تبیین ارتباط بین عناصر فرم کالبدی شهر وتحقق پذیری شکوفایی شهری (مطالعه موردی شهر لاهیجان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیا وبرنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور, تهران ایران

2 دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه فنی استانبول، استانبول، ترکیه

4 کارشناسی ارشد معماری دانشگاه یزد، ایران

چکیده

مقدمه:  فرم شهر، ظرفی است که فعالیت­های شهری در آن به وقوع می­پیوندد. اهمیت فرم شهر به دلیل عملکردهایی است که برای ساکنان یک شهر دارد. با توجه به ارتباط مؤلفه­های این مفهوم با ابعاد مختلف شکوفایی شهری، نقش آن بر جوانب مختلف تحقق­پذیری شکوفایی شهری انکارناپذیر خواهد بود.
هدف:  این پژوهش با هدف تبیین ارتباط بین عناصر فرم کالبدی شهر وتحقق­پذیری شکوفایی شهری در شهر لاهیجان به بررسی تاثیرات این شاخص­ها( تراکم، اتصال،اختلاط، شبکه‌های ارتباطی و حمل و نقل توزیع فضایی فعالیت‌ها ) بر تحقق­پذیری شاخص شکوفایی شهری پرداخته شده است.
روش شناسی:  این پژوهش با رویکردی تحلیلی - توصیفی و مدل مورد استفاده در این پژوهش تحلیل عاملی است. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون T تک نمونه و نیز نرم­افزار spss بهره گرفته شده است.
قلمرو جغرافیایی پژوهش: لاهیجان شهری است در شرق استان گیلان که از شمال به دریای خزر، از شرق به لنگرود، از جنوب به دیلمان، از جنوب­غربی به سیاهکل و از غرب به آستانۀ اشرفیه محدود می­شود که جمعیت آن در سرشماری سال1395برابر با 167544اعلام شده است.
یافته­ها و بحث: یافته­ها نشان می­دهد که بیشترین میزان میانگین ۳/۸۸ متعلق به توزیع فضایی فعالیت‌ها است. کمترین میزان میانگین 19/2 متعلق به اتصال و ارتباطات فضایی است. مقدار ویژه واریانس متناظر نشان می­دهد که عوامل اول تا سوم ( توزیع فضایی فعالیت‌ها، شبکه ارتباطی و حمل و نقل و تراکم) روی هم رفته ۶۶/۹۶ درصد از واریانس را شامل می­شود. عامل تراکم233/16  درصد از کل واریانس عوامل تاثیرگذار را بر میزان تحقق­پذیری شکوفایی شهری به خود اختصاص داده است.
نتیجه­گیری:  اهمیت نقش عامل اول و دوم به ترتیب یعنی توزیع فضایی فعالیت­ها، شبکه ارتباطی و حمل و نقل به تنهایی برابر  ۴۹/۹۶۶ درصد از میزان تحقق­پذیر شکوفایی شهری در محدوده مورد مطالعه را تبیین می‌کند. و به هر اندازه که تاثیر فرم کالبدی شهر افزایش می­یابد به همان اندازه میزان تحقق­پذیری شکوفایی شهری در محدوده مورد مطالعه ارتقاء و افزایش می­یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات