مهندسی جغرافیایی سرزمین (JGET) - اهداف و چشم انداز