راهنمای نویسندگان

مجله مهندسی جغرافیایی سرزمین

"نشریه علمی"

دانلود فایل تدوین مقالات

 

دانلود شیوه نامه APA

      فرم تعهدنامه

     فرم تعارض منافع

     چک لیست

    

 

 

راهنمای نویسندگان:

1-   مقاله ­های قابل چاپ در مجله "مهندسی جغرافیایی سرزمین" مقاله­ های اصیلی هستند که حاوی ایده­ ها، رویکردها، راهبردها و روش­های جدید و حاصل یافته های تحقیقات علمی یا مستند به نحوی که به پیشبرد مطالعات برنامه­ ریزی سکونتگاه­های شهری، روستایی و عشایری علم جغرافیا و دیگر علوم مرتبط (معماری، جامعه شناسی، شهرسازی و...) از لحاظ نظری و کاربردی کمک نماید.

2-   مقاله ­ها باید جدید و حاصل پژوهش­های نویسنده یا نویسندگان بوده و قبلاً در مجله دیگر به چاپ نرسیده باشند.

3-   مسئولیت کامل مطالب ارایه شده در مقاله به عهده نویسنده یا نویسندگان است و مجله در این زمینه هیچ مسئولیتی را عهده دار  نمی شود.

4-   مقاله­ های استخراج شده از رساله دکتری، پایان نامه­های کارشناسی ارشد برجسته با نام دانشجو، استاد یا استادان راهنما، استاد یا استادان مشاور به صورت مشترک و با مسئولیت ­استاد راهنما منتشر می شود.

5-   مقاله ­های استخراج شده از طرح­های پژوهشی درون دانشگاهی، برون دانشگاهی و عمرانی مرتبط با مجله در اولویت ارزیابی و چاپ قرار می­گیرند.

6-   مقاله ­های نظری که به ابداع و نوآوری، ارایه نظریه­های علمی جدید و نیز نقد و ارزیابی نظریه­های موجود توسط استادان  و صاحب نظران برجسته می پردازند در اولویت ارزیابی و چاپ می باشند.

7-   مقاله ­های ارایه شده بصورت شفاهی و پوستر فقط در همایش­های بین­المللی و ملی مشروط به اینکه اصیل، پژوهشی، مستخرج از رساله دکتری، پایان نامه کارشناسی ارشد، طرح های پژوهشی و نظری و برجسته باشد با رعایت ضوابط و چارچوب مجله قابل ارزیابی و انتشار است.

8-   مقاله باید سلیس، روان و از نظر دستور زبان صحیح باشد و در انتخاب واژه ها دقت لازم مبذول گردد. مقاله به زبان فارسی با چکیده انگلیسی در زمینه­های مربوط به سکونتگاه­های شهری، روستایی و عشایری در قلمرو علم جغرافیا، شهرسازی، معماری، جامعه شناسی و سایر علوم مرتبط با آن باشد.

9-   در متن فارسی باید تا حد امکان از معادل لاتین استفاده شود و چناچه معادل فارسی به اندازه کافی رسا نباشد می توان با ذکر شماره در بالای معادل، عین کلمه لاتین در زیرنویس آورده شود.

10-   کلیه ارجاعات داخل متن به منظور نمایه شدن در پایگاه­های بین­المللی مطابق شیوه نامه APA صرفاً انگلیسی و داخل پرانتز به ترتیب، نام خانوادگی، سال و شماره صفحه/ها باشد به عنوان نمونه (مولائی هشجین، 1392: 28) بصورت(Molaei Hashjin,2013:28) آورده شود.

1-10- ارجاع به مقاله: در داخل پرانتز به صورت، (فامیلی، سال)؛ ذکر شماره صفحه مقاله در اینجا لازم نیست.

2-10- ارجاع به کتاب: در داخل پرانتز به صورت، (فامیلی، سال: شماره صفحه/ها)

11-   جداول و شکل های مقاله به ترتیبی که در متن آمده­اند، شماره گذاری شوند و واحد سنجش، تاریخ تهیه و مأخذ آنها بطور دقیق قید و حتماً اصل و دارای کیفیت مطلوب باشند و از آوردن مشخصات نویسنده­/ها در نقشه­ها پرهیز گردد. اندازه قلم ها خصوصاً در مورد منحنی­ها به گونه­ای انتخاب شوند که پس از کوچک شدن مقیاس شکل، برای چاپ نیز خوانا باشند.

12-   منابع مورد استفاده در متن مقاله به ترتیب الفبایی اعم از کتاب، مقاله، منابع اینترنت مطابق شیوه نامه APA مطابق راهنمای موجود در سایت بصورت فارسی و انگلیسی آورده شود.

1-12- مقاله ها:

 • نام خانوادگی، نام، سال، عنوان مقاله، نام مجله، شماره جلد، شماره صفحات.
 • نام خانوادگی، نام نویسنده اول، نام نویسنده دوم، نام خانوادگی نویسنده دوم، نام نویسنده سوم، نام خانوادگی نویسنده سوم .... سال، عنوان مقاله، نام مجله، شماره جلد: شماره صفحات
 • مولائی هشجین، نصراله، 1386، الگوی توزیع فضایی جمعیت در جنوبغربی دریای خزر1400-1345، پژوهش­های جغرافیایی، 59 : 19-1.
 • مولائی هشجین، نصراله؛ محمود مرادی؛ مهدی محمدی؛ 1391، نقش دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در توسعه ی پایدار روستایی شهرستان مشکین­شهر، پژوهش های جغرافیای انسانی،4 : 147-168)
  • Ravindra, K.2007. Resettlement and Rehabilitation issues in Uttaranchal (india) With reference to natural disasters: Disaster prevention and Management: An international journal, 16:361-369.

2-12- کتاب ها:

 • نام خانوادگی. نام. سال. عنوان کتاب. نوبت چاپ. محل نشر: نام انتشارات.
 • نام خانوادگی. نام نویسنده اول. نام نویسنده دوم. نام خانوادگی نویسنده دوم. نام نویسنده سوم. نام خانوادگی نویسنده سوم. ... . سال. عنوان کتاب. نوبت چاپ. محل نشر: نام انتشارات
 • نام خانوادگی. نام. سال. عنوان کتاب. نام و نام خانوادگی مترجم. نوبت چاپ. محل نشر: نام انتشارات
 • مولائی هشجین نصراله.1392. جایگاه مدیریت محلی در برنامه­ریزی سکونتگاه­های روستایی. چاپ اول. تهران: سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور.
  • Woods, M.2005.Rural Geography. Sage, London
  • مشیری، سیدرحیم و نصراله، مولائی هشجین. 1386. اقتصاد کوچ نشینان ایران. چاپ اول. تهران. دانشگاه پیام نور.

تبصره1: رساله­ ها و پایان نامه های تحصیلی و در کل همه منابع مجلد همانند کتاب رفتار شود.

تبصره 2: در همه منابع اسامی فارسی کامل نوشته می شود و در منابع لاتین نام به صورت حرف اول بزرگ و بعد از نام خانوادگی نوشته شود.

13-    مقاله ها در چارچوب ساختار زیر که حاوی چکیده، واژگان کلیدی، مقدمه، روش پژوهش، یافته­های تحقیق و بحث، نتیجه­گیری، توصیه های پژوهشی و پیشنهادها، سپاسگزاری(در صورت لزوم) و منابع است به شرح ذیل تدوین می­شود:

1-13-صفحه عنوان:

در صفحه شناسنامه باید عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی نویسنده(ها)، مرتبه علمی یا آخرین مدرک تحصیلی (دانش آموخته دکتری، دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشجوی دکتری، دانشجوی کارشناسی ارشد) نام گروه آموزشی، نام دانشگاه، نام شهر، ایران، به ترتیب نویسندگان آورده شود.

تبصره 3: عهده­ دار مکاتبات باید با علامت ستاره (*) مشخص و در پاورقی ایمیل وی آورده شود.

تبصره 4: در صورتیکه مقاله مستخرج از پایان نامه و یا رساله تحصیلی باشد لازم است اسامی به ترتیب نام و نام خانوادگی دانشجو، استاد راهنما(ها)، استاد مشاور(ها) با عهده دار مکاتبات استاد راهنما آورده شود.

تبصره 5: قبل از ارسال مقاله از طریق سایت مجله به آدرس www.JGET.ir لازم است عهده­دار مکاتبات و یا از طرف ایشان و به نام و با مشخصات عهده دار مکاتبات در سایت مجله ثبت نام و تمامی اطلاعات درخواستی اجباری و اختیاری و بویژه مرتبه علمی، نشانی دقیق شامل؛ کدپستی، شماره تلفن، دورنگار و پست الکترونیکی، رشته تحصیلی و زمینه­های تخصصی بصورت دقیق آورده شود و در صورت علاقه مندی برای همکاری نویسنده مسئول و به عنوان داور برای دارندگان دکتری تخصصی مرتبط با محتوی مجله و نیز مرتبه دانشگاهی استادیار، دانشیار و استاد قید گردد.

تبصره 6: در صورت علاقه مندی به همکاران سایر نویسندگان غیر از نویسنده عهده­دار مکاتبات لازم است از طریق سایت به تفکیک ثبت نام و با قید پست الکترونیکی، شماره تلفن، رشته تحصیلی، زمینه های تخصصی و آخرین مدرک تحصیلی و نیز مرتبه دانشگاهی آمادگی خود را برای داوری در مجله اعلام فرمایند.

2-13-چکیده:

شامل چکیده فارسی(250 کلمه)، چکیده انگلیسی و چکیده مبسوط فارسی و چکیده مبسوط انگلیسی(1000 کلمه) و کلید واژه ها (3 تا 6کلمه) و بیانگر خلاصه­ای از مقدمه، روش­ پژوهش، یافته­ها و بحث و نتیجه­گیری باشد.

تبصره 7: چکیده فارسی و چکیده انگلیسی یکی خواهد بود.

تبصره 8: چکیده مبسوط فارسی و چکیده مبسوط انگلیسی (Extended Abstract) به همراه منابع مقاله به فارسی و انگلیسی برای نمایه شدن مجله در پایگاه­های بین المللی و به تفکیک، مقدمه (Introduction)، روش پژوهش (Methodology)، نتایج و­بحث (Result and Discussion)، نتیجه گیری (Conclusion)، واژگان کلیدی (keywords) و منابع (References) براساس روشAPA باشد.

3-13- مقدمه: متضمن اطلاعات زمینه ای، ضرورت انجام پژوهش، سؤالات بی پاسخ و نحوه پاسخ دهی مقاله به آنها در ارتباط با موضوعات مقاله، هدف تحقیق، تعاریف علمی، اخرین نظریه ها و مباحث علمی مرتبط با موضوع مقاله، دیدگاه صاحبنظران برجسته و پیشینه تحقیق.

4-13-روش پژوهش:

متضمن طراحی تحقیق، زمان و مکان اجرای پژوهش، نمونه­های مورد بررسی، روش نمونه­گیری، نحوه جمع­آوری اطلاعات، ابزار اندازه ­گیری، تحلیل کمی و کیفی مورد استفاده و مدل مفهومی تحقیق.

5-13-یافته ها و بحث:

ارایه نتایج دقیق یافته های مهم با رعایت اصول علمی و با استفاده از جداول و اشکال (چارت، نمودار، نقشه و تصویر) در قالب یافته های توصیفی با محوریت سؤالات اساسی و یا فرضیه های تحقیق و یافته­های تحلیلی- استنباطی با محوریت پاسخ به سؤالات اساسی و یا آزمون فرضیه ها و نیز بحث پیرامون موضوع و قلمرو مطالعات

6-13- نتیجه ­گیری: آثار و اهمیت یافته­ های پژوهش دیگر با تأکید بر مغایرت­ها و علل آن، توضیح قابلیت تعمیم­پذیری و کاربرد علمی یافته­ها و ارایه رهنمودهای لازم برای ادامه پژوهش در ارتباط با موضوع نتیجه­گیری و توصیه­ های علمی پژوهشی و پیشنهادهای احتمالی.

7-13-سپاسگزاری: چنانچه هزینه­های تحقیق و یا تهیه مقاله توسط مؤسسه­ ای و یا از طریق پژوهانه عضو هیأت­علمی تأمین مالی شده باشد باید نام مؤسسه و شماره و تاریخ قرارداد پژوهانه و نام مؤسسه در قسمت سپاسگزاری آورده شود.

8-13- منابع:

منابع فارسی و انگلیسی مورد استفاده در متن مقاله به ترتیب حروف الفبایی(به شیوه APA) نام خانوادگی، نویسنده (ها) آورده شود.

14-   مجله حق رد یا قبول و نیز ویراستاری مقالات را برای خود محفوظ می دارد و مقالات مسترد نمی گردد. اصل مقالات رد یا انصراف داده شده پس از سه ماه از مجموعه آرشیو مجله خارج خواهد شد و مجله هیچ مسئولیتی در این ارتباط نخواهد داشت.

15-   مسئولیت ارایه صحیح مطالب مقاله بر عهده نویسندگان مقاله است از این رو، نسخه­ای از مقاله آماده چاپ برای انجام آخرین تصحیح های احتمالی به نشانی الکترونیکی نویسندگان ارسال خواهد شد. چنانچه ظرف مدت یک هفته پاسخی واصل نگردید به معنای موافقت آنها با اصلاحات انجام شده تلقی و نسبت به چاپ آن اقدام می شود.

16-   مقاله لازم است مطابق راهنمای حاضر تدوین و مطابق راهنمای تنظیم مقالات مجله در سایت، پس از آماده سازی و اطمینان از رعایت هر دو راهنما و رعایت شیوه نامه ارجاعات داخل متن و انتهای مقاله به روش APA از طریق پایگاه الکترونیکی مجله " مهندسی جغرافیایی سرزمین " به آدرس www.JGET.ir و طبق دستورالعمل نسبت به ارسال مقاله خود اقدام نمایند.