مکان یابی بهینه پاسگاه های انتظامی و تعیین مناطق مستعد نفوذ با استفاده از مدل برنامه ریزی خطی و GIS، مطالعه موردی نواحی روستایی شهرستان روانسر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیات علمی

چکیده

مقدمه: یکی از معیارهای کلیدی توسعه پایدار برقراری امنیت اجتماعی به همین منظور مکان یابی پاسگاه های انتظامی در نواحی روستایی یکی از عوامل مهم برنامه ریزی در امر توسعه فضایی-مکانی مناطق و نواحی تلقی می گردد. هدف پژوهش مکان یابی پاسگاه های انتظامی در نواحی روستایی شهرستان روانسر است.

روش پژوهش توصیفی-تحلیلی از نوع کاربردی است. روش گرداوری داده ها و منابع از طریق کتابخانه ای و میدانی است. جامعه اماری وری از گسل) در عامل انسانی ضریب دسترسی و تعداد جمعیت به عنوان مولفه های مورد مطالعه بوده اند برای تبیین و تحلیل از نرم افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی، روش AHP و برنامه ریزی خطی استفاده شده است.

یافته ها و بحث: برای ادراک از وضعیت طبیعی منطقه ابتدا روستاهای را بر مبنای ارتفاع، شیب، دوری از گسل، نحوه کاربری اراضی را در فضای GIS به صورت نقشه نمایش و در نهایت از طریق لایه های همپوشانی موقعیت مناسب طبیعی برای ایجاد پاسگاه ها مشخص گردید.در بخش انسانی نیز در ابتدا پراکندگی فضایی و تراکم جمعیت روستایی در سطح دهستان ها مشخص و ضریب دسترسی هریک تعیین و از طریق لایه های همپوشانی موقعیت انسانی دهستان ها برای تعیین پاسگاه ها مشخص گردد در پایا از طریق برنامه ریزی خطی با کمک لایه های موجود در ابعاد طبیعی و انسانی 8موقعیت بهینه پاسگاه های انتظامی مشخص گردید.

نتایج : نتایج نشان داد که برای تعیین مکان های بهینه نه تنها معیارهای امنیتی بلکه به معیارهاو پهنه یندی جغرافیایی منطقه توجه داشت. ا

کلیدواژه‌ها

موضوعات


  • تاریخ دریافت: 07 تیر 1400
  • تاریخ بازنگری: 18 آبان 1401
  • تاریخ پذیرش: 30 آذر 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 18 آبان 1401