ارزیابی و مکان یابی بهینه کاربری آموزش عالی در راستای توسعه پایدار (مطالعه موردی: دانشگاه آزاد واحد شهر ساری)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد نور ،دانشگاه آزاد اسلامی ، نور ،ایران

2 دانشیار گروه جغرافیا، واحد نور، دانشگاه آزاد اسلامی ، نور ، ایران

3 استادیار گروه جغرافیا ، واحد نور ، دانشگاه آزاد اسلامی ، نور ، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر سنجش و مکان‌یابی بهینه کاربری آموزش عالی در راستای توسعه پایدار در شهر ساری می باشد. این پژوهش از بعد هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- تحلیلی و میدانی که با هدف مکان یابی مؤسسات آموزش عالی به منظور توسعه پایدار شهر ساری صورت پذیرفته و دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری بعنوان نمونه در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته است. پژوهش از بعد هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- تحلیلی و میدانی که با هدف مکان یابی مؤسسات آموزش عالی به منظور توسعه پایدار شهر ساری صورت پذیرفته و دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری بعنوان نمونه در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته است. بدین منظور برای وزن دهی و تعیین اندازه اثر متغیرهای مورد مطالعه در هدف نهایی پژوهش، از مدل FAHP استفاده شده است. برای تهیه لایه نهایی با استفاده از گزینه Raster Calculator و استفاده از عمل‌گر جمع، لایه-ها به روش همپوشانی با یکدیگر تلفیق شده است. در گام بعد مکان‌های پیشنهادی، طبق اهمیت معیارهای مدنظر مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفته و ماتریس گزینه‌ها نسبت به زیرمعیارها تشکیل و وزن آنها به دست آمده است. سپس با به دست آوردن وزن نهایی گزینه‌ها، زمینی که بیشترین سازگاری را با معیارهای موردنظر داشته است، به عنوان بهترین گزینه انتخاب گردید. نتایج تحلیل FAHP در ارتباط با مکان کاربری آموزشی در سطح شهر ساری مشخص کرده است زمین B بیشترین سازگاری را با معیارهای مورد پژوهش داشته و نسبت به پنج گزینه دیگر، بالاترین اولویت را به خود اختصاص داده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


  • تاریخ دریافت: 18 مرداد 1400
  • تاریخ بازنگری: 14 مهر 1400
  • تاریخ پذیرش: 22 آبان 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 22 آبان 1400