واکاوی خشکسالی و پیامدهای آن بر پهنه آبی تالاب انزلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقلیم شناسی، گروه جغرافیا، واحدرشت، دانشگاه آزاداسلامی، رشت، ایران

2 دانشیار، گروه جغرافیا، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

3 استاد، گروه جغرافیا، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

چکیده

امروزه پدیده خشکسالی به عنوان مسئله‌ای ملی و فراملی حائز اهمیت و مورد توجه محافل علمی و حتی سیاسی است. محدوده مورد مطالعه در این تحقیق حوضه تالاب انزلی در استان گیلان است. در این تحقیق به بررسی پدیده خشکسالی با استفاده از داده‌های دما و بارش روزانه در یک بازه زمانی ۳۰ ساله(۲۰۱۸- ۱۹۸۸) پرداخته شده است. روش تحلیل داده ها و روند تغییر عناصر اقلیمی و پایش خشکسالی با استفاده از روش من- کندال، SPI و RDI با استفاده از نرم افزار SPSS ، EXCELL و DIP انجام گرفته است. نتایج حاصله نشان داد: ایستگاه رشت اگرچه تغییرات محسوس در پارامتر بارش مشاهده نمیگردد اما بصورت کلی نشان دهده روند منفی و نزولی در میزان آن می باشد. از طرفی نتایج پیش بینی حاکی از کاهش بارش و دما تا سال 2050 به میزان48 میلیمتر و 79/0 درجه سانتی گراد می باشد. نتایج ایستگاه انزلی نشان از عکس وضعیت موجود در رشت می باشدبا این تفاوت که تغییرات در آن ایستگاه با جهش های کوتاه مدت متوالی و نامنظم می باشد. برخلاف ایستگاه رشت، بارش متوسط سالانه و ماهانه در این دوره روند صعودی تقریبی 1/0 درصد در سال به میزان 63 میلیمتر افزایش می یابد و دمای میانگین سالانه آن نیز حاکی از افزایش 43/1 درجه سانتیگراد بیشتر از متوسط مشاهداتی است. بررسی خکسالی ها نیز نشان دادند ه روش RDI شرایط واقعی اقلیمی منطقه را با توجه به اینکه دما و تبخیر و تعرق پتانسیل در مراحل محاسباتی این شاخص دخیل اند بهتر نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


  • تاریخ دریافت: 10 اسفند 1399
  • تاریخ بازنگری: 26 اردیبهشت 1400
  • تاریخ پذیرش: 22 اردیبهشت 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 30 اردیبهشت 1400