شناسایی عوامل موثر بر کیفیت فضاهای شهری براساس تفاوت های جنسیتی در شهر قزوین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

چکیده

مقدمه: با توجه به افزایش جمعیت شهر قزوین در سال‌های اخیر و همچنین نگاه سنتی ساکنان آن، لزوم وجود مطالعه در خصوص کیفیت فضای شهری براساس تفاوت‌های جنسیتی بسیار محسوس می‌باشد. چرا که عدم توجه به این عامل اساسی در فرآیند توسعه شهری، معضلات فراوانی را در آینده در پی خواهد داشت که آثار منفی آن تا مدت زیادی در فضاهای شهری حاکم خواهد بود.
هدف: این پژوهش با هدف شناسایی مولفه‌های موثر بر کیفیت فضاهای شهری و میزان تاثیر این مولفه‌ها انجام گرفته است.
روش شناسی: روش تحقیق به کار رفته در پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی و جامعه مورد مطالعه شهروندان شهر قزوین با جمعیت 485488 نفر می‌باشند که در نتیجه حجم نمونه موردنیاز با استفاده از فرمول کوکران 390 نفر تعیین شد.
قلمرو جغرافیایی پژوهش: قزوین به عنوان یک شهر تاریخی که فضاهای شهری آن چندان مورد توجه قرار نگرفته‌اند، مدنظر تحقیق حاضر است.
یافته‌ها و بحث: بر اساس تحلیل اطلاعات حاصل از پرسشنامه به روش تحلیل عاملی، 28 مولفه موثر بر کیفیت فضاهای شهری و میزان اهمیت هر یک از این مولفه‌ها در قالب پنج عامل اصلی زیست‌محیطی، اجتماعی، ایمنی، کالبدی و فضایی گروه‌بندی و مشخص گردید. در ادامه نیز برای سنجش تفاوت دیدگاه زنان و مردان نسبت به عوامل موثر بر کیفیت فضاهای شهری از آزمون تی دو نمونه‌ای مستقل در سطح اطمینان 95 درصد استفاده گردید که نتایج حاصل نشان از آن دارد، در عوامل زیست‌محیطی و کالبدی تفاوت دیدگاهی مشاهده نمی‌شود اما در عوامل فضایی، ایمنی و اجتماعی این تفاوت دیدگاه مشهود می‌باشد.
نتیجه­گیری: با توجه به آنکه در عوامل فضایی، ایمنی و اجتماعی تفاوت در دیدگاه زنان و مردان مشاهده می‌شود و حساسیت زنان بیشتر از مردان است، پیشنهاد می‌گردد که اقدامات موثر در این حوزه‌ها صورت پذیرد تا شهروندان بیش از پیش به استفاده از فضاهای شهری ترغیب گردند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات