تحلیلی بر توسعه یافتگی مناطق شهری رشت با استفاده از تکنیک تاپسیس و آنتروپی شانون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت، گروه جغرافیا، رشت، ایران

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت، گروه جغرافیا، رشت، ایران

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت، گروه جغرافیا، رشت، ایران

چکیده

چکیده :
در این پژوهش به رتبه بندی و تعیین درجه توسعه یافتگی مناطق شهری رشت بر اساس 36 شاخص درپنج گروه آموزشی، بهداشتی درمانی، فرهنگی اجتماعی، اقتصادی تجاری و تاسیسات شهری پرداخته شده است. برای رسیدن به اهداف مطالعه از مدل های تاکسونومی عددی ، موریس و تاپسیس استفاده شده است. با به کارگیری این مدل ها و آنالیز هر یک از آنها مناطق پنج گانه شهر رشت رتبه بندی و سطوح توسعه یافتگی هریک به تفکیک مشخص گردیده است.
نتایج مطالعات نشان می دهد که امکانات و خدمات بیشتر در مرکز شهر تمرکز یافته اند.از این رو نابرابری در مناطق پنج گانه با اختلاف زیاد مشاهده می گردد. به طوری که در آنالیز هر سه مدل مناطق یک و دو از وضعیت مطلوب تری برخوردارند ولی منطقه پنج جزء محرومترین مناطق می باشد در حقیقت با فاصله گیری از مرکز شهر از شدت برخورداری از امکانات و خدمات کاسته می شود. این امر حاصل نتایج سیاست های رشد قطبی است که در نتیجه آن تمام امکانات و قدرت در یک یا چند منطقه تمرکز می یابد و سایر مناطق به صورت حاشیه ای عمل می کنند.
به دلیل نوع ماهیت و تفاوت شیوه ارزش دهی به شاخص ها درجه توسعه یافتگی مناطق مورد مطالعه در هر مدل متفاوت از دیگری است. از این به منظور رسیدن به نتیجه واحد در سنجش توسعه یافتگی مناطق درصد تغییرات شدت تغیرات و ضریب اختلاف محاسبه و نتایج حاصل به تفکیک شاخص ها استخراج گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing Development of Urban Region of Rasht Using Tapsis Technic And Shannon Entropy

نویسندگان [English]

  • Nasrollah MolaeiHashjin 1
  • Akbar Motamedi Mehr 2
  • Ali Reza Danesh Afrouz 3
1 Originator, ProfessorUniversity
2 Assistant professor of Islamic Azad University, Geography Department, Rasht, Iran
3 Islamic Azad University Rasht
چکیده [English]

Abstract:
In this research, we deal with ranking and determining development degree of Rasht regions based on 36 indices in five groups: education, health-treatment, social-cultural, economical- business and municipal utilities. So, Numeral Taxonomy, Morris and Topsis models were used. Using these models and analyzing each of them, ranking of five regions of the Rasht and their development levels were determined, separately. Results shows that facilities and services are focused in city center, thus inequality in five regions is observed with significant differences in such way that analyze of all three model, region 1 and 2 have netter situation, while region 5 is the most deprived one. In fact, the more we get far away from the center, the facilities can be earned. This is due to polar growth policy in which all power and facilities are focused in one or some regions and others act as marginal.
Development index studied in each model is different from other model which is due to different nature and method of valuation.in order to get a unit result in evaluating development of regions changes percentage, tendency and coefficient of variation were calculated and the results extracted according to indices separately.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key Words: urban region
  • Development
  • Morris model
  • Megalopolis. Rasht