شماره‌های پیشین نشریه

صاحب امتیاز مجله:

انجمن جغرافیایی ایران

 

مجله (دو فصلنامه) مهندسی جغرافیایی سرزمین به استناد جلسه کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مورخ 1397/06/21 از شماره اول (بهار و تابستان 1396) موفق به اخذ درجه علمی- ترویجی گردید. مدیریت مجله این موفقیت علمی را به جامعه علمی کشور تبریک عرض نموده و از تمامی دست اندرکاران امر و بویژه رئیس محترم انجمن جغرافیایی ایران، اعضای محترم هیأت تحریریه مجله و نویسندگان محترم مقاله ها تشکر و قدردانی می نماید، امید است که با لحاظ رویکرد مجله و در راستای ترویج راهبرد مهندسی جغرافیایی سرزمین شاهد ارتقاء کیفی مجله با ارسال مقاله از سوی پژوهشگران و نویسندگان در این حوزه باشیم.

سردبیر مجه

 

شماره جاری: دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1397 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر