فرایند پذیرش مقالات

      فرایند پذیرش مقاله

  • رعایت شیوه نگارش مقاله براساس فرمت مجله مشتمل بر عنوان مقاله، نام نویسنده/گان، شماره تلفن، ایمیل دانشگاهی، چکیده ، واژگان کلیدی، مقدمه، مروری بر ادبیات تحقیق، روش شناسی، یافته ها، بحث و نتیجه گیری، سپاسگذاری و منابع
  • عضویت در سایت مجله و دریافت کد کاربری و رمز عبور و پیگیری مقاله ارسالی از طریق آن
  •  بارگذاری مقاله در سایت و ارسال آن مطابق فرایند تعریف شده در سایت
  •  انتخاب سه نفر داور متخصص در زمینه مقاله و ارسال مقاله برای آنان  
  • ارسال موارد احتمالی قابل اصلاح در مقاله برای نویسنده/گان
  • دریافت و کنترل مقاله نهایی جهت چاپ در مجله توسط مدیریت مجله و نویسنده/گان  
  •  چاپ الکترونیکی مقاله و امکان دریافت مقاله از طریق سایت مجله