شناسایی عوامل موثر بر کیفیت فضاهای شهری براساس تفاوت های جنسیتی در شهر قزوین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

چکیده

مقدمه: با توجه به افزایش جمعیت شهر قزوین در سال‌های اخیر و همچنین نگاه سنتی ساکنان آن، لزوم وجود مطالعه در خصوص کیفیت فضای شهری براساس تفاوت‌های جنسیتی بسیار محسوس می‌باشد. چرا که عدم توجه به این عامل اساسی در فرآیند توسعه شهری، معضلات فراوانی را در آینده در پی خواهد داشت که آثار منفی آن تا مدت زیادی در فضاهای شهری حاکم خواهد بود.
هدف: این پژوهش با هدف شناسایی مولفه‌های موثر بر کیفیت فضاهای شهری و میزان تاثیر این مولفه‌ها انجام گرفته است.
روش شناسی: روش تحقیق به کار رفته در پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی و جامعه مورد مطالعه شهروندان شهر قزوین با جمعیت 485488 نفر می‌باشند که در نتیجه حجم نمونه موردنیاز با استفاده از فرمول کوکران 390 نفر تعیین شد.
قلمرو جغرافیایی پژوهش: قزوین به عنوان یک شهر تاریخی که فضاهای شهری آن چندان مورد توجه قرار نگرفته‌اند، مدنظر تحقیق حاضر است.
یافته‌ها و بحث: بر اساس تحلیل اطلاعات حاصل از پرسشنامه به روش تحلیل عاملی، 28 مولفه موثر بر کیفیت فضاهای شهری و میزان اهمیت هر یک از این مولفه‌ها در قالب پنج عامل اصلی زیست‌محیطی، اجتماعی، ایمنی، کالبدی و فضایی گروه‌بندی و مشخص گردید. در ادامه نیز برای سنجش تفاوت دیدگاه زنان و مردان نسبت به عوامل موثر بر کیفیت فضاهای شهری از آزمون تی دو نمونه‌ای مستقل در سطح اطمینان 95 درصد استفاده گردید که نتایج حاصل نشان از آن دارد، در عوامل زیست‌محیطی و کالبدی تفاوت دیدگاهی مشاهده نمی‌شود اما در عوامل فضایی، ایمنی و اجتماعی این تفاوت دیدگاه مشهود می‌باشد.
نتیجه­گیری: با توجه به آنکه در عوامل فضایی، ایمنی و اجتماعی تفاوت در دیدگاه زنان و مردان مشاهده می‌شود و حساسیت زنان بیشتر از مردان است، پیشنهاد می‌گردد که اقدامات موثر در این حوزه‌ها صورت پذیرد تا شهروندان بیش از پیش به استفاده از فضاهای شهری ترغیب گردند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying the Factors Influencing on Quality of Urban Spaces Based on Gender Differences in Qazvin City

نویسنده [English]

  • Vahid Bigdeli Rad
Department of Urban and Regional Planning, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

Introduction: Considering the increase in the population of Qazvin city in recent years as well as the traditional view of its residents, the need to study the quality of urban space based on gender differences is very noticeable. Because not paying attention to this basic factor in the process of urban development will lead to many problems in the future, the negative effects of which will prevail in urban spaces for a long time.
Objectives: This research was conducted with the purpose of identifying the factors affecting the quality of urban spaces and the extent of the effects of these factors.
Methodology: The research method used in the present study is descriptive-analytical, and the studied population is the citizens of Qazvin City, with a population of 485,488 people, and as a result, the required sample size was determined to be 390 people using Cochran's formula.
Geographical Context: Qazvin, as a historical city whose urban spaces have not been paid much attention, is the subject of this research.
Results and Discussion: Based on the analysis of the information obtained from the questionnaire using the factor analysis method, 28 components affecting the quality of urban spaces and the importance of each of these components were grouped and determined in the form of five main environmental, social, safety, physical and spatial factors. In the following, to measure the difference in men's and women's views on the factors affecting the quality of urban spaces, a two-sample independent t-test was used at the 95% confidence level. Spatial, security and social factors of this difference of opinion are evident.
Conclusion: Considering that there is a difference in the views of women and men in space, safety and social factors, and women are more sensitive than men, it is suggested that effective measures be taken in these areas so that citizens can use public spaces more.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Spaces
  • Quality of Urban Spaces
  • Gender Differences
  • Factor Analysis
  • Qazvin City