بررسی عوامل مؤثر در ارتقا کیفیت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت اکوپارک‌های شهرستان دزفول

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه معماری و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه باختر ایلام

2 دانشیار گروه علوم جنگل، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایران

3 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه باختر ایلام، ایران

چکیده

زمینه و هدف: با توجه به اهمیت موضوع توسعه پایدار و کیفیت زندگی شهرها به‌عنوان یکی از عناصر اصلی توسعه شهری، ارزیابی کیفیت محیط زیست شهری مورد توجه قرار گرفته است. هدف اصلی این پژوهش بررسی عوامل مؤثر در ارتقاء کیفیت زیست‌محیطی، ایمنی و بهداشت اکوپارک‌های شهرستان دزفول است.

مواد و روش‌ها: روش تحقیق از نظر ماهیت کمی، از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده‌ها توصیفی-پیمایشی است. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق‌ساخته است که برای تأیید روایی و پایایی آن از روش روایی محتوایی و پایایی آلفای کرونباخ که مقدار ضریب آن بالاتر از 70/0 محاسبه شد، استفاده شده است. جامعه‌ی آماری پژوهش را کارشناسان و متخصصان زیست-محیطی و ساکنان شهر دزفول تشکیل می‌دهد که تعداد 12 نفر از کارشناسان به شیوه تمام‌شمار و 402 نفر از ساکنان با استفاده از فرمول کوکران به شیوه نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون رگرسیون گام‌به گام در نرم‌افزار SPSS انجام شد.

یافته‌ها: یافته‌های این پژوهش نشان داد که رعایت استاندارد‌های مرتبط با اکوپارک‌ها به میزان 51 درصد مهم‌ترین عامل تأثیرگذاری، و سایر متغیرها به ترتیب مشارکت و نظارت، درمان و علوم پزشکی و سازمان‌های مرتبط، عوامل اجتماعی - فرهنگی، عوامل اقتصادی - خدماتی، مدیریت شهری، تبلیغات، شناخت و آگاهی زیست‌محیطی، اولویت‌های بعدی تأثیرگذاری بر ارتقاء کیفیت زیست‌محیطی، ایمنی و بهداشت اکوپارک‌های شهرستان دزفول می‌باشند.

نتیجه‌گیری: در طراحی اکوپارک‌ شهرستان دزفول لازم است به رعایت استانداردهای مرتبط با اکوپارک‌ها پایبند بود و سایر عوامل تأثیرگذار را نیز درنظر داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


  • تاریخ دریافت: 16 اسفند 1399
  • تاریخ بازنگری: 18 آبان 1401
  • تاریخ پذیرش: 30 آذر 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 18 آبان 1401