رتبه بندی و تحلیل درجه توسعه یافتگی استان های کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیای دانشگاه کوثر ,بجنورد، ایران

2 دانشجوی دکتری جغرافیای طبیعی گرایش اقلیم شهری, دانشگاه حکیم سبزواری ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

مقدمه:  توزیع نامتوازن امکانات و فعالیت­ها و همچنین وجود نابرابری­ها در بین استان­ها و درون هر استان همیشه مورد توجه سازمان­ها و نهادهای اجتماعی و اقتصادی کشور بوده است. تعیین و اندازه گیری سطح توسعه­یافتگی می­تواند موقعیت­ها و کاستی­های موجود را شناسایی کند و از طرف دیگر به مدیران و برنامه­ریزان در برنامه­ریزی برای آینده و انتخاب بهترین راه­حل­ها کمک کند.
هدف:  رتبه­بندی و شناخت استان­های محروم در شاخص­های اقتصادی، اجتماعی و زیربنایی و تعیین درجه محرومیت در استان­های کشور هدف ما در این مطالعه می­باشد.
روش شناسی:  در این پژوهش که از نوع توصیفی-تحلیلی می­باشد به منظور تعیین و رتبه­بندی استان­ها سه مرحله کار انجام شده است. ابتدا از طریق خبرگان اقدام به انتخاب و تعیین وزن شاخص­ها صورت گرفته و در مرحله بعد با استفاده از روش آنتروپی شانون درجه اهمیت شاخص­ها به دست آمده است. پس از تعیین درجه اهمیت در مدل تاپسیس رتبه­بندی شاخص­ها و به تبع آن رتبه­بندی محرومیت در استان­ها صورت گرفته است.
قلمرو جغرافیایی پژوهش:  محدوده پژوهش در این مطالعه تمام استان­های کشور می­باشد.
یافته­ها و بحث:  یافته­ها حاکی از آن است که استان تهران در شاخص­های زیربنایی و اقتصادی با فاصله از سایر استان­ها در رتبه اول قرار دارد. در حالی که در شاخص اجتماعی شاخص به سمت نرمال حرکت کرده و اکثر استان­ها حول میانگین کشور قرار دارند.
نتیجه­گیری:  نتایج  این مطالعه نشان می­دهد که استان تهران برخوردارترین استان می­باشد. و پراکندگی استان­های محروم بیشتر در نوار مرزی شرق و غرب کشور و استان­های برخوردار در نواحی مرکزی کشور قرار دارند.  

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Ranking and analysis of the level of development of Iran's provinces

نویسندگان [English]

  • Hassan Parsipoor 1
  • Ahmad Hoseinzadh 2
  • Hamidreza Agheli moghaddam 3
1 Assistant Professor, Department of Geography, Kowsar University, Bojnourd, Iran
2 PhD student in Natural Geography, Urban Climate, Hakim Sabzevari University, Iran
3 Master student of Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

Introduction: Unbalanced distribution of facilities as well as the existence of inequalities among and within provinces have always been the concern of social and economic organizations and institutions. Measuring the level of development can help identify the between existing situations and shortcomings, and hence support managers and planners in planning for the future and choosing the best solutions.   
Objectives: This study aims to rank and recognize deprivation in provinces based on economic, social and infrastructure indicators.
Methodology: This research is a descriptive-analytical study that determine and rank the provinces through three stages. First, experts selected and determined the weight of indicators, and in the next step, using the Shannon entropy method, the degree of importance of the indicators was obtained. After determining the degree of importance in the TOPSIS model, the indicators have been ranked and then the deprivation has been ranked in the provinces.
Geographical Context: The scope of research in this study is all the provinces of the country.
Results and Discussion: The findings indicated that Tehran province, distinctly, ranks first in infrastructure and economic compared to other provinces. On the contrary, in the social index, the value has moved towards normal and most of the provinces are almost average.
Conclusion: The results of this study show that Tehran Province is the most prosperous province. The deprived provinces are mostly in the eastern or western border zones and the privileged provinces are located in the central regions of the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • development
  • ranking
  • TOPSIS model
  • entropy model