اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

نصرالله مولائی هشجین

استاد دانشگاه آزاداسلامی واحد رشت

nmolaeihiaurasht.ac.ir
09111311751

سردبیر

نصرالله مولائی هشجین

استاد دانشگاه ازاد اسلامی واحد رشت

nmolaeihiaurasht.ac.ir
09111311751

مدیر داخلی

شهرام امیرانتخابی

مهندسی جغرافیایی فضاهای روستایی استادیار گروه جغرافیا دانشگاه پیام نور استان گیلان

shahram_aehyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

اسفندیار زبردست

شهرسازی استاد شهرسازی، دانشگاه تهران

zebardstut.ac.ir

سیدکاظم علوی پناه

خاکشناسی و سنجش از دور استاد گروه کارتوگرافی، دانشگاه تهران

salavipanaut.ac.ir

رحیم سرور

جغرافیا-برنامه ریزی شهری استاد گروه جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

sarvarh83gmail.com

صدیقه لطفی

جغرافیا-برنامه ریزی شهری استاد گروه جغرافیا ، دانشگاه مازندران

s.lotfiumz.ac.ir

نصرالله مولائی هشجین

Human Geography دانشگاه ازاد اسلامی واحد رشت

nmolaeihiaurasht.ac.ir
09111311751

سید رضا حسین زاده

ژئومورفولوژی دانشیار جغرافیای طبیعی، دانشگاه فردوسی مشهد

www.um.ac.ir/~srhosszadeh
srhosszadehum.ac.ir

علی شکور

جغرافیا-برنامه ریزی روستایی استاد، گروه جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

alishakoor52yahoo.com

مجید شمس

جغرافیا برنامه ریزی شهری استاد گروه جغرافیا ، دنشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر

fazelman362yahoo.com

غریب فاضل نیا

جغرافیا- برنامه ریزی روستای دانشیار گروه جغرافیا، دانشگاه شیراز

gh.fazelniyashirazu.ac.ir

حمیدرضا متین فر

سنجش از دور و GIS دانشیار گروه مهندسی کشاورزی و خاکشناسی، دانشگاه لرستان

matinfar.hlu.ac.ir

کارشناس نشریه

صغری رمزی

سیستماتیک و اکولوژی گیاهی دانشجوی دکتری، گروه علوم گیاهی، دانشکده علوم، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

s.ramzi.journalsgmail.com
09117086029
0000-0002-5633-0864

ویراستار انگلیسی

امید جمشیدزهی

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دکتری دانشگاه سیستان و بلوچستان

omid.jamshid94gmail.com