معرفی ویراستار انگلیسی

با توجه به لزوم تدوین چکیده به زبان انگلیسی برای مقالات این مجله، سرکار خانم مرجان حیدر پور به عنوان ویراستار انگلیسی مورد قبول مجله معرفی می گردد.

چکیده کوتاه جهت ویراستاری به ایشان ارسال می گردد، در صورتی که این موارد نیاز به اصلاح و تغییر 50 درصد یا بیش از آن داشته باشد هزینه ویراستاری از 20تا 30هزار تومان به عهده نویسنده خواهد بود در غیر این صورت برای ویراستاری معمول هزینه ای از نویسندگان دریافت نمی شود و برعهده مجله است.

خانم مرجان حیدر پور

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت