ارزیابی نقش شیوه های بازسازی در پایداری سکونت گاه های روستایی آسیب دیده از زلزله؛ مطالعه موردی شهرستان آوج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان، ایران

2 گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

چکیده

مقدمه: بروز سوانح طبیعی می­تواند عواقب و پیامدهای شدیدی هم به طور مستقیم و هم غیر مستقیم در زندگی مردم و معیشت آنها برجا بگذارد. بنابراین دستیابی به تاب­آوری در زمینه سوانح طبیعی، اجتناب از بروز سوانح طبیعی در آینده و کاستن از خسارت مالی و تلفات انسانی در اثر بروز سوانح طبیعی خواهد بود.
هدف:  تحقیق حاضر با هدف ارزیابی نقش شیوه­های بازسازی در پایداری سکونتگاه­های روستایی آسیب­دیده از زلزله؛ مطالعه موردی شهرستان آوج طراحی و اجرا گردید.
روش شناسی: روش تحقیق حاضر از نوع پیمایشی بود که نتایج آن از نوع تحقیقات کاربردی می­باشد. جامعه آماری تحقیق دربرگیرنده کلیه سکونتگاه­های آسیب­دیده از زلزله تیر 1381 در محدوده سیاسی شهرستان آوج است. به منظور بررسی داده­های تحقیق حاضر از آمار توصیفی و استنباطی و نرم­افزارهای SPSS استفاده شد.
قلمرو جغرافیایی پژوهش:  با توجه به تعداد زیاد روستاها و گستردگی منطقه با استفاده از طبقه­بندی جغرافیایی و لحاظ کردن مطالعه تطبیقی، تعداد 10 درصد از سکونتگاه­های بازسازی شده به عنوان نمونه مطالعاتی تعیین شده است.
یافته­ها و بحث:  فعالیت­های بازسازی پس از سانحه در سه مولفه مورد مطالعه از قبیل ابعاد توسعه کالبدی- محیطی، توسعه اقتصادی و توسعه اجتماعی- فرهنگی به ترتیب با مقادیر میانگین عددی و آماره آزمون t معادل (3.86 و 38.21)، (3.57 و 30.77) و (3.82 و 62.71) دارای تفاوت معناداری در سطح 99 درصد بوده است. از طرفی دیگر، تفاوت از حد مطلوب عددی (3 مساوی با میانگین طیف 5 سطحی لیکرت) مثبت گزارش شده و فاصله اطمینان در سطح 95 درصد در کران پایین و بالا نیز مثبت بوده است.
نتیجه­گیری:  تحلیل میانگین رتبه­ای با بهره­گیری از آزمون کروسکال والیس نشان داد که روستاهای جابه جا شده در فرآیند بازسازی با توجه به مشوق­های اعتباری و مالی بیشتر، آماده­سازی زمین و ... میانگین رتبه­ای به مراتب بالاتری نسبت به روستاهای درجاسازی شده را به خود اختصاص داده­اند. از این رو می­توان به موفق آمیز بودن این شیوه در مقایسه با درجاسازی اذعان کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluating the reconstruction methods in the stability of rural settlements damaged by earthquakes; A case study of Avaj County

نویسندگان [English]

  • Freshteh Ebrahimi 1
  • Jamshid Einali 2
1 Department of Geography, Faculty of Humanities, Zanjan University, Iran
2 Department of Geography, Faculty of Humanities, Zanjan University, Iran
چکیده [English]

Introduction: The occurrence of natural disasters can have dire consequences both directly and indirectly in people's lives and livelihoods. Therefore, there is vital to achieve resilience in the field of natural disasters, avoid natural disasters in the future and reduce the financial damage and human casualties due to the occurrence of natural disasters.  
Objectives: The current paper aims to evaluate the role of reconstruction methods in the stability of rural settlements damaged by earthquakes for Avaj County.
Methodology: Considering the large number of villages and the extent of the region, using geographical classification and including a comparative study, 10% of reconstructed settlements has been determined as a study sample.
Geographical Context: Considering the large number of villages and the extent of the region, using geographical classification and including a comparative study, 10% of reconstructed settlements has been determined as a study sample.
Results and Discussion: Post-event reconstruction activities are significantly different in the three studied components: physical-environmental development, economic development and socio-cultural development with numerical average values and t-test statistics (3.86 and 38.21), (3.57 and 30.77) and (3.82 and 62.71), respectively. Also, the difference from the optimal numerical limit (3 is equal to the average of the 5-level Likert scale) was reported as positive, and the confidence interval at the 95% level was also positive at the lower and upper limits.
Conclusion: The analysis of the ranking Kruskal Wallis test showed that the relocated villages in the process of reconstruction have a much higher average rank than the villages reconstructed in the same place, due to more credit and financial incentives, land preparation. Therefore, it can be acknowledged that this method is successful.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reconstruction
  • sustainable development
  • Avaj County
  • earthquake
  • public participation