فرایند پذیرش مقالات

 •  فرایند پذیرش مقاله:
 • عضویت در سایت مجله و دریافت کد کاربری و رمز عبور و پیگیری مقاله ارسالی از طریق آن
 •  بارگذاری مقاله در سایت و ارسال آن مطابق فرایند تعریف شده در سایت
 • بررسی اولیه توسط سردبیر/ دبیرتخصصی
 •  انتخاب سه نفر داور متخصص در زمینه مقاله و ارسال مقاله برای آنان  
 • ارسال به نویسنده برای بازنگری و ارسال مجدد
 • دریافت و کنترل مقاله نهایی جهت تعیین وضعیت (پذیرش یا عدم پذیرش)
 • ارسال برای پرداخت هزینه چاپ
 • ارسال مقاله برای ویراستاری علمی و ادبی، در این مرحله نیز ممکن است از نویسندگان خواسته شود تا تغییرات جزئی در مقاله ایجاد نمایند. (در این مرحله ممکن است مکاتبات از طریق ایمیل صورت گیرد و نه سامانه نشریه)
 •  صفحه آرایی و آماده سازی برای چاپ
 • انتشار الکترونیکی مقاله در سایت نشریه