ارائه مدل توسعة تمدن بوم‌شناختی و محیط زیستی در ورزش (مورد مطالعه: وزارت ورزش و جوانان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، واحد کرمان،دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

2 استادیار مدیریت ورزشی، واحد کرمان ،دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

3 استادیار مدیریت ورزشی، واحد تهران، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر ارائة مدل توسعة تمدن بوم‌شناختی و محیط زیستی در ورزش می‌باشد. این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی و به روش میدانی انجام شده ‌است. جامعة آماری پژوهش نخبگان مدیریت ورزشی کشور آگاه به حوزة محیط‌زیست، برخی مدیران و کارشناسان سازمان-های ورزشی از جمله مدیران وزارت ورزش و جوانان و همچنین فدراسیون‌های ورزشی بودند که تعداد آنان با توجه به تعداد 51 فدراسیون فعال در کشور، شامل 298 نفر بودند. با توجه به جدول حجم نمونة کوکران، تعداد 169 نفر بر اساس روش نمونه‌گیری دردسترس به عنوان نمونة پژوهش مشخص گردیدند. نتایج تحلیل نشان داد که اثر مستقیم توسعة بوم‌شناختی بر توسعة پایدار برابر با 36/0 و با توجه به مقدار(48/8t = ) در سطح 01/0 معنادار است. همچنین اثر مستقیم توسعة محیط زیستی بر توسعة پایدار برابر با 29/0 و با توجه به مقدار(79/5t = ) در سطح 01/0 معنادار است. همچنین میزان واریانس تبیین شده توسعة پایدار در ورزش در این پژوهش برابر با 43/0 است که نشان می‌دهد 43 درصد از تغییرات توسعة پایدار در ورزش توسط متغیرهای موجود در مدل تبیین می‌گردد. در مسیر بهبود توسعه پایدار در ورزش می بایستی از ظرفیت های تمدن بوم شناختی و محیط زیستی در ورزش نهایت استفاده را داشت. بدون شک استفاده از تمدن بوم شناختی و محیط زیستی در ورزش می تواند بستر مهمی در جهت شکل گیری و ارتقا توسعه پایدار ایجاد گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


  • تاریخ دریافت: 11 مهر 1399
  • تاریخ بازنگری: 22 اسفند 1399
  • تاریخ پذیرش: 23 فروردین 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 23 فروردین 1400