مهندسی جغرافیایی سرزمین (JGET) - فرایند پذیرش مقالات