحث:  یافته‎های بدست آمده از آزمون فریدمن نشان داد که بین متغیرهای پیامدهای اقتصادی – اجتماعی ناشی از الگوهای توسعه گردشگری روستایی شهرستان ماسال و سیاهکل از دیدگاه مدیران و کارشناسان تفاوت معنی­داری وجود دارد.
نتیجه­گیری:  نتایج نشان داد که شکل‌گیری و گسترش گردشگری در نواحی روستایی شهرستان‎های ماسال و سیاهکل و نواحی اطراف آن به صورت خودجوش و بدون برنامه‎ریزی و مدیریت مناسب بوده است و به این علت، با ترکیبی از پیامدهای مطلوب و نامطلوب همراه بوده است که بعضاً موجب برخی دگرگونی‌های فضایی و اجتماعی اقتصادی شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparative analysis of tourism patterns in rural areas and its social-economic consequences (Case study: Masal and Siahkal Counties)

نویسندگان [English]

  • Afshin Askari ZadMasouleh 1
  • Teimur Amar 2
  • Bahman Ramezani Gourabi 3
1 PhD Candidate of Geography and Rural Planning,Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
2 Associate Professor, Department of Geography, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
3 Professor, Department of Geography, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
چکیده [English]

Introduction: The development of tourism in any form has had various effects and consequences for rural economic foundations.  
Objectives: This paper aims to comparatively analyze tourism patterns and its social economic consequences on the rural areas of Masal and Siahkal.
Methodology: The study is applied in terms of purpose and inductive-comparative in nature. The statistical population is all the villagers and experts of the tourism target villages of Masal and Siahkal Counties. Thus, there are 20 villages from each city where tourists have the most visits and overnight stays, which were selected as samples. Library and field methods were the means of data collection, and the tools were questionnaire, interview and observation. The validity of the indicators was confirmed by the opinion of the relevant professors. Also, considering that Cronbach's alpha for all research variables was higher than 0.7 (0.824), hence the reliability of the questionnaire is also acceptable. The obtained data were analyzed in the SPSS software using descriptive and inferential statistical methods.
Geographical Context: The study area of the research was the Masal and Siahkal Counties.
Results and Discussion: Friedman's test showed that there is a significant difference between the variables of social-economic consequences resulting from the development patterns of rural tourism in Masal and Siahkal Counties from the point of view of managers and experts.
Conclusion: The formation and expansion of tourism in the rural areas of Masal and Siahkal confirmed that they were developed spontaneously and without proper planning and management, thereby having positive and negative consequences. Sometimes it has caused some spatial and socio-economic transformations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Comparative analysis
  • rural tourism pattern
  • consequences
  • economic-social
  • Masal and Siahkal