دوره و شماره: دوره 6، شماره 3 - شماره پیاپی 13، آذر 1401 

مقاله پژوهشی

تقسیمات کالبدی- فضایی و اثرگذاری آن بر مشکلات ترافیکی نمونه مورد مطالعه: شهر تالش

بهزاد درستکار ناوانی؛ حسین اصغری؛ علیرضا پورشیخان؛ شهرام امیرانتخابی؛ صدیقه حسنی مهر


تحلیل فضایی-مکانی پدیده بلندمرتبه سازی(مورد مطالعه: کلانشهر تبریز)

ویدا حسین پور؛ حسین اصغری؛ علیرضا پورشیخیان؛ سیده صدیقه حسنی مهر


تحلیل سینوپتیکی آلودگی هوای مناطق۲ ، ۵ ، ۹ و ۱۸ شهرداری تهران

علی افشاری آزاد؛ بهمن رمضانی؛ آتوسا بیگ دلی؛ محمدرضا افشاری آزاد


تبیین نقش گردشگری کشاورزی در آمایش محیطی مناطق روستایی (مورد مطالعه: شهرستان رودسر)

سپیده آشفته پور لیلاکوهی؛ محمد باسط قریشی؛ سید حسن مطیعی لنگرودی؛ تیمور آمار