تبیین ارتباط بین عناصر فرم کالبدی شهر وتحقق پذیری شکوفایی شهری (مطالعه موردی شهر لاهیجان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیا وبرنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور, تهران ایران

2 دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه فنی استانبول، استانبول، ترکیه

4 کارشناسی ارشد معماری دانشگاه یزد، ایران

چکیده

مقدمه:  فرم شهر، ظرفی است که فعالیت­های شهری در آن به وقوع می­پیوندد. اهمیت فرم شهر به دلیل عملکردهایی است که برای ساکنان یک شهر دارد. با توجه به ارتباط مؤلفه­های این مفهوم با ابعاد مختلف شکوفایی شهری، نقش آن بر جوانب مختلف تحقق­پذیری شکوفایی شهری انکارناپذیر خواهد بود.
هدف:  این پژوهش با هدف تبیین ارتباط بین عناصر فرم کالبدی شهر وتحقق­پذیری شکوفایی شهری در شهر لاهیجان به بررسی تاثیرات این شاخص­ها( تراکم، اتصال،اختلاط، شبکه‌های ارتباطی و حمل و نقل توزیع فضایی فعالیت‌ها ) بر تحقق­پذیری شاخص شکوفایی شهری پرداخته شده است.
روش شناسی:  این پژوهش با رویکردی تحلیلی - توصیفی و مدل مورد استفاده در این پژوهش تحلیل عاملی است. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون T تک نمونه و نیز نرم­افزار spss بهره گرفته شده است.
قلمرو جغرافیایی پژوهش: لاهیجان شهری است در شرق استان گیلان که از شمال به دریای خزر، از شرق به لنگرود، از جنوب به دیلمان، از جنوب­غربی به سیاهکل و از غرب به آستانۀ اشرفیه محدود می­شود که جمعیت آن در سرشماری سال1395برابر با 167544اعلام شده است.
یافته­ها و بحث: یافته­ها نشان می­دهد که بیشترین میزان میانگین ۳/۸۸ متعلق به توزیع فضایی فعالیت‌ها است. کمترین میزان میانگین 19/2 متعلق به اتصال و ارتباطات فضایی است. مقدار ویژه واریانس متناظر نشان می­دهد که عوامل اول تا سوم ( توزیع فضایی فعالیت‌ها، شبکه ارتباطی و حمل و نقل و تراکم) روی هم رفته ۶۶/۹۶ درصد از واریانس را شامل می­شود. عامل تراکم233/16  درصد از کل واریانس عوامل تاثیرگذار را بر میزان تحقق­پذیری شکوفایی شهری به خود اختصاص داده است.
نتیجه­گیری:  اهمیت نقش عامل اول و دوم به ترتیب یعنی توزیع فضایی فعالیت­ها، شبکه ارتباطی و حمل و نقل به تنهایی برابر  ۴۹/۹۶۶ درصد از میزان تحقق­پذیر شکوفایی شهری در محدوده مورد مطالعه را تبیین می‌کند. و به هر اندازه که تاثیر فرم کالبدی شهر افزایش می­یابد به همان اندازه میزان تحقق­پذیری شکوفایی شهری در محدوده مورد مطالعه ارتقاء و افزایش می­یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Explaining the relationship between the elements of the physical form of the city and the realization of urban prosperity (Case study of Lahijan, Iran)

نویسندگان [English]

  • esmail Nassiri Handie Aunt 1
  • hassan hekmatnia 2
  • reyhaneh yonesi sandi 3
  • feresteh fakhar tazeh yazdi 4
1 Associate Professor of Geography and Urban Planning Payame Noor University Tehran.Iran
2 Associate Professor of Geography and Urban Planning, Tehran, Iran
3 .Sc. Student, Istanbul Technical University, Istanbul, Turkey
4 Master of Architecture, Yazd University, Iran
چکیده [English]

Introduction: Urban form is a container where urban activities take place, the importance of the city form is due to the functions it has for the residents of a city.  The connection of the components of urban prosperity and urban form is evident, so they can be improved by each other.  
Objectives: This study aims to explain the relationship between the elements of the urban physical form and the feasibility of urban prosperity in Lahijan City. Therefore, the research has investigated the effects of these indicators (density, connection, mixing, communication networks and transportation, spatial distribution of activities) on the feasibility of the urban prosperity index.
Methodology: This research has an analytical-descriptive approach using factor analysis. Also, for data analysis, one-sample T-test and SPSS software were used.
Geographical Context: Lahijan is a city in the east of Gilan Province, which is adjacent to the Caspian Sea from the north, Langerood from the east, Deylaman from the south, Siahkal from the southwest, and Astana Ashrafieh from the west. Its population was reported as 167,544 in the 2016 census.
Results and Discussion: The findings show that the highest score of 88.3 belongs to the spatial distribution of activities. The lowest score is 2.19 that belongs to connection and spatial communication. The specific value of the corresponding variance shows that the first to third factors (spatial distribution of activities, communication network and transportation and density) together account for 96.66% of the variance.  The density factor accounts for 16.233% of the total variance of the influencing factors on the realization of urban prosperity.
Conclusion: The first and second factors, or the spatial distribution of activities and the communication and transportation network explain 49.966 percent of the realizable amount of urban prosperity in the studied area. Therefore, the more the impact of the urban physical form, the more the realization of urban prosperity in the studied area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban prosperity
  • density
  • connection
  • communication networks
  • Lahijan City