بررسی اقدامات مدیریتی شهری در برنامه‌ریزی‌های بازآفرینی زیرساخت‌سبز (مطالعه موردی: لاهیجان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری شهرسازی، گروه شهرسازی ، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی ,قزوین، ایران

2 استادیارگروه شهرسازی، واحد قزوین ,دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

3 دانشیار گروه شهرسازی، واحد قزوین،دانشگاه آزاد اسلامی, قزوین، ایران

4 استادیار گروه شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی , قزوین، ایران

چکیده

مقدمه: مدیریت پایدار شهرها در زمینه حفظ و نگهداری زیرساخت­های سبز موجود در آن­ها، می­تواند علاوه بر ایجاد اکوسیستم فعال شهری، مزایای اجتماعی و اقتصادی را نیز برای شهر به ارمغان بیاورد.
هدف از این مطالعه بهره­گیری از مولفه­های پایدار زیرساخت سبز ، به منظور مسیریابی تقویت بعد اجتماعی در برنامه­های مدیریتی بازآفرینی‌ که به دنبال خود تقویت  مولفه اقتصادی و زیستمحیطی را نیز در پی دارد می­باشد.
روش تحقیق توصیفی-تحلیلی با ماهیت کاربردی است. این تحقیق با استفاده از روش دلفی و مصاحبه از گروه متخصص در مدیریت شهری و استخراج مقوله­های محوری از آن، 3 معیار اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی را در نظر گرفته و زیرمعیارهایی متناسب هر شاخص، معرفی شدند. سپس با استفاده از روش مثلث سلسله مراتبی فولر، بر اساس تکرار معیارها و زیرمعیار مقایسه دو به دویی آن­ها  انجام و وزن نهایی زیرمعیارها تعیین گردید. تحلیل پلیگن تیسن در نرم افزار Arc GIS  به منظور بررسی نگاه­های مدیریتی در سطح شهر در محدوده­های 7 گانه تحت مدیریت بازآفرینی به­کار گرفته شده است.
قلمرو جغرافیایی پژوهش شهر لاهیجان می­باشد.
یافته­ ها نشان می­دهد معیار احیاء اجتماعی با نرمال 33/0 دارای بیشترین اهمیت و در رتبه­های بعدی معیارهای اقتصادی با نرمال 17/. و زیست­محیطی با 5/0 قرار می­گیرند. نق را می­توان
نتیجه گیری: موثر توان مدیریتی صحیح برنامه­ریزی زیرساخت­های سبز در ارتقاء حیات اجتماعی و به دنبال آن اقتصادی و زیستمحیطی از مولفه ­های اصلی بازافرینی پایدار می­باشند. در پایان پیشنهادهای راهبردی برای افزایش استقبال اجتماعی و اقتصادی در محدوده­های تحت مدیریت و احیا زیرساخت سبز  شهر لاهیجان ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating Urban Management Measures in Green Infrastructure Regeneration Planning (Case Study: Lahijan)

نویسندگان [English]

  • seyedeh maryam gilani 1
  • Seyed mohammadreza khatibi 2
  • zohreh davoudpour 3
  • maryam khastou 4
1 Candedite Ph.D Urban Planning, QazvinBranch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
2 Department of Urban Planning, , QazvinBranch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
3 Department of Urban Planning, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
4 Department of Urban Planning, QazvinBranch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

In addition to creating an active urban ecosystem, the management of cities in maintaining their green infrastructure can also have social and economic benefits.The purpose of this research is to use the sustainable components of green infrastructure in Lahijan, in order to strengthen the social dimension in regeneration programs, which in turn leads to the strengthening of economic and environmental components. The research method is descriptive-analytical with an applied nature. Using the Delphi method and interviewing urban experts and extracting the central categories from it, 3 social, economic and environmental criteria are considered and sub-criteria appropriate to each indicator are introduced and using the Fuller hierarchical triangle method, based on the repetition of criteria And sub-criteria, pairwise comparison was performed and the final weight was determined. Polygenesis analysis in Arc GIS software has been used to examine the management perspectives in the city in the seven areas of regeneration management. The results show the greater importance of social revival criteria with a normal of 0.33 and in the next ranks of economic criteria with a normal of 0.17. And environmental with 0.5. Which shows the effective role of proper management capacity of green infrastructure in promoting social life and consequently economic and environmental, which are the main components of sustainable regeneration. At the end, strategic proposals were presented to increase the social and economic acceptance in the areas under the management and rehabilitation of the green infrastructure of Lahijan city.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green Infrastructure
  • Sustainable Regeneration Management
  • Lahijan
بابائی، حمیدرضا، رفیعیان، مجتبی، روستا، مجید، پاسیان خمری، رضا. (1397). تحلیل شبکه  سازمانی مدیریت مشارکتی نوزایی شهری در بافت تاریخی گرگان. باغ نظر، 15(63). 17-28.
بحرینی، سید حسین، ایزدی، محمد سعید، مفیدی، مهرانوش. (1392). رویکردها وسیاست­های نوسازی شهری (از بازسازی تا بازآفرینی شهری پایدار) . فصلنامه مطالعات شهری. 3(9). 17-30.
پویا نقش شهر و بنا، مهندسین مشاور. (1392). طرح جامع لاهیجان، مطالعات منطقه ای و وضعیت موجود. جلد اول، اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان. وزارت راه و شهرسازی.
خبییری، سمانه، الوندی پور، نینا، ایزدی، محمد سعید. (1396). درس آموزه­هایی از بازآفرینی فضاهای شهری. رودکناره­ها. چاپ اول، تهران: سازمان عمران و بهسازی شهری.
دانش شکیب، مریم. مهربخش، سهیلا. حسینی، سید باقر. پرویزی، رضا. (۱۳۹۵). بازآفرینی بافت تاریخی درراستای توسعه پایدارشهری (بررسی موردی بافت شهری تاریخی لاهیجان). چهارمین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری، تهران (صص. 25-28). دبیرخانه دایمی کنفرانس: دانشگاه شهید بهشتی.
سقایی، محسن، صادقی، زهره، توفیق، شیرین. (1395). بررسی محدوده­های مناسب احداث پارکینگ در راستای کاهش ترافیک شهری، تحقیقات جغرافیایی، 31(1)، 66-83.
شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران. (1394). شیوه نامه تعیین محله­ها و محدوده­های هدف بازآفرینی شهری و راه­کارهای اجرایی آن. وزارت راه و شهرسازی.
شمایی، علی. لطفی مقدم، بابک. (1394). بررسی شاخص سازگاری در برنامه ریزی کاربری زمین شهری به منظور پایداری اقتصادی شهر، (مطالعه موردی: منطقه یک شهرداری تهران). جغرافیا و برنامه ریزی، 20 (57)، 175 -198.
صفایی پور، مسعود، مرادی مفرد، سمیرا، امیری فهلیانی، محمدرضا. (1395). ارزیابی و اولویت بندی شاخص­های توسعه پایدار شهری با استفاده از مدل تحلیل شبکهAPN  مورد شناسی: مناطق شهر زنجان. جغرافیا و آمایش شهری- منطقه ای، 6 (19)، 160-143
مافی، عزت اله، عبداله زاده، مهدی. (1396). ارزیابی پایداری اجتماعی کلان شهر مشهد. پژوهش­های بوم شناسی شهری، 8 (1).  63-76.
محبی فر، امیرحسین، صبحیه، محمدحسین، رفیعیان، مجتبی، حساس­یگانه، یحیی، الهی، شعبان. (1396).  حاکمیت برنامه بازآفرینی ناکارآمد شهر تهران با رویکرد شبکه. باغ نظر، 14(53)، 5-14.
مفیدی، مهرانوش، ایزدی، محمدسعید، بحرینی، سید حسین. (1393). رویکردها و سیاست­های نوسازی شهری (از بازسازی تا بازآفرینی شهری پایدار). مطالعات شهری، 3 (9)، 17-30.
ملکی، سعید. (1390). درآمدی بر توسعه پایدار شهری،اهواز : انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز. چاپ اول.
منتظری، مرجان، جهانشاه لو، لعلا، ماجدی، حمید. (1396). تحولات ساختار کالبدی- فضایی شهر یزد و عوامل موثر بر آن، مطالعات محیطی هفت حصار، 6 (21)، 42-27.

فرخیان، فروزان، مویدزاده، هدی. (1399). تأثیر فضای سبز شهری برکیفیت زندگی شهروندان در کلانشهر اهواز. پژوهش و برنامه ریزی شهری، 41، 23-36.

نجفی امیر کیاسر، رشید، هرمزان، حجت، کریمی امیرکیاسری، منیژه. (1392).  اکوتوریسم و نقش آن در توسعه پایدار گردشگری شهری (مطالعه موردی شهر لاهیجان). اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار، همدان.