تبیین عوامل کالبدی و محیطی مؤثر بر تغییرات کاربری اراضی روستاهای پیراشهری شهر رشت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

2 استاد گروه جغرافیا، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

3 دانشیار گروه جغرافیا، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

10.22034/jget.2024.135127

چکیده

مقدمه:  یکی از مسائل اصلی در جامعه روستایی ایران، تغییر کاربری اراضی روستایی و کاهش چشمگیر فعالیت‌های کشا.رزی است. عوامل زیادی در تغییرات کاربری اراضی روستایی تأثیرگذار هستند.
هدف:  هدف این پژوهش، شناسایی متغیرهای کالبدی و محیطی تأثیرگذار بر تغییرات کاربری اراضی روستاهای پیرامون کلانشهر رشت بود. روش شناسی:  روش انجام پژوهش نیز توصیفی – تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه­ای و میدانی است، برای تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از نرم­افزار Spss از آزمون آماری تی تک نمونه­ای، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده. جامعه آماری تحقیق 37 روستای دارای سکنه که مرز مشترک با شهر رشت داشتند به عنوان روستاهای نمونه انتخاب شدندکه با استفاده از فرمول کوکران 516 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند.
قلمرو جغرافیایی پژوهش: شامل  37 سکونتگاه روستایی پیرامون شهر رشت است که  با مساحت 9863.6720 هکتار در مختصات جغرافیایی 49 درجه 27 دقیقه طول شرقی و 37 درجه و 23 دقیقه عرض شمالی قرار گرفته است.
یافته­ ها و بحث: یافته­ های به دست آمده نشان می­دهد در بین عوامل کالبدی، عامل نزدیکی به شهر تا حدود 67 درصد از تغییرات متغیر وابسته را پیش‌بینی می‌کند. همچنین دو عامل نزدیکی به مراکز کار و دسترسی به راه‌های ارتباطی به ترتیب با ضرایب 548/0 و 511/0 بر تغییرات کاربری اراضی تأثیرگذار بودند. عامل نزدیکی به شهر، عامل نزدیکی به کار و دسترسی به راه­های ارتباطی به ترتیب بیشترین تاثیر را در تغییر کاربری اراضی دارند.
نتیجه­ گیری: نتایج مطالعات برای عوامل محیطی نشان داد که چهار شاخص بر تغییرات کاربری اراضی تأثیرگذار هستند. ظرفیت‌های گردشگری روستا با ضریب استاندارد 821/0 بیشترین تأثیرگذاری را داشت. همچنین مساعد نبودن زمین روستا برای فعالیت‌های کشاورزی با ضریب استاندارد 785/0 در تغییرات کاربری اراضی روستایی تأثیر داشت. دور بودن از منابع آبیاری و دسترسی نداشتن به آب نیز به ترتیب با ضرایب 613/0 و 568/0 در تغییرات متغیر وابسته تأثیرگذار بودند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Physical and Environmental Factors Affecting Land Use Changes in Rural Areas of Rasht

نویسندگان [English]

  • ali yousefi 1
  • NASROLLAH molaeih 2
  • parviz rezaei 3
1 Ph.D. Candidate in Geography and Rural Planning, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
2 Professor Department of Geography, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
3 Associate Professor Department of Geography, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
چکیده [English]

The present research is applied in terms of purpose, in terms of nature and method is of descriptive-analytical research. The statistical population of this study includes 37 rural settlements around the city of Rasht. In the field of sample population, according to the objectives of the study, 37 inhabited villages that share a same border with the city of Rasht were selected as sample villages. In this study, all 37 villages have been studied (total number). In this study, a researcher-made questionnaire was used to collect information.

Finally, 516 people participated in completing the questionnaires. Data analysis was performed using one-sample t-test, Pearson correlation coefficient and multivariate linear regression.

. The results of multivariate linear regression analysis showed that among physical factors, the factor of proximity to the city predicts up to 67% of the changes in the dependent variable. Indeed, two factors of proximity to work centers and communication routes access with coefficients of 0.548 and 0.511, respectively, were effective on land use changes. The results of studies for environmental factors showed that four indicators are effective on land use change. The tourism capacities of the village with the standard coefficient of 0.821 had the most impact. The unfavorable rural land for agricultural activities with a standard coefficient of 0.785 had an effect on changes in rural land use. Distance from irrigation sources and lack of access to water with coefficients of 0.613 and 0.568, respectively, were effective in changes in the dependent variable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Land use
  • land use changes
  • rural
  • Rasht