ارزیابی تطبیقی وضعیت سکونتگاه‌های غیررسمی شهری با تأکید بر مولفه‌های رویکرد حق به شهر مطالعه موردی: محلات کشتارگاه و اسلام‌آباد 2 شهر ارومیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری شهرسازی

2 استادیار گروه شهرسازی، دانشگاه ارومیه،

3 دانشجوی دکتری معماری، دانشگاه آزاد تبریز

چکیده

مقدمه: در طی سال‌های اخیر رویکرد حق به شهر به‌مثابه مفهومی موثر در بازتولید روابط اجتماعی و حق به زندگی، همواره مشارکت شهروندان را در شکل‌دهی به زندگی روزمره خود محور اساسی خود تعریف می‌کند. در این میان سکونتگاه‌های غیررسمی با سطح محرومیت بالا در دسترسی به خدمات، عملکردها و فعالیت‌های متنوع زندگی شهری، از ملزومات مهم در فرآیند مدیریت و برنامه‌ریزی شهری محسوب می‌گردد.

هدف پژوهش: تحقیق حاضر با هدفی کاربردی و روشی توصیفی-تحلیلی در تلاش است تا به ارزیابی تطبیقی محلات مطالعانی از منظر میزان دسترسی و برخورداری از مولفه‌های رویکرد حق به شهر بپردازد.

روش شناسی تحقیق: روش تحقیق از نظر هدف کاربردی واز نظر محتوی توصیفی-تحلیلی وگردآوری بر روش‌های مصاحبه، مشاهده، پرسشنامه است .تحلیل آزمون‌های بر اساس نمونه ازگروه‌های متخصصین شهری و شهروندان براساس تکنیک سوارا، فریدمن و ویکور صورت گرفته است.

قلمرو جغرافیایی پژوهش: محلات کشتارگاه و اسلام‌آباد ۲ شهر ارومیه به واسطه اهمیت آن، محور مطالعاتی تحقیق را تشکیل می‌دهند.

یافته‌ها و بحث: یافته‌ها نشان داد مولفه‌های تفاوت در عرضه خدمات عمومی و اثربخشی به ترتیب بیشترین و کمترین سطح اهمیت را به خود اختصاص داده است.

نتایج: همچنین محله اسلام‌آباد 2 نسبت به محله کشتارگاه در وضعیت مناسب‌تری در برخورداری از مولفه‌های رویکرد حق به شهر قرار دارد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


  • تاریخ دریافت: 21 مرداد 1400
  • تاریخ بازنگری: 28 شهریور 1400
  • تاریخ پذیرش: 07 آبان 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 07 آبان 1400