تبیین نقش گردشگری کشاورزی در آمایش محیطی مناطق روستایی (مورد مطالعه: شهرستان رودسر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی ،رشت، ایران

2 استادیار، گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

3 استاد مدعو، گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران- استاد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی،

4 دانشیار، گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

چکیده

گردشگری به عنوان راهبردی برای توسعه روستایی و بازساخت روستاها است. هم اکنون در بسیاری از روستاها فعالیت‌های گردشگری در نواحی روستایی صرفاً به گشت و گذار در روستا تعبیر می‌شود و با توجه به پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های موجود در مناطق مختلف روستایی، شکل خاصی از گردشگری شکل نگرفته و برنامه‌های هدفمندی به این منظور تعریف نشده است و این ضعف سبب می‌شود نواحی روستایی با چالش‌هایی روبرو شوند. به همین منظور هدف این پژوهش بررسی پتانسیل‌های موجود، بررسی کیفیت محیط و آمایش محیطی منطقه مورد مطالعه است. در این راستا از آنجایی که شغل غالب جمعیت روستایی محدوده مورد مطالعه کشاورزی می‌باشد شکل‌گیری و توسعه فعالیت‌های گردشگری کشاورزی، بهره‌برداری و استفاده درست از منابع و توان‌های انسانی ومحیطی، مدیریت خردمندانه محیط و کاربری صحیح منابع می‌تواند راهبرد مناسبی برای ارتقاء کیفیت محیط و پایداری محیطی باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ روش انجام تحقیق، توصیفی ـ تحلیلی می‌باشد. جامعه آماری سه گروه شامل گردشگران، مدیران محلی روستاها و کارشناسان متخصص بودند. 16 روستا از 382 روستای دارای سکنه شهرستان رودسر با شیوه هدفمند و قضاوتی انتخاب شدند. داده‌های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته و توزیع تصادفی بین 384 نفر مورد تجزیه و تحلیل گردید و با استفاده از روش‌های آمار ی از جمله نرم‌افزار SPSS و مدل TOPSIS ،مؤلفه‌های کیفیت‌بخش محیط در محدوده مطالعاتی ارائه و در راستای آمایش محیطی روستاها اولویت‌بندی شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


  • تاریخ دریافت: 29 آذر 1400
  • تاریخ بازنگری: 03 اسفند 1400
  • تاریخ پذیرش: 26 دی 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 03 اسفند 1400